Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  748            16.05.2012г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 250 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас против Решение №2849/30.12.2011г., постановено по НАХД №4010/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №490/16.06.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Бургаснет” ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр.***; представлявано от В.П.Т.,  за нарушение на  чл.3, ал.1 и чл.25, ал.1 и ал.3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите и на основание чл.185 ал.1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „Бургаснет” ООД, ЕИК ***, чрез процесуалния си представител адв.М.И., оспорва изцяло касационната жалба и представя писмен отговор.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Бургаснет” ООД против наказателно постановление №490/16.06.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.3, ал.1 и чл.25, ал.1 и ал.3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. и на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че изводът на административнонаказващият орган за осъществено нарушение се гради изцяло на предположения, но въз основа на тях не може да се ангажира отговорността на търговеца по аргумент на чл. 84 от ЗАНН, вр. чл. 303 от НПК. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че възражението на касатора за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение е неоснователно.

Касаторът посочва че стойността на ремонта е 24,00 лева, стоката е получена и за процесния период 08.01.2011г. до 29.01.2011г. липсва запис в ЕКЛ за издадена касова бележка, отразяваща тази сделка. Не излага никакви конкретни доказателства, които да оборват извода на първата инстанция, че осъществено нарушение се гради изцяло на предположения.  Не са представени доказателства за клиент с фамилия А.; относно датата на получаване на устройството и лицето, което е получило същото и въобще липсват действия на административнонаказващия орган по реда на чл.52, ал.4 от ЗАНН за изясняване на тези спорни обстоятелства.

Касационната инстанция счита, че обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №2849/30.12.2011г., постановено по НАХД №4010/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №490/16.06.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Бургаснет” ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр.***; представлявано от В.П.Т., за нарушение на  чл.3, ал.1 и чл.25, ал.1 и ал.3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите и на основание чл.185 ал.1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.