ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2502 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛАВКОМ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Ж.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л., представя днес пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата както е предявена.

Моля да допуснете до разпит воден от нас свидетел, който да потвърди твърдяното в жалбата, а именно, че в офиса на фирмата се държат лични средства на управителя на дружеството, както и че гостите, за които се твърди, че са били вписани в книгата за настаняване, но не е издаден касов бон за нощувките, са близки на семейството.

 

         Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна. Моля да бъде приложена по делото представената административна преписка като доказателство относно извършеното административно нарушение.

Възразявам срещу разпита на свидетеля поискан от жалбоподателя, тъй като считам, че тези факти, които се оборват от него, подлежат на доказване с писмени документи, а не със свидетелски показания и с оглед констатираното в хода на проверката, няма как констатациите на органите по приходите да бъдат оборени със свидетелски показания.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя поддържано в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник относно разпит на свидетел, воден в днешно съдебно заседание, съдът счете същото за основателно, доколкото посредством това доказателствено средство биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства и доколкото това доказателствено средство е допустимо в процеса и по отношение на него не са налице ограничения, а доколко би повлияло при решаването на спора по същество, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема както следва:

М.З.Н.– 27г., български гражданин, несемеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля Н:

С фирмата нямам връзка, но познавам дъщерята на управителя на фирмата. Във фирмата на дружеството-жалбоподател работя отскоро в техен търговски обект, в супермакет, на длъжност „оператор“ и работя отскоро при тях. Познавам дъщерята на управителя на дружеството. От началото на лятото работя при тях.

 

Адв.С.: Знаете ли дружеството да отдава стаи под наем на ул. „**и всички ли стаи са негова собственост.

Свидетелят Н: Адресът е ул. ***и се намира в гр.П. срещу общината. Сградата представлява по-скоро жилищна кооперация, защото там живеят хора, но не живеят постоянно, те са руснаци. Няма нито една табела и не може по никакъв начин да се разбере, че се отдават стаи под наем. Няма външно означение.

Адв.С.: На въпроса дали всички стаи в сградата са на фирмата, свидетелят отговори, че повечето са собственост на трети лица - руснаци. Въпросът ми е има ли рецепция?

Свидетелят Н: Има едно фоайе, където има два дивана.

Адв.С.: Как се разплащат гостите, които наемат стаите в тази сграда?

Свидетелят Н:. Като дойде някой, има телефон във фоайето и от този телефон се звъни на управителя. След това гостите отиват в другата сграда, която е зад тази и там се срещат с управителя, оправят  си сметките, управителят се връща в тази сграда, дава ключовете на гостите и ги настанява в стаите. Знам, че в другата сграда има офис с касов апарат,  защото много често ходя при тях и съм виждал хора, които там си плащат на това място. Работя в същата сграда, в която са тези стаи под наем. Това е в партерното помещение, води се търговски обект на приземен етаж.

Адв.С.: Колко сте близък с дъщерята на управителя?

Свидетелят Н: От три години сме заедно.

Адв.С.: Виждали ли сте я да посещава този офис и да взима пари оттам?

Свидетелят Н: Мога да кажа, че постоянно съм там. Преди да започна работа, съм ходил по няколко пъти седмично при нея, там сме се срещали с нейните родители.

Адв.С.: Виждали ли сте я да взима пари оттам?

Свидетелят Н: Да. Като каже „Мамо, дай ми пари“.

Адв.С.: В тази сграда има ли СОТ?

Свидетелят Н: Това е единственото място, където има СОТ. Има друго помещение, което е преходно и там обядват. Към този салон има СОТ.

Адв.С.: Тези пари от майка си ли взима или от управителя на дружеството? Говорим за лични средства. Тя споделяла ли е дали тези пари от баща си като от родители ли ги взима или не.

Свидетелят Н: Разбрах въпроса. Взима ги изцяло като техни лични пари, защото никой няма право да пипа там.

Адв.С.: Знаете ли да са настанени близки приятели през този период?

Свидетелят Н: Имаше техни познати в началото на месец август, но не мога точно да кажа дата. Един -  два пъти имаше техни познати.

Адв.С.: Как се казват?

Свидетелят Н: Не познавам семейството. Бяха ги поканили на вечеря, но аз избягвам да присъствам на такива срещи.

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Л.: На датата 16.08.2017г. в 12.30 часа Вие присъствахте ли на оперативната проверка?

Свидетелят Н: Не, не съм присъствал.

Юрисконсулт Л.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.С.: Няма да ангажирам други доказателства.

Юрисконсулт Л.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът КОНСТАТИРА непълнота на изпратената административна преписка, като видно от мотивите на процесната заповед за налагане на ПАМ, административният орган се позовал на информация съдържаща се в разпечатан КЛЕН за периода 02.08.2017г. - 15.08.2017г. и в частност касаещ настаняването на лица и твърдяното от органа плащане в периода 07.08.2017г - 10.08.2017г., съдът не намери в кориците на делото да е налична тази разпечатка, поради което намира за необходимо административният орган да бъде задължен в тази насока, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото разпечатка на КЛЕН за периода 02.08.2017г. - 15.08.2017г., на която се позовал при издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.02.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: