Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 886 / 23.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 250/2014г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът началник на Районно управление „Полиция” Несебър е оспорил решение № 493/30.12.2013г., постановено по АНД №1012/2013г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 2359/13/25.07.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на И.К.Й. ***, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, предложение първо от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Правилно районният съд е приел, че нормата на чл.20, ал.1 от ЗДвП посочена като нарушена в АУАН и наказателното постановление е обща разпоредба, съдържаща бланкетно предписание за поведение и от нея не става ясно в какво се състои конкретното нарушение, защото освен тази норма е следвало да бъде посочена и нормата, която конкретно е нарушена, такава която регламентира ясно предписание за поведение, вменяващо задължение за водачите на МПС. Същевременно със санкционната норма въз основа, на която е наложено конкретното по вид и размер наказание е предвидено, че то се налага за онзи, който се движи със несъобразена скорост и поради това причини ПТП. Релевантният елемент – движение с несъобразена скорост никъде не е посочен в наказателното постановление, както правилно е приел районния съд. Изцяло се споделят и изводите на районния съд, касаещи размера на причинената материална щета, защото този размер определя съставомерността на деянието, според ЗДвП във връзка със ЗАНН или според наказателния кодекс, т.е. именно размера на щетата определя дали извършеното деяние е административно нарушение или престъпление. Данни за този размер не се съдържат в АУАН и в наказателното постановление.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 493/30.12.2013г., постановено по АНД №1012/2013г. по описа на Районен съд - Несебър.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: