ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2506 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „АЛМАДА – М. Г., редовно уведомен, се представлява от адв.Х.Х. с представено пълномощно на лист 39 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Председател на Управителен съвет на Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Я.М. с представено пълномощно на лист 40 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 29.06.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

         инж.К.Д.М. – 66год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил и към него съм приложил  две скици-приложения.

 

          На Приложение №2 към заключението процесният преместваем обект, процесното РИЕ е под № 2, тип „Пиза“. Малко вляво от него има още един такъв билборд, който е голям, но това не е процесния. Процесният е посочен даже от едноличния търговец.

          Кръговото кръстовище е под № 5, центърът е едно малко кръгче, което изглежда като точка на скицата. Това е един метален стълб, отгоре с лампи за осветяване на кръстовището. Точно между тези две точки са дадени размерите, както от началото на кръстовището, така и до центъра на кръстовището.

 

          Адв.Х.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към експерта.

 

          Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.К.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 150лв. изцяло от внесения депозит.

 

          Адв.Х.: Няма да соча други доказателства.

 

          Юрисконсулт М.: В днешно съдебно заседание представям с цел приключване на административната преписка доклад на инж.Денчев, в който са обективирани отказите на решението на Управителния съвет.

         Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеният в днешно съдебно заседание от юрисконсулт М. Доклад с вх.№ 93-01-4949/23.06.2017г.

 

 

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените процесният отказ като незаконосъобразен. Видно от събраните по делото доказателства изграденото кръстовище все още не е въведено в експлоатация. Същото представлява реорганизация на движението, т.е. това е временна организация, а не изградена пътна връзка, нито е кръстовище. Касае се за някаква временна организация на движението, която не е установено до кога ще бъде такава. Съответно същото не е основание за постановяване на отказ. Напротив, следвало при обвързаната компетентност административният орган да преиздаде ново разрешение за експлоатация. Наред с това, видно и от доклада, който току-що беше представен, същият е изготвен и докладван от ненадлежен орган.

В Устройствения правилник на Пътната агенция са упоменати комисиите, които имат отношение към издаването и подновяването  и съответно отказването на издаване на разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения. Същият този господин, който е издал доклада и докладвал преписките не е член на нито една от тях. Наред с това всички съставени по време на административната процедура протоколи също са съставени от некомпетентни органи, т.е. от органи към Областно пътно управление-Бургас, а не към Управителния съвет на АПИ, което също ги прави некомпетентни органи съгласно Закона и Наредбата за специално ползване на пътищата и Устройствения правилник. Поради което считам, че всички техни актове са нищожни и не може на тяхна база да бъде постановен законосъобразен административен акт мотивиран именно от законосъобразни доказателства, поради което моля да отмените този отказ като незаконосъобразен и да постановите решение, с което да върнете преписката на административния орган за произнасяне по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата изцяло като неоснователна и недоказана. Считам, че в хода на съдебното производство по безспорен начин се доказа както компетентността на служителите на АПИ участвали в административната преписка и издаването на индивидуални административни актове, така и фактът, че рекламното съоръжение е поставено в нарушение на Наредбата по-конкретно чл.15, ал.1, т.2.

Поради което моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и да ни предоставите срок за писмени бележки.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: