ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На единадесети май                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер 250 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Л.Л. и Ц.Л., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника по жалбата РДНСК – гр.Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна Г.П.Г., редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ  – Да се даде ход на делото.

          

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед  № ДК-02-БС-1/23.01.2009г. издадена от началника на РДНСК – гр.Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж наименуван „двуетажна масивна сграда, находяща се  в поземлен имот № 100, местността „Митков мост”, в землището на с.Черноморец, общ.Созопол, извършен от жалбоподателите. Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

С жалбата е направено искане за спиране на настоящото производство, с твърдението, че жалбоподателите са подали жалба до Европейски съд по правата на човека в Страсбург, където твърдят, че е налице висящо дело и искат настоящото производство да бъде спряно до произнасяне на съда в Страсбург.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана и моля същата да бъде отхвърлена. По направеното искане за спиране, смятам същото за неоснователно, с което единствено се цели забавяне на процеса. Видно от представените по делото доказателства не виждам такива за насрочване на делото и за водене на процес в Европейския съд за правата на човека в Страсбург, поради което Ви моля, да отхвърлите  искането  като неоснователно.

Моля да приемете представената административна  преписка.

Няма да соча други доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Имам определения от ВАС, че земята е моя: Определение №12681/24.11.2008г., постановено по адм.д. №7659/2008г. на Върховния административен съд, с което е оставено в сила Определение №750/18.04.2008г. по адм.д. №1186/2007г. на Административен съд – гр.Бургас, с което е оставено без разглеждане жалбата на настоящите жалбоподатели против заповед № РД-09-68/07.05.2007г. на Областния управител на област Бургас, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти в м. „Митков мост, землището на с. Черноморец, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Няма да соча  други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144  от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис по съпроводително писмо №ОС-541-00-323/24.02.2009 година.

ПРИЕМА представените от жалбоподателите писмени доказателства, подробно описани в опис, съдържащ се в самата жалбата.

 

По искането на жалбоподателите за спирането на настоящото производство, съдът намира следното: възможностите за спиране на съдебното  производство са изчерпателно посочени в чл. 229, ал.1  от ГПК, които са приложими в настоящото производство, поради липса на аналогична норма в приложимия АПК. Предвид становището на страните по отношение искането за спиране в насока към несъгласие за такова, единствената друга възможност е да се твърди, че е налице хипотезата на т.4 от същия член, а именно, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението, по което ще има значение за правилното решаване на спора. Съдът намира, от една страна, че липсват доказателства по делото за висящо производство, образувано по жалба на настоящите жалбоподатели пред Европейския съд по правата на човека, а от друга страна, дори и да има такова производство, не е известен предмета му. Отделно от това Европейският съд по правата на човека не е част от системата на българските съдилища и неговите решения не могат да отменят или изменят постановените съдебни актове от български съд, поради което съдът намира, че липсват както предпоставки, които да обосновават основателността на искането за спиране на настоящото производство. Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на двамата жалбоподатели, обективирано в жалбата, за спиране на производството по настоящото дело до приключване на съдебното производство по дело, образувано пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок, който за присъстващите в залата страни тече от днес, а за жалбоподателите от съобщаването.

ДАВА възможност на жалбоподателите най-късно до следващото съдебно заседание  да изчерпят своите доказателствени искани във връзка с предявената от тях жалба.

ДАВА същата възможност и на всички останали страни по делото.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  06.07.2009г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателите за постановеното определение по искането за спиране, както и за дадената възможност да представят доказателства.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: