ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХХІ-ви административен  състав,       

на шестнадесети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов административно  дело номер 2504 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 12:40 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 12:54 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „З - К. Д.“, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С.К.Д., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че за днешно съдебно заседание не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „З - К. Д.“ против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-277-0313893/14.08.2017 г., издадена от директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която е наложена ПАМ „запечатване на търговски обект“ - обществена пералня, находяща се в с. Р., Община Н., ул. „С.“ № 7 и е забранен достъп до него за срок от четиринадесет дни.

С определение № 1955/13.09.2017 г., съдът е указал на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта, както и че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед; допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка от административния орган документи.

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо от ответника вх. № 9962/21.09.2017 г., по делото е постъпила служебна бележка относно служебния статус на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Заявявам, че представените с административната преписка документи, са в цялост.

Представям Заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016 г. за упълномощаване на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, с която изпълнителния директор на НАП упълномощава директора да издава заповеди за налагане на ПАМ „запечатване на обект“ по чл. 186 от ЗДДС. Други доказателства няма да соча.

 

Съдът, като съобрази липсата на представител на оспорващата страна и представени документи от ответника, с които едноличния търговец не е запознат, намира, че следва да му се даде възможност най-късно до следващо съдебно заседание да изчерпи доказателствените си искания. Докладваните днес документи и представената в днешно съдебно заседание заповед от 29.12.2016 г. следва да бъдат приети като доказателства по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

             ПРИЕМА допуснатите с определение № 1955/13.09.2017 г., докладваните с постъпилото писмо на ответника вх. № 9962/21.09.2017 г. документи, както и представената заповед в днешно съдебно заседание, като доказателства по делото.

 

             Съдът ПРИЕМА, че на основание чл. 171, ал. 4 от АПК следва да даде изрични указания на оспорващата страна, че не сочи доказателства, с които да обори твърденията на административния орган, изложени в процесната заповед, а именно по делото не са ангажирани доказателства, че на 12.08.2017 г. ЕТ „З - К. Д.” е издал нефискален касов бон от кочан, който да е оформен съгласно изискванията на §1, т. 2 от ДР на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ.

 

          По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          УКАЗВА на ЕТ „З - К. Д.“ и му ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ най-късно до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства, че на 12.08.2017 г. ЕТ „З - К. Д.” е издал нефискален касов бон от кочан, който да е оформен съгласно изискванията на §1, т. 2 от ДР на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

          За събиране на доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2017 г. от 13,15 часа, за която дата страните уведомени от днес.

На едноличния търговец да се изпрати нарочно съобщение на посочения адрес за кореспонденция, за дадените указания от съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.08 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: