Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 454

 

гр. Бургас, 14 март  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

При секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 24/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „МИЛЕНА ИВ”ЕООД, представлявано от М.И.П., ЕИК ***, чрез адвокат А.М., против Решение №1739/24.11.2016 година, постановено по н.а.х.д. №5080 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 2171/23.08.2016 г., издадено от заместник-директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на „МИЛЕНА ИВ”ЕООД, представлявано от М.И.П., за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4,т.1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 3 000 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че оспореното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

За да потвърди оспореното пред него наказателно постановление, първоинстанционният съд е преценил липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и правилно приложение на материалния закон.

Настоящият състав на съда намира този извод за незаконосъобразен.

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление, настоящият касатор е бил санкциониран за това, че на 07.08.2016 г. в обект „магазин за хранителни стоки, находящ се в къмпинг Каваци, не е отбелязал промяна в касовата наличност във фискалното устройство. Този извод е формиран въз основа на констатирана в хода на извършена проверка, разчетена наличност от фискално устройство – 273,20 лева и фактическа наличност 357,90 лева. Констатираната в повече сума от 84,70 лева не е била регистрирана във фискалното устройство. Деянието е било квалифицирано като нарушение по чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, което е предпоставило извод за съставомерност по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС.

По отношение констатираната фактическа наличност и отчетената от фискалното устройство на дата 07.08.2016 г. страните не спорят. Не е спорен и факта, че разликата от 84,70 лева не е била регистрирана във фискалното устройство.

При така установените факти, първоинстанционният съд в противоречие със закона е приел съставомерност на деянието по чл. 185, ал. 2 ЗДДС.

Тази разпоредба предвижда наказание имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер на 3 000 до 10 000 лева тогава, когато извършеното нарушение по чл. 118 ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане, е довело до неотразяване на приходи. Наказващият орган обаче не е доказал, че в резултат на констатираното от него нарушение се е стигнало до неотразяване на приход. Т.е. не е доказан  обективен елемент от състава на нарушението, следователно е налице несъставомерност на нарушението.

От друга страна, ако се приеме, че нарушението не е довело до неотразяване на приход, тогава би следвало на основание предложение последно на ал. 2 на чл. 185, да бъде наложена санкцията по ал. 1 на нормата, което наказващият орган не е сторил. В този случай ще е налице допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като предвид противоречието между факти и приложен закон санкционирания е поставен в невъзможност да разбере, за извършването на какво нарушение е наказан и съответно да организира защитата си.

По изложените съображения съдът намира, че при издаване на наказателното постановление са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. Ето защо, като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. Вместо него по същество следва да бъде отменено и наказателното постановление.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №1739/24.11.2016 година, постановено по н.а.х.д. №5080 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2171/23.08.2016 г., издадено от заместник-директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на „МИЛЕНА ИВ”ЕООД, представлявано от М.И.П., за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4,т.1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 3 000 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: