О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер  2397      05.10.2018 Година          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на пети октомври две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 2500 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на В.Д.Д. в качеството й на майка на Д.А.Д. , против решение №22/03.08.2018г. на Директора на РДСП Бургас, с което е била потвърдена Заповед №ЗСП/Д-А/771/29.06.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас.

С разпореждане на съда от 31.08.2018г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя, е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10,00 лева и представи доказателства за това обстоятелство по делото. Жалбоподателят е бил уведомен редовно чрез неговия баща на 13.09.2018г., видно от направеното отбелязване върху суобщението.

По делото в нормативноопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, нито е постъпило плащане по сметката на Административен съд Бургас или искане за продължаване на така предоставения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 31.08.2018г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А.Д. , против решение №22/03.08.2018г. на Директора на РДСП Бургас, с което е била потвърдена Заповед №ЗСП/Д-А/771/29.06.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2500 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                      

 

 СЪДИЯ: