ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2501 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:34 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-химическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли да потвърдите, че и към настоящия момент Митническа лаборатория Русе, извършила митническата лабораторна експертиза, не е акредитирана за прилагане на метода по Приложение А към Обяснителните бележки към Глава 27 на Комбинираната номенклатура и има ли в България изобщо акредитирана лаборатория за извършване на анализи по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В момента Митническа лаборатория Русе няма акредитация за извършване на анализи на ароматни съставки по метод, посочен в Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура и от направената справка в Регистъра на Българската служба по акредитация в обхвата на всички акредитирани лаборатории в България, които изпитват нефтопродукти, няма включен този анализ, защото той не е включен като стандартен показател за изпитване качествата на стокови нефтопродукти. Те се изпитват съгласно Наредба за изисквания за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. В тази наредба има две приложения, където са дадени характеристиките на тежки нефтопродукти от типа на близки до процесния. Това са флотски горива и котелно гориво. В характеристиките на тези видове продукти не фигурира показателят „определяне на ароматни съставки”.

Ароматната съставка е показател, но не единствен за определяне на тарифния код на съответния нефтен продукт.

Приложение А не е стандартизирана методика за изследване на ароматни съставки или въглеводороди. Този метод е приложение към Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура и се използва само при тарифиране на продуктите. Отбелязала съм в заключението, че има известен елемент на неяснота, тъй като в заглавието на метода е посочено, че с него се изследват ароматни състави, а в приложената формула за прилагане на метода се определят неароматни въглеводороди и по презумпция до 100% се приема, че остатъкът е ароматни въглеводороди, т. е. изводът се прави по метода на изключването.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В България има ли акредитирана лаборатория по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не, няма.

Не съм запозната със статута на полската лаборатория, за която представителят на ответника твърди, че е такава акредитирана ведомствена. Доколкото ми е известно тя е към полската митница, пак по твърдения на ответника, но не мога да твърдя тези факти с категоричност, тъй като не съм извършвала определени справки.

Лабораторията към университет „Проф. д-р Асен Златаров” е акредитирана да изпитва петролни продукти и твърди горива и е разработила двата метода – този по Приложение А към Обяснителните бележки  към Комбинираната номенклатура и този по ASTM D 2007-98 (международен стандарт). Самата лаборатория е акредитирана. В обхвата и ги няма тези методи, защото те не са въведени като стандартен показател.

Лабораторията не е акредитирана да прилага тези методи дотолкова, доколкото касаят определяне на тарифиране, а не определяне стандартите за качества на нефтопродукти.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Единствено от изложеното в митническата лабораторна експертиза ли правите извода в отговора на въпрос № 4 и частично в отговора на въпрос № 2, че при определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните, Митническа лаборатория Русе е използвала метода по Приложение А?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Информацията за това черпя единствено от резултатите на митническата лабораторна експертиза.

Считам, че методът по Приложение А не е коректен, тъй като той не отчита разликата между ароматните съставки и ароматните въглеводороди. Това са две различни понятия с различно съдържание. Точно поради тази причина считам, че в случая посредством метода ASTM D 2007-98 се дават по-точни резултати, въз основа на които може да се извърши правилно тарифиране.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношението между ароматните въглеводороди спрямо неароматните въглеводороди от тези по изготвената митническа експертиза, ако се отделят и определят асфалтените или пък се отделят полярните съединения така, както сте посочили на стр. 5 от заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, несъмнено ще се промени това съотношение и отделянето на асфалтените като отделна група въглеводороди е регламентирано точно в този международен стандарт ASTM D 2007-98.

По метода по Приложение А това не може да бъде направено, тъй като начинът, по който е предвидено посредством този метод да се извърши анализът не включва отделянето на асфалтените въглеводороди при самия анализ.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да разбирам ли, че считате категорично, че в митническата лабораторна експертиза на понятието „съставки” и понятието „въглеводороди” е предаден знак за равенство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Определено да, така е. Отговорът ми е положителен, макар че се касае до различни понятия. В експертизата е прието, че те са идентични. По-широкото понятие е ароматни съставки, а ароматните въглеводороди са елемент на ароматните съставки, но има и други.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като в митническата лабораторна експертиза в т. 5 е посочено съдържание на ароматни съставки, не би ли следвало, прилагайки формулата по Приложение А, както се твърди, че е извършен анализът, да бъдат изчислени неароматните въглеводороди, а разликата до 100 % да се изчислят като ароматни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По Приложение А се определя съдържанието на неароматните въглеводороди и по презумпция остатъкът до 100% се приема, че са ароматни въглеводороди и така отразен резултатът в митническата лабораторна експертиза не е коректен.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Има ли разлика между въглероден и въглеводороден състав? В обжалвания акт началникът на митническия пункт е посочил, че изследваният продукт е със смесен въглероден състав?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Неправилно е отразено, защото понятието въглероден и въглеводороден състав са коренно различни. Съдържанието на въглероден състав е елемент на анализа „определяне на елементарния състав на химични продукти”. В този анализ се определя съдържание на въглерод, съдържание на водород, съдържание на кислород, азот и др. в дадено химично съединение. А въглеводороден състав вече касае определяне на основните групи въглеводороди, които се включват в състава на нефтените продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По т. 1, където казвате, че митническата лаборатория не е била акредитирана, съответно ползваните от нея методи за дестилация, плътност и ароматни съставки също не са били акредитирани, това несъответствие може ли да влияе по някакъв начин върху резултатите, които са установени в резултат на анализите, извършени от тази неакредитирана лаборатория, прилагаща несъответстващи на стандартите методи (неакредитирани методи), защото акредитацията е точно метод на съответствие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Когато се прави изпитване на даден продукт за съответствие, това трябва да се извършва в акредитирани лаборатории по акредитирани методи. Лабораториите се акредитират по международен стандарт БДС ЕN ISO 17025 и в изискванията на този стандарт към акредитираните лаборатории е посочено, че те трябва да използват международни признати стандарти, национални приравнени към международните стандарти и валидирани стандарти и тази проверка за акредитация и сертификация се извършва от Българската служба за акредитация. За подновяване на сертификата всяка година ги одитират и това е една гаранция за точността на резултатите от изпитване на даден продукт.

За процесния продукт имаме резултати не само от митническата лабораторна експертиза, но и от акредитираната независима лаборатория и от сертификата на производителя. В Българския държавен стандарт е регламентирана разликата, която е допустима по отношение на резултатите, представени от изследването на един продукт в една и съща лаборатория и в различни лаборатории и ако тази разлика в стойностите надвишава допустимите и ако съпоставката се извършва между резултатите, представени от акредитирана и неакредитирана лаборатории, тогава вече не би следвало да се вземат предвид резултатите от неакредитираната лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси. Моля да приемете заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Как направихте извода кога е била изготвена експертизата, с оглед дали към момента на изготвянето и лабораторията е била акредитирана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Митническата лабораторна експертиза има на три места идентификации, че е под № 33 и е с дата 13.06.2012 г. Това като информация е записано в заглавието и на двата листа най-долу.

Сертификатът е издаден на 23.07.2012 г. Допълнително поставената на ръка с печат дата 03.10.2012 г. съвпада с датата на изпращане на митническата лабораторна експертиза на 04.10.2012 г. до Митнически пункт „Пристанище Бургас център”. Това са практиките в акредитираните лаборатории за идентификации за резултати от проведени изпитвания. Не може да се приеме според мен, че датата на изпращане на експертизата е тази на изготвянето и. Реално в рамките на този период лабораторията е получила акредитация.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Съществува ли в България акредитирана лаборатория по метода по Приложение А?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съществува. Двете митнически лаборатории нямат акредитация по метода по Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Съществува ли акредитирана лаборатория за Вашия метод, който предлагате, ASTM D 2007-98?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Няма в България акредитирана лаборатория, която изпитва нефтопродукти, както и митническите лаборатории също нямат акредитация по този метод, защото този метод не е включен като стандартен показател за характеризиране качествата на стокови нефтопродукти, но по възложение на клиент може да бъде разработен и в момента в лабораторията в университет „Проф.д-р Асен Златаров” методът е разработен, вярно извън обхвата за акредитация на лабораторията, но го има разработен.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На стр. 4 от заключението коментирате в точка с главна буква „В” текста на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура. В тази връзка искам да попитам съобразили ли сте началото на текста, който е за позиция „други” 2707 9991 и 2707 9999. Българският текст е „...между тези продукти могат да се упоменат…”, а английският текст е „…тази продукти са…” Дали е съобразен българският текст?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В българския текст не е казано „други продукти, които са по този код”. За мен това е списъкът на продуктите. Няма изредени други продукти. Считам, че и българският превод сочи на извод, идентичен с този, който може да бъде направен на текста в оригинал, тъй като българският вариант няма посочване на други възможни продукти, т. е. посочени са само масла от каменовъглен и катранен произход и аналогични масла. Няма изброяване на други възможни сходни продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В тези подпозиции могат ли да бъдат включени и други продукти такива с нефтен произход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аналогични масла могат да се получат и такива от нефтен произход, но да отговарят на изискванията от подточки от „а” до „г”,  тъй като в нефтохимията има не само масла от дестилация на нефтените продукти като остатъчни продукти, какъвто е мазутът, има и масла от органичния синтез от полимерни процеси, които ако имат характеристиките, посочени от точка „а” до точка „г”, могат да влязат в раздела „аналогични масла” и ако имат ароматни съставки повече от 50 %, каквото е изискването за код 2707.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като коментирате метода по Приложение А, особеностите и това, че не се включват асфалтени, моля да ми посочите съдържат ли ароматна част асфалтените?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, асфалтеновите въглеводороди са  тежки остатъчни продукти, които имат ароматни цикли в състава си. В тежките масла, какъвто е процесният продукт, съдържанието на асфалтени е по-голямо и затова се регламентира отделянето на тази група въглеводороди – асфалтосмолистите вещества. В Приложение А не е регламентирано отделянето на асфалтените, защото методът е приложим за по-ниско кипящи фракции.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предвид определението на ароматните съставки в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура те попадат в това определение.

Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението на вещото лице, тъй като в т. 1 и т. 3 същото не е съобразило крайната дата, на която е обективиран резултатът от митническата лаборатория.

Оспорвам заключението също така  на стр. 3, т. 3, буква Б, на стр. 4, буква В и на стр. 5 и стр. 6 отговора на въпрос № 5, в които вещото лице е дало коментари за това какво е тарифното класиране, което е правен въпрос и същото не е компетентно.

Също оспорвам и коментарите на вещото лице на стр. 4 и стр. 5, т.3, буква Г относно това, че методът по Приложение А не е коректен също поради факта, че вещото лице не е компетентно да коментира  коректността на метода.

Във връзка с въпросите на жалбоподателя от особеното искане, моля да не допускате въпроси №№ 2, 3 и 4, тъй като касаят произхода, който не е спорен. Въпрос № 5 да не допускате защото е правен. В случай, че ги допуснете, моля да допуснете допълнителен въпрос за това да бъде направено изследване по метода по Приложение А, като прилагам молба и данни за полската митническа лаборатория, която извършва анализи по този метод.

Представям Ви и преводи на документите на чужд език.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да се приеме заключението. Считаме, че същото е обективно и компетентно изготвено.

Във връзка с направеното оспорване, считаме че същото е необосновано. Заключението на вещото лице е обективно, безпристрастно и компетентно дадено.

Във връзка с отговора на вещото лице по т. 6, че в митницата се съхранява проба за анализ, моля да бъдат допуснати допълнителните въпроси така, както сме ги заявили в жалбата в раздел „Особено искане”.

Във връзка с направеното оспорване на искането, което едва сега се прави, да не бъдат допуснати въпроси № 2 и № 3 от жалбата,  заявявам, че същите са относими към спора дотолкова, доколкото трайната съдебна практика на Общността изисква когато е налице противоречие между Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки към Хармонизираната система, без същите да имат съответно правнозадължителна сила, да се прилагат разпоредбите на Комбинираната номенклатура и се изхожда от химичните свойства, обективните характеристики на продукта и предназначението му. Тези въпроси са поставени именно с оглед изследване на обективните характеристики на продукта и неговото предназначение.

Във връзка с направеното доказателствено искане за допускането на допълнителен въпрос към вещото лице, което да извърши анализ по метода по Приложение А в лаборатория в Полша, заявяваме, че от представения надлежен превод на евентуалната акредитация на лабораторията, неносеща съответно печат и подпис, считаме, че на първо място същото не следва да бъде приемано, защото изискването е сертификатът да бъде представен със заверен превод от заклет преводач. В случая „ПЕКИ” ООД е заклет преводач само на английски и турски език и вписаното лице като преводач със запетая не е служител на „ПЕКИ” ООД, нито съответно преводачът е вписан в Дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи и този превод трябва да не се цени от съда или да бъде извършена експертиза, която да удостоверява верността и автентичността на превода.

На стр. 4 от превода, абзац втори, е посочен метод за анализ на ароматни въглеводороди РВ – 14v3:2012, какъвто ползва очевидно митническата лаборатория в Полша, който метод е различен от Приложение А. Най-вероятно се касае за разработен национален метод, какъвто метод между впрочем е разработен от лабораторията на ВХТИ, Saybolt и др., но не е акредитиран и не е методът по Приложение А. Дотолкова, доколкото считаме, че лабораторията е ведомствена, не е независима,  моля да не се уважава искането за извършване на експертиза с така поставения въпрос в нарочната молба. В случай, че съдът прецени и допусне подобен анализ, моля да бъде допуснат и въпрос към вещото лице, което след като извърши изпитване на процесния продукт по метода ASTM D 2007-98, единствено акредитиран метод за анализ на ароматни съставки, да отговори на въпроса: „Какво е съдържанието на ароматни съставки в процесния продукт?” Само при условията на паралелно изготвяне и анализ на ароматните съставки – един път на ароматните въглеводороди и един път на ароматните съставки, ще се види какво е евентуалното отклонение, което се допуска при ползване на метода по Приложение А от Обяснителните бележки към Глава 27 на Комбинираната номенклатура, въпреки, че считаме, че не може с последващ анализ на ароматните съставки да се санира издаденият вече административен акт, издаден изцяло на база направения анализ от Митническа лаборатория Русе.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд. По отношение възраженията за неотносимост на заключението в негови части, направено от ответника, съдът ще изрази становище с окончателния си акт по спора.

Следва да бъде уважено искането на жалбоподателя и на вещото лице да бъде възложен отговорът под формата на допълнително заключение към представеното в днешно съдебно заседание на въпросите, формулирани на стр. 12-13 от делото от т.1 до т.4, включително.

По основателността на искането, направено с писмена молба от процесуалния представител на ответника, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след като ответникът представи доказателства за компетентността на лицето, извършило превода на сертификата на митническата лаборатория в Полша, както и справка относно сумите, които са необходими за заплащане разходите по извършване на изследванията.

Следва да бъдат приети като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. заверени преписи от преводи на документите, представени по делото на чужд език, както и изпратените от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД с молба изх. № ПО-18-3149/28.03.2013 г. заверени копия от Анекс № 6 от 15.03.2013 г. и Анекс № 7 от 21.03.2013 г. към Банкова гаранция №13200/10.2012 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, от които 200 лева да се изплатят от внесения депозит, а остатъкът от 100 лева да се внесе от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като му УКАЗВА, че при неизпълнение на задължението, ще бъде издаден изпълнителен лист за посочената сума.

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. заверени преписи от преводи на документите, представени по делото на чужд език, а именно: фактура №90682842/6278 от 30.04.2012 г.; фактура 90383766/6684 от 30.04.2012 г.; протокол за получаване на проба № 13901/10001877/12 от 04.05.2012 г.; коносамент № 1; коносамент № 2; сертификат за количество № 1; сертификат за количество № 2; сертификат за качество; сертификат за разтворено количество; предварителен протокол от изпитване; рапорт за остатъчни количества на борда; рапорт за замерите в танковете (Улидж) – пристигане; резюме за разтоварени от кораба товари; изчисляване на корабната поправка и фактура № 000001702/27.05.2013 г., както и изпратените от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД с молба изх. № ПО-18-3149/28.03.2013 г. заверени копия от Анекс №6 от 15.03.2013 г. и Анекс №7 от 21.03.2013 г. към Банкова гаранция №13200/10.2012 г.

ПРИЛАГА по делото представения от процесуалния представител на ответника заверен препис от превод на Обхват на акредитация на изследователска лаборатория № АВ 656, издадено от Полския център за акредитация.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата на стр. 12-13 от делото, т.1-4, включително.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 450 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

УКАЗВА на ответника да представи доказателства за компетентността на лицето, извършило превода на сертификата на митническата лаборатория в Полша.

УКАЗВА на ответника да установи и представи доказателства относно цената, която следва да бъде заплатена на полската лаборатория за извършване на изследванията.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2013 г. от 10:30 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: