ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 10.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На десети октомври                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2503 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Г., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща  процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от гл.ю.к.Л.Ц., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Не се явява надлежно призования свидетел С.Г.К..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К.Ц.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано по жалба от С.Г.Г., ЕГН **********,*** срещу решение №2202/14.08.2018 година на Кмета на Община Бургас, с което на същия е отказан достъп до лични данни на трети лица, за издаване на справка за родствени връзки по произход за В.В.Д., роден на *** г.от В.Х.Д..

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателя е да установи наличие на предпоставките за издаване на поисканото удостоверение, включенително на жизнено важен интерес по смисъла на регламент 2016 /679 на Европейския парламент и на Съвета за получаване достъп до информация, представляваща  по същността си лични данни на трети лица,  а в тежест на административния орган е да установи, че са налице визирани в същия регламент пречки за предоставяне на исканата  информация

                Съдът докладва постъпилата административна преписка.

                Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 11011/04.10.2018 година от С.Г.К., свидетел по делото,  с която заявява, че не може да присъства в днешното съдебно заседание, поради  предстоящо ползване на платен годишен отпуск за периода 08.10.2018г.-12.10.2018 година. Към молбата е приложено заверено копие  на Заповед № 3444/4.10.2018 година на Кмета на Община Бургас.

          Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление входящ № 11148/09.10.2018 година от жалбоподателя Г., в което изразява становище по жалбата и представя доказателства, както следва: Акт за раждане №1 2716/25.10.1977г.;Удостоверение за идентичност на лице с различни имена за В.Х.В.; Решение№1472 от 19.12.1977г.по гр.д. №3024/1977г. На Бургаския районен съд; Акт за раждане № Ш-822/22.10.1977г.; Решение№76/20.07.2015г. по гр. Дело №152/2015г. На Апелативен съд Бургас; Допълнително Решение№291/11.09.2015г. на Апелативен съд Бургасп осъщото дело; Определение №357/11.07.2016г. по в.ч.гр.д. №258/2016г. На Апелативен съд Бургас; Становище от д-р В.С., ОПЛ; Извадка от ПИС на НЗОК за избор на ОПЛ; Протокол  от 13 и 14.08.2018г.; Протокол          от17.08.2018г.; Кореспонденция       с Община Бургас по ел. поща от 12.07.2018г. до 13.08.2018г.; Кореспонденция с Община Бургас по ел. поща от 14.08.2018г. до22.08.2018г.; Кореспонденция   с Община Бургас по ел. поща от 21.08.2018г. до 23.08.2018г.;

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считаме, че не е налице твърдяното нарушение на административните правила. Да бъдат приети доказателствата. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът оглед изявлението на процесуалния представител на ответната страна и по доказателствата

                                     

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка, както и представените писмени доказателства от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Считам, че обстоятелствата, за които г-жа К. би свидетелсвала са отразени в протоколи, коити не са оспорени по делото, поради което моля да бъде заличена като свидетел.

 

Съдът намира, че за обстоятелствата, за които в качеството си на свидетел е призована С.К. са налице писмени доказателства, поради което счита, че разпита й в открито съдебно  не е необходим и същата следва да бъде заличена като свидетел.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА С.Г.К. в качеството й на свидетел по административно дело №2503/2018 година по описа на Административен съд град Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Считам жалбата срешу решение №2202/14.08.2018 година на Кмета на Община Бургас за неоснователна. Не е налице твърдяното съществено нарушение на административно-производствените правила, както и противоречие с материално-правните разпоредби. При постановяване на  решението административният орган е изяснил всички факти и обстоятелства от значение за случая. Принципно  регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Съгласно чл.4, т.1 от регламента лични данни е всяка информация свързана с идентифициране на физическите лица. Предоставянето на лични данни по смисъла чл.6 от Регламента е обработване. За да бъде законосъобразно обработването е необходимо субекта на данните да е дал съгласие за обработването. В случая, тъй като липсва съгласие  от лицата считаме, че това ще  доведе до незаконосъобразност на обработването. С оглед на заявлението за предоставяне на удостоверение за родствени връзки липсата на съгласие е изрично изразено от лицата. Предвид изложеното моля, да отхвърлите оспорването като неоснователно.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изтотвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: