ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2507 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.Н., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Т.Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

          Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-02-16-633/22.08.2017г., издадена от главния секретар на МРРБ, с която е прекратено служебно правоотношение.

Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт.

АДВ. Д.: Уважаеми г-н административен съдия, поддържам жалбата.

Да се приеме представената административна преписка. Действително, същата не е пълна доколкото от административния орган няма данни за изплатени суми за неизползвания платен годишен отпуск на жалбоподателя. Извадили сме справка от отдел „Управление на човешки ресурси“  към МРРБ, която сме представили и в която е посочено, че за 2009 г. доверителят ми има неизползван платен годишен отпуск в размер на 12 дни. Ние твърдим, че за 2009 г. неизползваният платен годишен отпуск е в размер на 12 дни, който не е упоменат в обжалваната заповед. За 2017 г. размерът на неизползвания платен годишен отпуск е 23 дни, а не 13 дни както е посочено в заповедта. Тази справка от сайта е документа, касаещ неизползван платен годишен отпуск. Ако съдът прецени, че това доказателство не е официално, моля да задължите административния орган да представи официална справка за размера на неизползвания платен годишен отпуск от отдел „Управление на човешки ресурси“ към МРРБ. В самата заповед не е посочен размерът на платения годишен отпуск за 2009 г., за който също се дължи обезщетение. За 2017 г. съгласно справката от отдел „Управление на човешки ресурси“ са 23 дни, а в заповедта са посочени 13 дни.

Имаме и друго доказателствено искане. Моля да задължите ответника да представи длъжностните характеристики на служителите в отдел „Югоизточен регион“ преди датата на преструктуриране 22.08.2017 г. и длъжностните характеристики на служителите в същия отдел след преструктурирането, за да бъдат сравнени. Друго доказателствено искане нямаме.

 

С оглед направените искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени с жалбата.

ЗАДЪЛЖАВА  ответника, в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи справка за неизползвания от жалбоподателя платен годишен отпуск, както и длъжностни характеристики на служителите в отдел „Югоизточен регион“ за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Югоизточен регион“ преди преструктурирането от 22.08.2017 г., както и длъжностните характеристики за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Югоизточен регион“ след преструктурирането - 22.08.2017 г.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018 г. от 10.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.39 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: