ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 250 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Х.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – М.Д.Д. – ст. специалист в дирекция „УКОРС” при Община Бургас, редовно призована, не се явява. За нея се явява юк. Д. с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адв. П.Д. от ак-Пловдив в качеството на процесуален представител на жалбоподателя, в която молба е заявено, че поради наличен служебен ангажимент не може да се яви в насроченото за днес съдебно заседание. Не възразява да бъде даден ход на делото. Няма искане по доказателствата. Представя списък на разноските и е формулирано искане за тяхното присъждане.

 

По хода на делото:

юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от А.Х.Д. против ПАМ, с която е разпоредено принудително преместване на собственото му превозно средство по реда и при условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП.

 

юк. Д.: Оспорвам жалбата изцяло така както е представена пред Вас. Считам същата за неоснователна и не представяща доказателства, които да оборят правилността на наложената ПАМ. Представям и моля да приемете за сведение цветни снимки на мястото, където е бил паркиран автомобила от момента на репатрацията му. Три броя снимки, от които е видно, че същият изцяло е бил спрял върху ограничителна лента М14. Представям и моля да приемете извадка от плана схема на района, кръстовището между улица „Калофер” и „Копривщица” с указани поставени знаци към момента на репатрацията на автомобила относно поведението на водачите в тази зона.  Искам да заявя, че показаните на представената от мен схема знаци са тези, които са били налични към момента на репатрацията.

 Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

Приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

юк. Д.: Уважаеми г-н председател, считам, че наложената от М.Д.Д. – ст. специалист в дирекция „УКОРС” при Община Бургас ПАМ по репатрация на процесния автомобил е правилна и законосъобразна. Издадена е в изпълнение на закона, тъй като автомобилът е бил паркиран върху поставена на пътното платно забранителна лента М14, бил е паркиран на по-малко от 5 метра от пешеходна пътека и от кръстовище.И двете хипотези взети заедно са били налице. Разпоредбата на чл. 98 ал 1 т. 1, предложение първо от ЗДвП е била посочена като нарушена която разпоредба посочва, че престоят и паркирането са забранени на места, където ПС създава опасност или е пречка за движението. На основание чл. 171 т. 5 б. „б“ паркираното по този начин ПС се премества принудително, ако една от хипотезите е, че същото е създавало опасност, което в случая е било налице. След като е установено нарушение административният орган е преценил, че изцяло са осъществени тези хипотези, ПС е представлявало опасност както за автомобилите, които се движат в същата лента, където е бил паркиран автомобила, а именно на забранено място, на по-малко от 5 метра от кръстовище и пешеходна пътека, в забранителна лента М14, близо до училище, където преминават множество деца. Автомобилът е закривал видимостта, както на движещите се автомобили и на пресичащите пешеходци, така и на тези автомобили, движещи се в обратна посока. И за едните, и за другите процесния автомобил е създавал опасност. В ПП на ЗДвП, раздел III „Друга пътна маркировка“ , чл. 65, т. 5 е изведено, че "Начупена линия" - М14 очертава площ, забранена за паркиране на пътни превозни средства. 

Възразявам срещу размера на адвокатското възнаграждение, посочено в Списък на разноските. Считам, че същият е прекалено висок. В случая е налице хипотезата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за адвокатските възнаграждения. В случая интересът е материален и оценим и съгласно приложените доказателства е видно, че тази оценка възлиза на 49,20 лв.

Моля при положение, че прецените, че мярката е наложена правилно и законосъобразно да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в реципрочен размер, тъй като считам, че положената работа е реципрочна на тази, положена от адвоката на жалбоподателя.

 

Предоставя възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,19  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: