ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 23.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 250 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Г.К. - редовно уведомена, се представлява от адв.  С.Е. с пълномощно по делото.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ”, сега „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП-редовно уведомен, се представлява от юк. М. - представя пълномощно.

         Явява се вещото лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице  вх. № 8807/14.10.2013 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Е.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. М.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на 49 години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Е. КЪМ  ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В констативно-съобразителната част, в отговора на въпрос № 1 сте  констатирали, че жалбоподателят не е подал декларация, трябвало ли е да подава такава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е трябвало да подава декларация, ако доходите й са само от трудови правоотношения.

 

         ВЪПРОС: Проверката е започнала във връзка с депозирани суми в банките. Това какво основание за започване на процедура по чл.122 ДОПК е?

 

         Юк. М.: Възразявам, това е по преценка на органите по приходите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Втори абзац на отговора по въпрос № 1, че са депозирани суми, съм го използвала дотолкова, доколкото съм описала как е направено сравнението, а за самата преценка за ревизията по чл. 122 ДОПК, няма как аз да кажа.

 

         ВЪПРОС: Участват ли печалби, формирани през годините на едноличния търговец?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В паричния поток на съпруга на жалбоподателя не участват печалби на ЕТ. Паричният поток е абсолютно еднакъв, какъвто е направен и на жалбоподателя, и като стойности и като характер на стойностите. Сумите са разделени по  ½  в актовете на съпрузите.

 

         ВЪПРОС:  Приходите повече ли са от разходите в справката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е паричният поток само на жалбоподателя. Тя има повече приходи, отколкото разходи. Приложение № 1 е вариант на паричен поток и механично са изключени сумите от депозитите в банки. При този вариант приходите са повече от разходите.

 

         Адв. Е.: Нямам повече въпроси.

 

         Юк. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Адв. Е.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. М.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600.00 лева на 23.10.2013 г./

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

         ДАВА ход на делото по същество.

 

         Адв. Е.: Уважаема г-жо Съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ми като основателна и доказана по подробно изложените в същата съображения

         Ще представя писмени бележки в указан от Съда срок.

 

         Юк. М.: Уважаема г-жо Съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като недоказана. Не се представиха годни доказателства, които да потвърждават тезата на жалбоподателя. Подробни съображения сме изложили в решението на Директора на „ОУИ”, сега „ОДОП” – гр. Бургас, които поддържаме.

         Моля, при произнасяне с решение да имате предвид, че въпросите от експертизата под № 1, 2 и 3 са от правен характер и вещото лице няма как да отговори на тях. Същите са от компетентността на Съда.

         Моля, да ни бъде присъдено  юрисконсултското възнаграждение в размер на  568.00 лева.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         УКАЗВА на страните, че в петдневен срок следва да представят писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: