ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети декември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2506 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „АЛМАДА – Мария Гошева“, редовно уведомен, се представлява от адв.Х.Х., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Председател на Управителен съвет на Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Я.М., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Х.: Поддържам така заведената жалба.

Моля да задължите административния орган да представи в пълнота преписката по издаване на двете разрешения – едното за изграждане, а другото за въвеждане в експлоатация на процесното рекламно съоръжение. Съгласно § 4 от ПЗР на ПМС № 294/08.11.2016г. относимите норми и обстоятелства са към датата на изграждане и въвеждане в експлоатация, а не относимите за нови рекламни съоръжения съгласно чл.17 от Наредбата. Затова следва да се провери какви са били отстоянията и съответно към момента на издаване на разрешенията.

Наред с това представям решение на Административен съд гр.Бургас и съответно решението на ВАС във връзка с процесното съоръжение, тъй като държавният орган е инициирал производство по отнемане на разрешението, което е приключило с влязло в сила решение и административното производство е обявено за нищожно. Говорим за обезсилване на разрешението за експлоатация. Тъй като на същото основание, изграждане на същото кръстовище, те са инициирали производство за отнемане на същото разрешение и производството е приключило с тези влезли в сила решения, като нищожно производство. Т.е. обявява нищожна заповедта, с която се отнема разрешението. С оглед тези съдебни решения, тъй като кръстовището, както е описано, е временно, моля да задължите административния орган да представи доказателства съществува ли все още това временно кръстовище, дали изобщо е въведено в експлоатация някога това кръстовище, защото да отстояваме от някакво кръстовище, то следва не само физически да съществува, а като всеки един строеж следва да бъде въведено в експлоатация. Ако не е въведено в експлоатация или е било въведено като временно, следва да преценим с оглед отказа, който е мотивиран с това.

Наред с това моля да задължите административния орган да представи пълната преписка по констативните протоколи, с които е установено наличието и отстоянието от това временно кръстовище, включително всички вътрешноведомствени актове, по силата на които е съставен този протокол. Визирам протоколът находящ се на лист 17 от делото. Да се представи цялата административна преписка по този констативен протокол и всички актове във връзка със съставяне на този протокол – комисии, които са назначени, съставени, подписи и т.н.

Други доказателствени искания за момента нямам.

 

Юрисконсулт М.: Ако съдът счете, че цялата преписка по изграждане на рекламното съоръжение и съответно за експлоатацията на рекламния елемент следва да се представи, не възразявам да бъдат представени.

Във връзка с влизането в експлоатация на кръстовището, ще представя доказателства.

Относно констативния протокол, също ще представим такъв, но в случай, че ще се оспорва съдържанието на протокола имам доказателствено искане да се назначи вещо лице, което да определи отстоянието на съоръжението към настоящия момент, тъй като чл.17в от Наредбата за специално ползване предвижда в ал.1, че се издават при условията на старото разрешение, но ал.2 подчертава, че това се случва при спазване на разпоредбата на чл.15 от Наредбата към момента на преиздаване на разрешението за рекламното съоръжение.

        

Адв.Х.: Предлагам, ако се допусне експертизата, същата да бъде направена след като се представят доказателства за пътното съоръжение и че то е законно и все още съществува, защото ако е незаконно, няма смисъл да ангажираме средства да се извършва експертиза за едно незаконно съоръжение, за което ние нямаме задължение да отстояваме.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и изпратените от административния орган, представляващи заверени копия на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт, както и ПРИЕМА за сведение представените в днешно съдебно заседание от адв.Х. два броя съдебни актове.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя поддържани в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник съдът счете същите за изцяло относими и основателни, поради което следва да бъдат уважени, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок считано от днес да представи административната преписка по издаването на разрешение за изграждане на процесното рекламно съоръжение и разрешението за експлоатация на рекламното съоръжение, в т.ч. констативни протоколи подписани от Областното пътно управление, както и от органите на МВР и КАТ за отстояния на съоръжения и др.

 

ЗАДЪЛЖАВА в същия срок административния орган да представи изготвената административна преписка във връзка с Констативен протокол № 289/26.06.2017г. в т.ч. и съпътстващите го вътрешнослужебни актове, включително, но не само такива, касаещи назначаване комисии и техния състав, в случай че са налице някакви физически измервания на място също да се представи документация; да се представят и писмени доказателства, удостоверяващи въвеждането в експлоатация на процесното кръгово кръстовище на км 222 + 334, респективно, в случай че това представлява строеж с временен статут, да се представят доказателства за това обстоятелство съответно за периода, респективно крайният момент, в който този строеж е функциониращ на място.

 

 

Доказателственото искане на юрисконсулт М. свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът също счете за основателно, следва да бъде уважено, доколкото посредством същото биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което на основание чл195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, след като се запознае и с тези, които ще постъпят по делото в изпълнение на горното разпореждане на съда, касаещо задължението на административния орган за допълнително представяне на доказателства, както и след като посети на място процесния обект и участъкът, в който той е разположен, да отговори на поставения от юрисконсулт М. въпрос относно отстоянието на рекламното съоръжение от кръстовището към момента на издаване на отказа. Необходимо е също експертното заключение да бъде придружено със скица, респективно схема, която да онагледи фактическото разположение

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 150 лева вносим от административния орган в 7-дневен срок считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.03.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: