Р Е Ш Е Н И Е  № 902

 

Град Бургас, 20.05.2015г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

                                                                                               СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 24 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на М.С.С., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощник, против решение № РК-18203/09.12.2014г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, с което е отказана исканата от жалбоподателя регистрация на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат Вариант“, с рег.№ А 4924 КМ, с поставен от производителя идентификационен номер на рама: WVWZZZ3ВZ2E158776.

Жлбоподателят счита, че отказът за регистрация е постановен при неправилно приложение на чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП, тъй като е изяснен въпросът за собствеността на автомобила и той е признат за негов собственик въз основа на давностно владение с постановление на нотариус. Позовава се на решение на Административен съд – гр.Варна, в което съдът е тълкувал разпоредбата на чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП, във вр. с чл.69а от ЗМВР, приемайки, че не следва да се регистрират МПС до изясняване на собствеността, тоест до приключване на процедурата, която органите на МВР следва да предприемат за задържане на обявената за издирване вещ и уведомяване на заявителя на издирването. Ангажира доказателства. Претендира присъждане на разноските по делото.

Ответникът – началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Представя административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

Бургаският административен съд, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства и като съобрази приложимите законови разпоредби,  приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок по чл.149, ал.1 от АПК, срещу индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от легитимирано лице и отговаряща на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Предмет на оспорване в настоящото производство е решение № РК-18203/09.12.2014г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, с което на основание чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП и чл.8, ал.2 от Наредба № І-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането в движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях е отказана исканата от жалбоподателя регистрация на представения от него лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат Вариант“, с рег.№ А4924КМ, с поставен от производителя  идентификационен номер на рама: WVWZZZ3ВZ2E158776.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е придобил с договор от 3.07.2008г. правото на собственост върху лек автомобил „Фолксваген”, модел „Пасат Вариант” с поставен от производителя идентификационен номер WVWZZZ3ВZ2Е158776. На същата дата той представил придобития от него лек автомобил за промяна на регистрацията в сектор ПП-КАТ-гр.Бургас. При обработка на документите е установено, че автомобил с този идентификационен номер е обявен за краден на 18.05.2008г. в Испания и за общодържавно издирване от НЦБ Интерпол – Испания с телеграма № 25499 от 12.06.2008г. Сигнал за откраднатия автомобил е въведен от същата държава на 18.05.2008г. и в Шенгенската информационна система, с шенген идентификатор ES 1341539201001000002.

Първоначално административният орган не е извършил регистрация на превозното средство на името на жалбоподателя, но не се е произнесъл изрично за мотивите на отказа си. Мълчаливият отказ е оспорен по съдебен ред от М.С.. След отмяната му, преписката е върната на  сектор ПП-КАТ-гр.Бургас за произнасяне с изрично волеизявление по искането. При повторното разглеждане на преписката по заявлението за регистрация е постановен изричен отказ с решение № РК-8247/12.08.2009г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при ОД – Бургас на МВР. Мотивът е, че лекият автомобил е обявен за издирване. С решение от 16.05.2011г., постановено по а.х.д № 1235 по описа за 2009г. на Административен съд – гр.Бургас, съдът е отхвърлил жалбата на М.С. срещу решението, с което е постановен изричният отказ за регистрация. Това решение е оставено в сила с решение № 5548/18.04.2012г., постановено по адм.д. № 9504/2011г. по описа на Върховен административен съд. С постановление изх.№ 23/6.08.2013г., издадено от И.К., нотариус с рег. № 255 на Нотариалната камара, М.С.С. е признат за собственик по давностно владение, изразяващо се в непрекъснато и неоспорвано владение в продължение на повече от пет години на автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат Вариант“, с рег.№ А 4924 КМ,  с поставен от производителя  идентификационен номер на рама: WVWZZZ3ВZ2E158776. М.С. е подал ново заявление за регистрация на автомобила от 2.01.2013г., по което е постановен отказ. На 13.03.2013г. жалбоподателят е поканен и доброволно е предал в 4 РПУ гр.Бургас лекия автомобил с протокол по чл.69а от ЗМВР. Във връзка с него са предприети действия по уведомяване на компетентните испански власти чрез ДМОС. На 13.03.2013г. сектор „Сирене“ – ДМОС е информирало бюро СИРЕНЕ – Испания за изземването на автомобила в България. Предоставени са адрес, телефон и и-мейл на ОП – Бургас, която е посочена като компетентен съдебен орган, като Бюро Сирене – Испания е информирано, че в 30-дневен срок съответните испански власти могат да изпратят молба за правна помощ или друго волеизявление, в което се съдържа информация, отнасяща се до въведения сигнал, и/или потвърждение на сигнала, съдържащо изрично искане за връщане на вещта. В отговор в сектор „Сирене – ДМОС е получено съобщение от бюро Сирене – Испания, съдържащо информация, че автомобилът е обявен за издирване във връзка с кражбата му, докато е бил паркиран на улицата. В съобщението са посочени също имената на собственика на МПС, на застрахователната компания на автомобила, обстоятелствата, свързани с извършване на кражбата, както и компетентния съдебен орган по случая. На 15.04.2013г. с постановление на заместник ръководител – окръжен прокурор при ОП – гр.Бургас, е постановено автомобилът да бъде върнат на М.С.С. поради това, че в 30-дневен срок от предаването на лекия автомобил не е постъпило волеизявление от испанските власти, съдържащо изрично искане за връщане на вещта. На 28.08.2013г. сектор „Сирене“ – ДМОС е уведомил бюро Сирене – Испания относно взетото решение за връщане на автомобила на М.С., както и за постановлението на нотариуса за признаването му за добросъвестен собственик. На 9.08.2013г. М.С. е подал поредно заявление за регистрация на МПС, позовавайки се на новонастъпилото обстоятелство, а именно, че е признат за негов собственик по силата на давностно владение с постановление изх.№ 23/06.08.2013г., издадено от И.К., нотариус с рег. № 255 на Нотариалната камара. Последвал е мълчалив отказ, оспорен и отменен от Административен съд – гр.Бургас с решение № 18/03.01.2014г., постановено по а.х.д.№ 2550/2013г. по описа на съда, оставено в сила с решение № 11688/06.10.2014г., постановено по а.х.д. № 2083/2014г. по описа на ВАС. След отмяна на мълчаливия отказ от съда, преписката е върната на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас за ново произнасяне съобразно мотивите на съдебното решение. На 24.11.2014г. е издадено заявление № 140769035639 по служебен ред с искане за промяна на регистрацията на ПС с рег.№ А4924КМ от М.С.. Впоследствие е издадено оспореното в настоящото производство решение за отказ от регистрация на МПС.

При така установеното от фактическа страна, съдът обосновава следните правни изводи:

Обжалваното решение е издадено от компетентен орган по смисъла на Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, в предвидената от закона форма, съдържа фактически и правни основания за неговото издаване, при което не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Оспореното решение е издадено на основание чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП, във вр. с чл.8, ал.2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Съгласно цитираната законова разпоредба, не се регистрират пътни превозни средства, обявени за издирване, до изясняване на въпроса за собствеността. Наредба № I-45 от 24.03.2000г. урежда реда и условията за регистрация на МПС на основание чл.140, ал.2 от ЗДвП, като по силата на тази законова делегация, разпоредбата на чл.8, ал.2 от наредбата конкретизира условията за постановяване на отказ за извършване на регистрация на МПС, установени в чл.143, ал.5 от ЗДвП. Същата предвижда, че промени в данните за регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.

Тълкуването на чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП, във вр. с чл.8, ал.2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. налага извода, че под изясняване на въпроса за собствеността следва да се има предвид до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи. Последното се явява и релевантният факт, който е от съществено значение за произнасянето на административния орган в производството за регистрацията на МПС. Действайки при условията на обвързана компетентност, административният орган следва да извърши регистрацията, ако въпросът за собствеността е безспорен и няма данни за издирване на вещта или дори да е обявена за издирвана, последното е прекратено. Обратното, при наличието на МПС, което е обявено за издирвано и не е прекратено това издирване, местно компетентният орган ще постанови отказ за регистрация.

В конкретния случай фактът, че издирването на автомобила все още не е прекратено и същият все още фигурира в информационните масиви на Интерпол и ШИС като обявен за откраднат се установява от представените по делото справка с рег.№ РК-17747/28.11.2014г. и справка с рег.№ 769р-2731/17.04.2015г. по описа на сектор „ПП“ – ОД на МВР – Бургас.

Съгласно разпоредбата на чл.29, т.1 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на европейския парламент и на съвета от 20.12.2006г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II),  чл.45, т.1 от Решение 2007/533/ПВР на съвета от 12.06.2007г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) и чл.2.9 от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2019 на комисията от 29.01.2015г. за замяна на приложението към Решение за изпълнение 2013/115 ЕС относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на ШИС от второ поколение, сигналите, въведени в ШИС II се пазят единствено през времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени. Съгласно чл.45, т.3 от Решение 2007/533/ПВР на съвета от 12.06.2007г. относно ШИС II сигналите за вещи, въведени в съответствие с член 38 (за изземване или за използване като доказателства в наказателно производство) се съхраняват за максимален срок от десет години. В чл.8.4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2019 на комисията от 29.01.2015г. сигналите относно тези вещи се заличават след

а)

изземването на вещта или предприемането на равностойна мярка, след като е извършен необходимият последващ обмен на допълнителна информация между бюрата SIRENE или вещта е станала предмет на друга съдебна или административна процедура (напр. съдебно производство относно добросъвестна покупко-продажба, оспорено право на собственост или съдебно сътрудничество във връзка с доказателства);

б)

изтичане на срока на действие на сигнала; или

 

в)

вземане на решение за заличаване от компетентния орган на подалата сигнала държава членка.

В случая Бюро SIRENE Испания е било уведомено за намиране на съвпадение по подадения сигнал за откраднатия автомобил, за изземването му на територията на Република България по чл.69а от ЗМВР (отм.), за възможността на държавата-членка, въвела сигнала, да поиска връщането на автомобила в 30-дневен срок, считано от уведомяването, както и за обстоятелството, че жалбоподателят е признат от нотариус за собственик на автомобила въз основа на давностно владение. По делото, обаче, не са налице данни испанските власти да са подали формуляр, съдържащ изрично искане за връщане на автомобила, нито доказателства сигналът за издирването на същия да е заличен в ШИС от компетентния орган в страната, въвела сигнала, въпреки, че са били налице предпоставките за това по чл.8.4., б„а“, предложение трето от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2019 на комисията от 29.01.2015г. за замяна на приложението към Решение за изпълнение 2013/115 ЕС относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на ШИС от второ поколение.

Въведените сигнали в ШИС II могат да бъдат заличени единствено от компетентния орган в държавата-членка, въвела сигнала, в какъвто смисъл е изискването на чл.2.12.5 и на чл.2.7 от Решение за изпълнение на комисията от 1.07.2011г. за изменение на наръчника за SIRENE, на чл.2.9 от Решение за изпълнение на комисията от 26.02.2013г. относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане относно ШИС от второ поколение, съответно изискването на чл.2.9 и чл. 8.4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2019 на комисията от 29.01.2015г. за замяна на приложението към Решение за изпълнение 2013/115 ЕС относно наръчника за SIRENE и други мерки ма прилагане на ШИС от второ поколение. Единствено държавата-членка, която издава сигнал, има право да изменя, добавя, поправя, актуализира или заличава данните, които тя е въвела съгласно чл.34, т.2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на европейския парламент и на съвета от 20.12.2006г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II). След като издирването на автомобила не е прекратено от компетентните органи към настоящия момент, налице са предпоставките по чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП и чл.8, ал.2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, за постановяване на оспорения отказ за регистрация на МПС на името на жалбоподателя.

Съгласно чл.41, т.5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на европейския парламент и на съвета от 20.12.2006г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) и чл.58, т.5 от Решение 2007/533/ПВР на съвета от 12.06.2007г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II), всяко лице има право да поиска поправяне на неточни факти, които се отнасят до него, или заличаване на неправомерно съхранени данни, които го засягат. В чл.41 т.7 от цитирания регламент и чл.58, т.7 от цитираното решение е предвидено, че лицето следва да бъде уведомено за развитието след упражняването на правата му за поправка или заличаване във възможно най-кратки срокове и във всички случаи не по-късно от три месеца от датата, на която е подало заявление за поправка или заличаване, или по-рано, ако това е предвидено в националното законодателство. Съгласно чл. 2.8.3.  от Решение за изпълнение (EС) 2015/219 на комисията от 29.01.2015г. за замяна на приложението към Решение за изпълнение 2013/115/ЕС относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (нотифицирано под номер C(2015) 326), единствено държавата членка, която е подала сигнала, може да удовлетвори искането на дадено лице за внасяне на поправки или заличаване на неговите данни. Ако лицето се обърне към държава членка, различна от тази, която е подала сигнала, бюрото SIRENE на държавата членка, към която е отправено искането, уведомява бюрото SIRENE на държавата членка, която е подала сигнала, като използва формуляр К и се прилага процедурата, описана в раздел 2.8.2. Съгласно тази разпоредба, информацията относно искания за достъп до сигнали, въведени в ШИС II от друга държава членка, се обменя чрез националните бюра SIRENE посредством формуляр K за лицата или формуляр М за вещите и се прилага следната процедура:

а)

искането за достъп се препраща възможно най-бързо на бюрото SIRENE на държавата членка, която е подала сигнала, за да може тя да даде своето становище по въпроса;

б)

бюрото SIRENE на държавата членка, подала сигнала, съобщава становището си на бюрото SIRENE на държавата членка, получила искането за достъп;

в)

отговорът на бюрото SIRENE на подалата сигнала държава членка взема предвид евентуални крайни срокове за обработка на искането, поставени от бюрото SIRENE на държавата членка, която е получила искането за достъп;

г)

бюрото SIRENE на държавата членка, получила запитване от частно лице за достъп, поправка или заличаване, взема всички необходими мерки за осигуряване на своевременен отговор.

Ако бюрото SIRENE на държавата членка, подала сигнала, изпрати становището си на бюрото SIRENE на държавата членка, получила искането за достъп, бюрото SIRENE, спазвайки националното законодателство и в рамките на своите компетенции, или взема решение по това искане, или във възможно най-кратки срокове осигурява препращането на становището до органа, компетентен да вземе решение по искането.

С оглед изложеното и доколкото по делото не са налице данни жалбоподателят да е поискал изрично заличаване на сигнала за издирване на автомобила, той би могъл да подаде, в качеството си на лице, признато за негов собственик по силата на давностно владение, чрез националното бюро SIRENE, което да го препрати до бюро SIRENE Испания, което единствено може да заличи сигнала.

Изложеното мотивира съда да приеме, че при установения императивен режим за регистрация на ППС, административният орган е издал съответно на материалния закон решение, в съответствие с целта на закона.  Тъй като не се установиха основания по чл. 146 от АПК за неговата отмяна, жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд, пети състав

 

 

Р  Е  Ш  И :

           

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.С., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощник, против решение № РК-18203/09.12.2014г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, с което е отказана исканата от жалбоподателя регистрация на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат Вариант“, с рег.№ А 4924 КМ, с поставен от производителя идентификационен номер на рама: WVWZZZ3ВZ2E158776.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :