ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 26.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 250 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Г.К. - редовно уведомена, представлява се от адв.  С. Е. с пълномощно по делото.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ”, сега „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП-редовно уведомен, се представлява от юк. Ж. - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на А.Г.К. *** против Ревизионен акт № 281200466/13.08.2012г. на Главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 400/02.11.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

 

Адв. Е.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания. С оглед на това, че сме направили оспорването на размера, моля, да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и направи необходимите справки да отговори на въпроса за размера на приходите и разходите за процесния период, описан в ревизионния акт на А.К..

С оглед големия обем и сложността на казуса, моля да ми предоставите възможност в тридневен срок, да формулирам по-точно въпроси.

 

         Юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям опис на административната преписка, по номера на документите, както са представени в административната преписка.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

         ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставения в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, както и на тези, които ще бъдат формулирани в нарочна молба с препис за ответната страна в тридневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С. А. при депозит в размер на 600.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ЗАДЪЛЖАВА Директора на Дирекция „ОУИ” /сега „ОДОП”/ Бургас  да представи надлежно заверен Ревизионен акт № 281101418 от 01.12.2011г., който е издаден на съпруга на жалбоподателя, цитиран в решението на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас –С. Т. К., както и доказателства, дали същият е влязъл в сила, в 7-дневен срок считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2013 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ:

 

.