ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.12.                                                                                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На седми декември                                              две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2505 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Е. - М.Г.“, редовно уведомен, се явява адв. Х. - представя пълномощно.

За ответника - председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юк. М.- представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на ЕТ „Е. –М.Г.“, с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от М.В.Г. против отказ с изх. № 53-00-4736-А/26.06.2017 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, с който е отказано преиздаване по реда на чл. 17б от Наредбата за специалното ползване на пътищата /НСПП/ на Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на № 1691/26.06.2008 г. за РС, изградено на път I-9 „Варна –Бургас“ км 201+871 дясно / км 201+850 дясно по РЕ № 1691/26.06.2008 г./.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

адв. Х.: Поддържам жалбата. С оглед представеното копие на отказа в жалбата съм записал, че обжалваме отказ с изх. № 53-00-4730-А/26.06.2017 г., като моля да се приеме, че става дума за същия административен акт с изх. № 53-00-4736-А/26.06.2017 г., който е по нашето заявление с вх. № 53-00-622/02.06.2017 г. за преиздаване на същото това Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на № 1691/26.06.2008 г. за РС.

 Имам доказателствени искания. На първо място моля да бъдат приложени в цялост административните преписки по Разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на РС № 401/31.03.2004 г. и по Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС № 1691/26.06.2008 г. Първоначалната преписка е вървяла на ет „А. – МД -Д. Г., като предполагам, че ЕТ само си е сменил името, но ако става дума за друг ЕТ, който си е прехвърлил по-късно РС, то моля да бъде изискана и тази преписка, защото първоначалните огледи, които са правени с ет „А. -МД -Д. Г. са още от 28.10. 2003 г. В този смисъл представям протокол за оглед, който е за същото РС. Моля да бъде приобщена и тази преписка към административното производство. Моля също така да бъде представена цялата административна преписка, по която е издаден КП на ОПУ -Бургас, послужил като мотивация за издаване на отказа. Става дума за КП на ОПУ-Бургас за изградено рекламно съоръжение № 97/07.05.2008 г.

В жалбата на стр. 4 съм коментирал и едно пълномощно № П-52/25.05.2017 г. на председателя на УС на АПИ. По закон единственият орган, които може да издава разрешенията, е УС, не е изпълнителният директор. В пълномощното е цитирано протоколно решение № 16417 от 23.05.2017 г. на УС. Понеже това решение е комплексно сме искали да се представи, за да преценим дали в него е включено и конкретното РС. Наред с това във връзка с отстоянието от пътния възел моля да задължите административния орган да представи доказателства за съществуването и законовото му въвеждане в експлоатация, защото към отказа в административната преписка липсват такива доказателства, че изобщо съществува цитираният пътен възел, кога се е появил, дали е нововъзникнало обстоятелство след издаване на разрешението, или е съществувал преди разрешението за експлоатация, както и дали той е законно въведен въобще някога в експлоатация. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

юк. М.: Ако счетете, че доказателствените искания касаят разрешението за експлоатация на РС, то ние ще ги представим.  Според мен е важно към момента на издаване на отказа имало ли е или не това отстояние от кръстовище и дали съответно са спазени разпоредбите на чл. 15 НСПП към момента на издаване на отказа. Нямам доказателствени искания към момента.

 

Реплика на адв.Х.: Моля съда да не кредитира така направеното изявление. Съгласно § 4 на ПЗР на постановление № 294 от 08.11.2016 г. на МС се казва, че приложимите норми са тези, които са действали към датата на издаване на разрешението за изграждане и поставяне, а не правила, действащи за нови рекламни съоръжения, предвидени в чл. 17б. Затова ние следва да установим законността на РС към датата му на поставяне и на въвеждането му в експлоатация, а не към датата на постановяване на отказа.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представеният в днешно съдебно заседание  протокол от 28.10.2003 г.

Задължава председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ да представи, надлежно заверени, в цялост, административните преписки по издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на РС № 401/31.03.2004 г., по разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС № 1691/26.06.2008 г., по издаване на КП № 288 от 26.06. 2017 г., по издаване на КП на ОПУ -Бургас за изградено РС № 97 от 07.05. 2008 г., по протокола от 28.10.2003 г. на ет „А. - МД - Д. Г.“;  пълномощно № П-52/25.05.2017 г. на председателя на УС на АПИ; протоколно решение № 16417 от 23.05.2017 г. на УС на АПИ, както и техническата документация за изграждане и въвеждане в експлоатация на цитирания в отказа пътен възел, в 20-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.02.2018 г. от  10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:51 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: