ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,18.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети септември                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2502 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт И..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт Т..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт И.: Във връзка с отговора на въпрос № 5, че процесният продукт следва да бъде класиран от код 2710 1971 в код 2710 1999, като същият описва хипотетично неговите характеристики. От друга страна, в анализа по приложенията на заключението пише, че физико-химичните свойства на продукта не позволяват да бъде класифициран в подпозициите на код 2707, единствено в подпозиция от 2707 99 11 до 2707 99 19, различна от тази, която е класирал митническия орган, като тази възможност е в зависимост от изследване на ароматиката. Означава ли това, че за класирането на продукта е важна ароматиката, т.е. съдържанието на ароматните съставки ли са тези, които направляват главния характер или главният характер зависи от неговите специфични характеристики, както са описани в заключението? Защо е това противоречие, което го няма в заключението, но съществува в изложението по приложенията.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Прилагайки анализа към становището си по Приложение № 2 и сравнявайки свойствата на конкретния продукт с характеристиките на продуктите във всяка една от подточките на позиция 2707, искам да докажа, че продуктът няма като характеристики (имам предвид няма свойствата) на продуктите от подпозиция 2707. Продуктът е с нефтен произход, характеризира се като фракция на нефта и най-добре се описва съгласно номенклатурата в подпозиции 2707 10. За илюстрация на предзназначението съм приложила схема, за да се види за какво се ползва. Той не е краен продукт, той е суровина.

Дотолкова доколкото в код 2707 съгласно Хармонизираната система са включени продукти, които имат ароматно съдържание повече от 50% (затова направих този анализ), единствено в посочения код би могъл да се класифицира продукта.

За да отговоря на въпрос № 5 съм се спряла и на указания, които намирам в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за позиция 2707 9999. Ако продуктът не отговаря на тези изисквания посочени в подточки от „а)” до „г), той може да бъде класиран в някои от кодовете, които са посочени, в зависимост от неговите характеристики. Затова съм дала заявка за допълнително изпитване на процесния продукт в КЛАППТГ-гр.Бургас и в лабораторията на „Сейболт”. Съгласно тези характеристики намирам мястото му в позиция по код от 2710 1971 до 2710 1999 от Комбинираната номенклатура на ЕС.

 

Юрисконсулт И.: Това означава ли, че винаги когато се изследват ароматните съставки по Приложение „А” към Обяснителните бележки, резултатът би бил некоректен, защото мазутът, както е описано в заключението, съдържа в себе си асфалтени, които не могат да бъдат разтворени с нормален пентан така, както изисква методът по Приложение „А” към Обяснителните бележки.

Това означава ли, че каквото и изследване на ароматния състав да се направи, той винаги ще бъде некоректен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В първата си експертиза коментарът относно Приложение „А” е, че е некоректен методът, по две причини:

Първо, самото „Приложение А” не дава яснота какво се определя и как се определя.

Второ, не се използва разтворител, който отделя асфалтените, пречещи за коректно разделяне на ароматната от неароматната част от пробата.

Т.е. ако се отделят и останат неразтворени, те пречат на коректното разделяне и затова съм препоръчала друг метод.

Първо се отстраняват асфалтените и след това се провежда отделянето с подходящ разтворител на ароматни и неароматни.

Т.е. това отделяне на асфалтените влияе на съотношението между ароматните и неароматните въглеводороди.

Юрисконсулт И.: Нямам други въпроси.

 

Юрисконсулт Т.: Считате ли, че експертизата изготвена от нашата лаборатория е некоректна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Некоректна е доколкото в самото приложение съм коментирала, че не дава яснота за ароматните и неароматните съставки. От така представеният резултат в експертизата на Митническата лаборатория, не мога да преценя дали съставките са ароматни или неароматни.

Юрисконсулт Т.: Нямам повече въпроси.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, да внесе сумата от 50 лева, дължима за първоначално извършеното заключение.

 

Юрисконсулт Т.: Моля делото да бъде спряно, тъй като е налице фактическа и правна индентичност между спора по настоящото дело и административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, по което  с Определение № 1148/28.05.2013г. е направено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз и е образувано дело № С-330/2013г.

 

 

По направено искане съдът, след като съобрази, че е налице фактическа и правна идентичност между спора по настоящото дело и спорното правоотношение по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, по което е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз и е образувано пред последния Дело № С-330/13, обявено в Официален вестник на Европейския съд на 24.08. 2013г., съдът намира, че решението на СЕС ще има значение за правилното разрешаване на настоящия съдебен спор и производството по настоящото дело следва да се спре до приключване производството пред Съда на Европейския съюз.

С оглед на това и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по административно дело № 2502/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до приключване на производството по Дело № С-330/13 на Съда на Европейския съюз.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: