Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1829                Година 23.10.2018                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря С. Х.

Прокурор Тиха Стоянова 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 2509 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Дафне“ ООД с ЕИК 103826274, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. „Перперикон“ № 9, ет.4, представлявано от управителя Х. Манукян против решение № 854/20.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1559 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Не споделя мотивите на съда, с които е обосновано потвърждаването на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за несъставомерност на вмененото му нарушение. С подадената касационна жалба иска отмяна на първоинстанционното съдебно решение и на потвърденото наказателно постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба на сочените в нея основания.

Ответникът – Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 43136/07.02.2018г. на Директор на РД за областите Ямбол, Сливен и Бургас към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Дафне“ ООД, за нарушение на чл.64, т.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и на основание на чл.209 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е преценил, че от описаната в наказателното постановление фактическа обстановка се установяват всички съставомерни признаци на нарушението, поради което правилно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.209 от ЗЗП, като наложената санкция е намерена за правилно определена, в минималния предвиден от законодателя размер.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Решението е неправилно.

На касатора е наложена имуществена санкция за това, че при извършена на 24.11.2017г. проверка в стопанисван от него обект – магазин за дамски дрехи „Дафне“, находящ се МОЛ „Галерия“, ул. „Янко Комитов“ № 6, гр.Бургас, е установено, че е изложил и извършава продажба на дамска конфекция, в частност артикул 245ВРLK-3R/1, чрез посочване на процент на намалението, като новата цена не е отбелязана на етикета до зачеркнатата стара. За установеното нарушение е съставен АУАН № К-0043136/12.12.2017г. и въз основа на него е издадено процесното наказателно постановление.

Съгласно разпоредбата на чл.64, т.3 от ЗЗП Съобщението за намаление на цените се прави по един от следните начини: ……т.3 чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.“. За да е налице намаление на дадена стока, следва предлаганата такава в обектите на търговеца да бъдат с по-ниска продажната цена по смисъла на §13, т.8 от ДР на ЗЗП. От доказателствата в административнонаказателната преписка не се установява цената на процесната стока да е била намалена. Напротив, видно от снимковия материал, в общите условия за провеждане на промоция Daphne Friday е посочено, че всяко дееспособно лице направило покупка на стойност по-висока от 20 лева получава отстъпка от „-20% от новата колекция“, която включва всички ненамалени стоки в магазините, с изключение на ваучери, чанти, колани и зимни шалове, като отстъпката се начислява на касата при покупка. Посочено е още, че ненамалени артикули са стоки, за които не е направено намаление на първоначалната цена и същото не е отразено на етикета. Това обстоятелство се потвърждава и от свидетелските показания на актосъставителя пред районния съд, който посочва, че на касата в проверения обект са били изложени посочените общи условия, където е упоменато намалението и условията за ползване на същото. Така ангажираните доказателства налагат извода, че определени стоки в обекта, а именно – тези от новата колекция, върху които няма отбелязано намаление, се продават на регулярната си цена, посочена на етикета, освен ако съответния клиент не извърши друга покупка на стойност повече от 20 лева. В тази хипотеза, последният има възможност да ползва предлаганото от търговеца намаление от 20%, т.е. посоченото намаление не е всеобхватно и е поставено под условие, едва след изпълняване на което може да бъде използвано. В останалите случаи - когато не е закупена друга стока на стойност над 20 лева от търговския обект, продуктът се продава на редовна цена – тази посочена на етикета. В този смисъл, за търговеца не е налице възможност предварително да посочи на етикета цената със съответното намаление, доколкото тя не се отнася за всички потребители. Противното би означавало да въведе потребителя в заблуждение, че тази стока е с намаление, което важи за всички и не е обвързано от изпълнението на някакви условия. Ето защо, следва да се приеме, че дружеството не е имало задължението по чл.64, т.3 от ЗЗП, да посочи нова цена на процесната стока, която е от новата колекция.

С оглед изложеното, следва да се приеме, че касаторът не е извършил вмененото му административно нарушение на нормата на чл.64 от ЗЗП и неправилно е санкциониран на основание чл.209 от ЗЗП.

Като е стигнал до изводи различни от изложените първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 854/20.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1559 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас  и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43136/07.02.2018г. издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

 

                                                                                                      2.