ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети декември                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2506 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ отправи към адвокат С. въпрос относно налични към момента искания за събиране на доказателства по спора.

 

АДВОКАТ С.: Формулирал съм въпрос в т.1.2.6. в частната жалба, ако съдът прецени да го допусне.

 

СЪДЪТ намира искането за неоснователно. Вещото лице е отговорило на всички поставени въпроси, касаещи наличието на техническа възможност за ответника да предостави на жалбоподателя поисканата услуга. С формулираното искане представителят на жалбоподателя не поставя нови въпроси към вещото лице, които да налагат повторното му изслушване, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат С., формулирано в т. 1.2.6. от частната жалба.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаеми административен съдия, моля да отмените обжалвания отказ и да уважите жалбата. От влязлата в сила и неоспорена експертиза безспорно се оказа, че исканата услуга може да бъде предоставена от органа, от който е била искана. Нещо повече, вещото лице извърши справка само и единствено в находящите се в Община Бургас действащи планове и от тях извлече исканите координати.

Неоснователни и недоказани са голословните възражения на ответната страна. Тя не доказа и не представи доказателства защо не може да извърши услугата и ако не може защо не е изпълнила задължението си по чл. 31 от АПК в хода на административното производство пред нея, порок, който не може да се санира в настоящото съдебно производство. Детайлно възраженията на ответната страна изобилстват с лични нападки, включително по мой адрес. Другите възражения, че исканата услуга трябва да се извърши от геодезист и общината не разполага с ресурс и ще се затрудни, са абсурдни и противоречат на конституцията и принципа на правова държава. За яснота цитирам Решение № 6 от 15.06.2013 г. на Конституционния съд (цитира).

Липсата на добра организация и координация между отделните държавни и общински органи и служби не може да бъде оправдание за нарушаване на конституционните права на собствениците.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на жалбоподателя възможност в 7-дневен срок от днес да изложи в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на позицията си по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: