ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2507 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:43 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.Н., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Т.Д., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, не се явява представител.

 

По хода на делото:

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-02-16-633/22.08.2017г. издадена от главния секретар на МРРБ, с която е прекратено служебно правоотношение.

Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспореният акт, а след указания на съда дадени в определение от открито съдебно заседание на 19.12.2017г., представи допълнително поискани доказателства с молба от 22.01.2018г.

На 23.01.2018г. постъпи молба от пълномощника на жалбоподателя, с която е направено искане за представяне в оригинал на заповедта, предмет на настоящото дело, заради твърдяно дописване в нея.

 

АДВ. Д.: Г-н съдия, във връзка с входираната от нас молба от 23.01.2018 г. представям оригинала на заповедта. Моля да бъде направено сравнение със заповедта, която сме представили с жалбата и моля да ми бъде върната същата.

 

Съдът като направи съпоставка с представения оригинал на оспорената заповед в настоящото производство от процесуалния представител на жалбоподателя с представения препис на същата от жалбоподателя на лист 5 и 6 от делото установи, че е налице пълен идентидет между същите и връща оригинала на заповедта на жалбоподателя.

 

 АДВ. Д.: Г-н съдия, моля във връзка с депозираната на 23.01.2018 г. молба да задължите ответника да представи оригинала на заповедта, която е представена в копие по административната преписка.

 

Съдът намира, че не следва да бъде уважено искането на жалбоподателя за представяне на оригинала на заповедта в екземпляр представен от ответника по жалбата, тъй като видно от него на лист 22 от делото явно се установява дописване на текст на стр. 1 от същата на ред 6 отдолу-нагоре с текста „за 2009 г. - 12 (дванадесет) дни.“ Този текст дори и без наличието на специални знания се установява, че е написан с различен шрифт от останалия текст на заповедта, поради което за съда няма съмнение, че този текст е дописан, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за задължаване на ответника да представи оригинала на оспорената заповед в представения от него екземпляр.

 

АДВ. Д.: Моля да допуснете жалбоподателя да вземе отношение.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Моля да ми позволите да взема отношение относно издадената заповед на 22.08.2017 г. В деня, в който бях уволнен ми беше връчена само тази заповед, която днес представихме. Подписах се с „особено мнение“, защото не бях съгласен с начина на връчване и определеното обезщетение. Заповед от органа съдържаща допълването за отпуск за 2009 г. не ми е връчвана и не съм подписвал. Разбрах за нея едва в първото заседание по делото, когато споменахте, че отпуска за 2009 г. фигурира в заповедта. С моя адвокат бяхме изненадани, че по такъв начин може да се поправи официален документ след като е подписан и от двете страни. Помислих, че грешката е в нас, но след като сравнихме двете заповеди установихме, че има допълнени думи и цифри с различен шрифт от основния – вероятно допълнено на пишеща машина. Не знам кога е направена промяната, с което ми е отнета възможността да я обжалвам.

 

АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, с  оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнително представените писмени доказателства с молбата от 22.01.2018 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да уважите подадената жалба. Считаме, че изложените в нея твърдения са основателни, тъй като конкретната длъжност „главен експерт“ е изцяло запазена в новата структура, дори и след датата на издаване на обжалваната заповед. Извършеното преструктуриране не е довело до преустановяване на изпълнението на заеманата от доверителя ми длъжност. Лицата, които продължават да работят в териториалното звено и администрацията на тази дирекция, работят по същата длъжностна характеристика каквато е била и на доверителя ми. Длъжностните характеристики представени от органа по назначаването, подписани с дата 14.09.2017 г. изцяло възпроизвеждат функциите на служителите в отдела, изпълняващи длъжността „главен експерт“, поради което считаме, че е налице фактическо съкращаване на длъжността каквото е основанието, записано в заповедта. Запазва се същината на трудовата функция в пълен обем. Другото основание въз основа на което искаме отмяна, е наличието на две заповеди с един номер и дата, но с различно съдържание. Направената промяна от органа по назначаването в обжалваната заповед след като същата вече е била подписана и връчена на доверителя ми, представлява чисто поправяне на официален документ. В АПК има предвиден ред, по който се допълват пропуснати непълноти в акта. С оглед извършеното от органа по назначаването с допълване в заповедта по непредвидения в АПК ред, прави същата незаконосъобразна. Самото допълване дори и да е в полза на доверителя ми не може да снеме порока съобразно чл. 108 от ЗДСл.

Уважаеми г-н административен съдия, моля за отменително решение съобразно доводите изложени в жалбата.

Моля да ми присъдите адвокатски хонорар, като представям списък по чл. 80 от ГПК.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: