ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2501 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 7965/11.09.2013 г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт И. представя доказателства за сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи на документи и други книжа от „Бюро преводи Варна” ЕООД; обхвата на акредитация номер АВ 656 (издание № 8 от 10.09.2012 г.) за полска изследователска лаборатория, отдел „Митническа лаборатория”, автомобилен терминал Корошчине 21-550 Тереспол към Митница Бяла Подляска, ул. Целникув Полских № 21, издаден от Полски център за акредитация, както и доказателства относно сумите, необходими за заплащане на исканото от ответника изследване.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям и моля да приемете Справка за доставения по танкери и преработен мазут през периода 01.01.2012г.-31.12.2012 г. и Информация относно произведено количество продукти при преработването на вносен пряко дестилатен мазут в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за същия период.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям и моля да приемете Банкова гаранция под № 961DGI1132662602 и Служебна бележка, според която изтича срокът на действие на предходната банкова гаранция, въз основа на която е постановено спиране на изпълнението на оспорения акт и информация за задълженията.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с представената банкова гаранция, моля да постановите спиране на изпълнението на оспорения акт, като вземете предвид новото обезпечение, което изцяло гарантира възможността сумите по акта да бъдат събрани.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам, че искането за спиране е основателно, тъй като новопредставената банкова гаранция обезпечава изцяло задълженията по оспорения акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника с молба вх. № 7965/11.09.2013 г., както и тези, представени от процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание.

Искането за спиране изпълнението на оспорения акт съдът намира за допустимо и основателно.

Като обезпечение е представена банкова гаранция №961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, София за сумата от 9 162 401,00лв. и валидност до 31.03.2014г. В служебна бележка № 5809/27.09.2013 г., издателят на оспорения акт е посочил, че задълженията, установени с последния, попадат в обхвата на предоставеното от жалбоподателя обезпечение.

В случая е налице, допуснато по силата на закон предварително изпълнение на решение на митнически орган, по аргумент на чл. 221 ЗМ и чл. 90, ал.3 ЗДДС. Последните разпоредби, дерогират общия принцип, възведен с нормата на чл. 166, ал.1 АПК, приложима съобразно чл. 220 ЗМ, като същевременно регламентират и материалноправни предпоставки, различни от указаните в чл. 166, ал.4 във връзка с ал.2 АПК. Поради това, съдът е задължен да разгледа искането за спиране при условията на чл.166, ал.3 АПК, като провери обезпечен ли е размерът, на определените с решението задължения (митнически и за ДДС). Отговорът на тази въпрос е положителен, тъй като е налице съгласие на митнически орган, дадено по определен от закона ред, за общо обезпечаване на задължения с банкова гаранция, представена валидна такава и изрично изявление, че тази гаранция обезпечава, определените с оспореното решение задължения.

Ето защо и на основание чл. 220, чл. 221 ЗМ във връзка с чл. 166, ал.3 и ал. 4 АПК съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРИЕМА, представените с молба вх. № 7965/11.09.2013 г. от процесуалният представител на ответника юрисконсулт И. и подробно описани в същата (л. 243-244 от делото) писмени доказателства, както и тези представени в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните, а именно: Справка за доставения по танкери и преработен мазут през периода 01.01.2012г.-31.12.2012 г.; Информация относно произведено количество продукти при преработването на вносен пряко дестилатен мазут в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за същия период; Банкова гаранция под № 961DGI1132662602; Служебна бележка №5809/27.09.2013 г., издадена от Началник Митнически пункт „Пристанище Бургас център” и списък на задълженията.

СПИРА допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Решение №6472/26.10.2012 г. на Началник Митнически пункт „Пристанище Бургас Център, за срока на действие на Банкова гаранция № 961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД София и анексите към нея.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София  в  седемдневен срок от днес.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключението на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заключението си, по-специално в Приложение № 1, казвате  че физико-химичните свойства на процесния  продукт – пряко дестилиран мазут, не позволяват класирането му в нито една от подпозициите на код 2707, с изключение на подпозиции 2707 99 11 и 2707 99 19. Ако това е така, защо тогава позиция 2710 описва по-детайлно процесния продукт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Изхождайки от факта, че съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система за класирането на продукта са от значение ароматните съединения и при това положение, че процесният продукт има повече от 50% ароматика, по тази логика той  би трябвало да попадне в код 2707 по Хармонизираната система. В кой от подкодовете би могъл да попадне продуктът, информация може да почерпим от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, защото в нея най-подробно във всеки от подкодовете на 2707 са изредени продуктите, които могат да бъдат класиране във всеки подкод според техните характеристики, затова представих анализа, приложен към заключението, в който съм проследила свойствата на продуктите във всеки от подкодовете на клас 2707 и сравнявам процесния продукт дали има тези характеристики, за да попадне в съответния подкод. Проследявайки всеки един от подкодовете се вижда, че процесният продукт не съответства на нито едно от изискванията, с изключение на 2707 – обобщения код – сурови масла, и то заради това, че ароматиката е повече. Посочените в код 2707 99 99 характеристики на продукта, на които той трябва да съответства, за да е в този клас, аз съм проследила това са четирите изисквания: продуктът да дестилира до 250о по-малко от 65%, да има плътност при 15о по-голяма от единица, да има иглена пенетрация при 25о по-голяма или равна на 400 единици и да има характеристики, различни от тези на продуктите в код 2715. В него попадат продукти от типа на битумите и битумни смески и замазки. Сравнявайки тези изисквания, на които да отговаря продуктът, за да бъде класиран в подпозиция 2707 99 99, се вижда, че той не отговаря на три от тях. Единствено дестилацията съответства като изискване. На всички останали точки продуктът не съответства, за да бъде класиран в този код.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: От това, което казвате, може да се направи извод, че има някаква специфичност на продуктите в код 2707 99 11 и 2707 99 19 и тази единствена подпозиция, по която може да се класира продуктът – позиция 2707, и класирането от страна на дружеството-жалбоподател в подпозиция 2710 19 71, кое е преобладаващото, т. е. коя е главната характеристика, която дава основание за класиране на продукта в една или друга подпозиция – съдържание на ароматни съставки, произход и др.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система, за да бъде класиран един продукт в 2707 трябва да притежава повече от 50% ароматни съставки. В същото време обаче, както се вижда от анализа в код 2707, процесният продукт не може да се класира, защото не съответства на тези характеристики във всеки един от подкодовете. За код 2710 там няма съмнение – процесният продукт е от нефтен произход. 2710 е кодът за продукти от нефтен произход така, както е в пояснението в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура. В код 2710 се класифицират продукти от нефтен произход. Всичките характеристики на процесния продукт показват, че той  е от нефтен произход. За какво се използва, съм дала допълнителна схема, онагледяваща приложението на този продукт.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Въпросът ми е: Кой показател е водещ за определяне класирането на продукта по дадена подпозиция или кой придава главния му характер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Според мен продуктът се класира според свойството и предназначение на същия и неговия произход.

В нефтопреработката няма място за използване на продукти от каменовъглен произход, а този код 2707 касае именно продукти от каменовъглен произход. Дала съм достатъчно данни, илюстрирайки какви са продуктите от каменовъглен произход. Те просто не могат да се използват за това предназначение, за което е въпросният мазут, защото при последващата му преработка се подлага на въздействието на катализатори, които биха се отровили и процесът няма да може да протече и при използване на тези катализатори той не би могъл да протече нормално ако продуктът е от каменовъглен произход. В този случай не само няма да протече нормално процесът, той ще бъде напълно блокиран.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Съобразно качеството на продукта, който сте изследвали, приложим ли е методът по Приложение А към Комбинираната номенклатура на Обяснителните бележки, съобразно свойствата на продукта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Методът, посочен в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за определяне на ароматните съставки, аз съм дала в първото заключение. Противоречията в него са, че е приложим за нефтени продукти, имащи крайна температура на кипене над 315о. Процесният продукт също има такава температура на кипене, но в него съдържанието на асфалтени е значително. Приложение А не регламентира отделянето и определянето на асфалтените и присъствайки в тази смес, която се подлага на разделяне само на неароматни и по разликата се съди за количеството на ароматните. Не може да бъде отделена тази група асфалтени, а те от своя страна присъствайки в общата смес, пречат за по-точното разделяне на неароматните и ароматните съставки. Затова съм посочила по-коректния метод ASTM.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Говорите за ароматни съставки, а методът определя ароматни въглеводороди. Какво определяме ако трябва да сме точни в терминологията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Самото заглавие на метода по Приложение А противоречи на формулата, която е дадена за определяне на неароматни въглеводороди. По презумпция се счита, че остатъкът е ароматни въглеводороди.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Моля да приемете заключението на вещото лице като компетентно и обосновано изготвено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На стр. 2, точка ІІІ. Констатации, буква А, използват цитат. Откъде е взет той, ако изобщо това е цитат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От Обяснителните бележки. Аз съм го записала в подточка А.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Къде в Обяснителните бележки е записан точно такъв текст?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Може дума по дума да не съм преписала, да не е точен цитат, но ако продуктът е аналогичен на тежки масла  (различни от суровите), получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, това е смисълът какъв е видът на продукта и на какво да отговаря той като характеристики, посочени в подточка А.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: И да разбирам, че сте го взели от т.1 от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за позиция 27 07 99 91 и 27 07 99 99?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За позиция 2707 99 99.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Всички изследвания, които сте направили, дали са били акредитирани методите в лабораториите, в които са направени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За изпитване на продукта са използвани услугите на двете лаборатории – Комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при Университет „Проф.д-р Асен Златаров” (КЛАППТГ) гр.Бургас и акредитираната лаборатория към НИСИ. Самите лаборатории са акредитирани. Част от методите за изпитване по показатели, които сме използвали, са в обхвата на акредитация на лабораторията в Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, но аналогично на тази лаборатория и лабораторията в НИСИ има и показатели, които са зададени да бъдат изпитани да се докаже дали продуктът има характеристики за един или друг код. Така е по отношение на пенетрацията, така е по отношение на показателите плътност и пепел, защото това са стандарти за изпитване на нефтопродукти, затова са изпитвани по тези методи. Те са международни стандарти или български стандарти. В началото, когато коментираме, за тях са избрани лабораториите. Това беше единствената лаборатория, където ни насочиха да направим изпитванията – НИСИ. По отношение на лабораторията в Университет „Проф.с-р Асен Златаров” няма.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Използвате термина „класифициране”. Какво трябва да разбираме под този термин „класифициране”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Имала съм предвид класиране. С цялото Приложение № 2 съм направила анализ каква трябва да бъде характеристиката на продукта, за да бъде класиран във всеки един подкод на 2707.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Откъде се снабдихте с приложената блокова схема за процентите за преработка на нефт и нефтопродукти?

СЪДЪТ не допуска отговора на този въпрос, тъй като представените приложения към експертизата целят да обосноват заключението на същото и са тясно свързани с квалификацията на вещото лице и неговата преценка по отношение на това как да формулира и обоснове отговорите на зададените му въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси.

Оспорвам заключението на вещото лице. Същото е базирало заключението си на основа на изследвания, в които в голямата си част са за методи, за които лабораториите не притежават акредитация, така, както се оспорва и изначално експертизата на Митническа лаборатория Русе за това, че не е акредитирана. Така се ползват изследвания относно методи, за които липсва акредитация. Вещото лице, също така, гради заключенията си въз основа на посочени от него цитати, които в действителност не представляват цитати и нямат нищо общо с точния текст на Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура. Също така, вещото лице, особено в Приложение № 2 е изложило разсъжденията си за тарифно класиране, като е предложило и тарифни позиции за продукти, за което не му е възлаган такъв въпрос и то не е компетентно. Тарифното класиране е правен въпрос.

Също така, вещото лице е ползвало материали с неясен произход, които не му е възлагано да издирва и за мен остана неясно как се е снабдило с тях.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приема допълнителното заключение на вещото лице, което е компетентно и добросъвестно изготвено. Що се касае до неговата относимост към предмета на спора, съдът по това обстоятелство ще се произнесе с окончателния си акт, затова,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

С молба вх. № 7965 от 11.9.2013г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт И. моли на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 АПК във връзка чл. 144 от АПК съдът да  постанови спиране на производството по делото до произнасяне на Съда на Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам искането си, което съм формулирала в нарочна молба, за спиране на настоящото производство до произнасяне с окончателен акт на Съда на Европейския съюз по отправеното от Административен съд Бургас преюдициално питане.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз възразявам срещу така направеното искане. Считам, че настоящото делото по никакъв начин не е обвързано с доказателствата по това дело № 2498/2012 г. Касае се за различен продукт, с различни физико-химични свойства. Не е налице и противоречие и различна практика по прилагане на европейска правна норма, за да е налице основание за спиране на настоящото производство.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните, намира, че искането за спиране на настоящото производство е основателно. На съда е служебно известно, че са висящи пред Административен съд Бургас редица административни производства със сходен или идентичен предмет и с идентични страни – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”. По едно от тези дела състав на Административен съд Бургас, е отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно приложимостта на норми, които пряко касаят разглеждането и разрешаването на спора. По това запитване е образувано и дело С-330/2013г. пред Съда на Европейския съюз, което означава, че запитването е допуснато до разглеждане по същество. Тъй като актовете, постановени от Съда на Европейския съюз, са задължителни за националните съдилища на страните-членки в Европейския съюз, то решението по това дело е преюдициално за разрешаване на спора по настоящото производство, тъй като има пряко отношение към преценката, която съдът дължи, за законосъобразност на оспорения акт, с оглед спецификата на предмета на делото и съответните приложими норми. Затова и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл.229, ал. 1, т.4 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 2501/2012 г. по описа на Административен съд Бургас до приключване с окончателен съдебен акт на дело С-330/2013 г. на Съда на Европейския съюз.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: