ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.02.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2505 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Елмада - М.Г.“, редовно уведомен, се явява адв. Х., с представено по делото пълномощно.

За ответника - председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3858/22.12.2017 г. от ответника по опис/ от л. 42 до л. 98 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с молба вх. № 534/15.01.2018 г. от ответника, а именно - доклад № 93-01-4949/23.06.2017 г. на директора на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ / л. 101 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. Х.: Запознат съм с представените доказателства от ответника. Моля същите да се приложат по делото. С оглед отделяне на спорно от безспорно моля процесуалния представител на ответника да заяви рекламното съоръжение дали се намира в обхвата на пътя, или на обслужващата зона с оглед нормата на чл. 15, ал. 2а НСПП, както и дали се намира преди или след пътния възел, тъй като нормата на чл. 15, ал.2а от НСПП казва, че рекламното съоръжение трябва да отстоява не по-малко от 500 м преди пътен възел или 100 м след пътен възел. Важно е административният орган да заяви къде се намира рекламното съоръжение - преди или след пътния възел. С това си искане искам да докажа, че са цитирали и приложили неправилна норма.

 

юк. М.: Местоположението на рекламното съоръжение би се видяло от схема на пътя. Няма как без схема да кажа, но от приложените доказателства по делото стигам до извода, че съоръжението се намира преди пътния възел, т.е на не по-малко от 500 м преди пътен възел. Тук трябва да се вземе предвид, че съоръжението се намира в обхвата на нормата на чл. 15, ал. 2а НСПП.

 

адв. Х.: Дали се намира там, в обхвата на пътя или в обслужващата зона, където би следвало да бъде съоръжението? То е голямо и ако 3 м отстоява надолу няма как в основата си да се намира в обхвата на пътя.

 

юк. М.: Обхватът на пътя се намира на 2 м от последния елемент на пътя. Само инженер може да прецени кой е елементът в този участък. Има възможност обхватът на пътя да е повече от 3 м. За мен рекламното съоръжение се намира в обхвата на пътя.

 

адв. Х.: От приложените по делото доказателства не виждам протокола, с който е назначена комисията. Оспорвам процесуалната и материална компетентност на тази комисия.

 

юк. М.: Представили сме заповед № РД-08-35/31.05.2013 г., в която са уточнени задълженията по повод извършване и издаване - предприемане на действия по повод специалното ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В т. III е вписано, че всички началници на РПС, какъвто в случая в нашия протокол се явява инж. А.С. на рпс - Поморие, инж. Т.К., която е на длъжност – ст. експерт в отдел „ИРД“, също упомената в тази заповед и длъжностна й характеристика, както и заповедта включват изцяло изпълнение на ангажименти по издаване и експлоатация на рие, съгласувани от инж. Л.Т., която е гл. експерт на отдела и участник в техническия съвет. Единствено допълнително за инж. Л.Т. може да представим доказателства относно участието й в техническия съвет.

 

адв. Х.: Съгласно устройствения правилник на АПИ тези дейности са възложени единствено и само на управителния съвет. Ако това е заповедта, с която е свикана комисията има липса на компетентност. Те са свикани от инж. П. - директор на ОПУ- Бургас. Би следвало комисията  да е свикана от УС. Има две комисии, които са помощни органи. Тази комисия не е част от дефинираните в закона и устройствения правилник. Съгласно тази заповед за нас има липса на компетентност на тази комисия да изготви протокола. Съответно протоколът се явява нищожен, защото липсва компетентност на органа, който го е издал.

 

Страните: Няма да сочим други доказателства към момента.

 

Съдът намира, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, че следва да му укаже, на основание чл.171, ал.4 АПК, да ангажира допълнителни доказателства, вкл. и извършването на съдебно-техническа експертиза, а ответникът да представи допълнителни такива за установяване компетентността на комисията, съставила констативен протокол № 288/26.06.2017 г. и точното местоположение на процесното РИЕ.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите с молба вх. № 3858/22.12.2017 г. от ответника писмени доказателства / от л. 42 до л. 98 от делото/; както и доклад № 93-01-4949/23.06.2017 г. на директора на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ / л. 101 от делото/.

задължава председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ да представи, надлежно заверени, доказателства за установяване компетентността на комисията, съставила констативен протокол № 288/26.06.2017 г., както и извадка - схема с gps координати, от която да е видно точното местоположение на процесното рие, в 7-дневен срок от днес.

указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал.4 апк, да ангажира допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията си, включително извършването съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в  нарочна молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.04.2018 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: