ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 250 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:08 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛЕН МАК 2002“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000217002717-091-001/19.10.2017г., на органи по приходите при ТД на НАП-Бургас, в частта му потвърдена с Решение № 3/02.01.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

Административният орган е представил преписката, по която е издаден акта.

 

            АДВ. Н.: Изцяло поддържам жалбата на моя доверител. Бих желала да обърна внимание, че в настоящия случай това, за което спорим е емблематично. Касае се за неправилно поставена точка в договора, за което сме ангажирали доказателства за това, че се касае за годишна цена, а не за месечна цена в размер на 7 200 лв.

Представяме доказателства – договор за наем на недвижим имот от 16.02.2015 г. и 6 броя фактури за наем, от които се установява факта, че този имот се е отдавал под наем и в годините назад, за тази цена. Искам да бъде разпитан свидетел с цел установяване целите на този договор. Считам, че е допустим разпитът на свидетел, тъй като това е трето лице за процеса.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Считам, че е недопустим разпитът на свидетел съгласно разпоредбата на ГПК, но предоставям на съда.

Представям като доказателство писмо от „Борика“ АД с изх. № 785/05.09.2017 г., с което е предоставена пълна информация относно квалифицираните електронни подписи на лицата издали обжалвания акт, както и процесните ЗВР.

          АДВ. Н.: Свидетелят не го водя за днешно съдебно заседание предвид затруднената метеорологична обстановка. Свидетелят е болен и е със затруднено движение.

 

          Съдът във връзка с направеното искане за допускане разпит на свидетел, намери, че този разпит касае установяване сумите по договорите, касаещи повече от 5 000 лв., като на основание чл. 164 от ГПК е недопустимо да бъдат установявани със свидетелски показания във връзка с §2 от ДОПК, предвид което и по доказателствата, съдът

         

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на свидетел.

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от адвокат Н., в днешно съдебно заседание.

 

          АДВ. Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. На първо място ще изтъкна, че видно от писмените доказателства, за процесния период на наемане е налице издадена фактура от страна на доверителя ми към наемателя, от която се установява точният размер на наема за периода, за който го е ползвал – т.е., не отговаря на записаното в ревизионния акт обстоятелство, че тази фактура не е издадена. Същата не е издавана месечно, а годишно така, както страните са се уговорили. Моля да съобразите, че при тълкуване на договорите съобразно чл. 20 от ЗЗД следва да се търси изразената воля, която се установява от съдържанието на всички писмени документи. Също така, моля да съобразите принципа, който е залегнал в Европейската директива по ДДС, съобразно която не се допуска обогатяване на фиска с двукратно начисляване на ДДС, а видно от доказателствата, моят доверител е начислил към датата на прекратяване на договора дължимото ДДС.

Моля за присъждане направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считам жалбата за неоснователна. Моля при постановяване на решението, да съобразите подробните мотиви, които са изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение върху обжалвания интерес, в размер на 665 лева.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: