ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 24 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника в изпълнение указания на съда с писмо вх. № 3612/17.04.2015 г. актуална справка, ведно със справка за издирвано МПС, марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рама: WVWZZZ3BZE158776, както и копие от писмо рег. № МК-6636/13.02.2015 г. по описа на сектор ПП при ОД на МВР Бургас до Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Представям и моля да приемете с нарочна молба документи, които считам, че са относими към предмета на спора. Представям и препис от молбата за административния орган. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Да се приемат представените от ответника доказателства, независимо, че на самите справки за издирване аз лично не виждам дата на издаване. Това, че в съпровождащото писмо или справка от името на административния орган е посочено, че към момента автомобилът продължава да се издирва, по същество не следва да бъде кредитирано, тъй като считам, че ако се издава едно удостоверение от компетентния в случая административен орна, то трябва да има дата на издаване. Общо известно е, че документ без дата не е документ. От това, което е представено, няма как да разбера, че процесният автомобил към определена дата продължава да се издирва. Няма една дата, виждам дата 18.08.2008 г., виждам дата на валидност 01.05.2012 г., което е след три години.  Това, че административният орган дори не намира за необходимо да се яви тук, за да може да обясни, не следва да бъде кредитирано.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените от страните писмени документи и с оглед липсата на други доказателствени искания, да приключи събирането им.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника актуална справка, ведно със справка за издирвано МПС, марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рама: WVWZZZ3BZE158776 и копие от писмо рег. № МК-6636/13.02.2015 г. по описа на сектор ПП при ОД на МВР Бургас до Административен съд Бургас.

ПРИЕМА днес представени от адвокат С.К. писмени документи, съгласно опис в молбата му.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата, отмените отказа, изложен в обжалваното пред Вас решение, да бъде извършена и отразена надлежно в масивите промяната в собствеността на процесния автомобил. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Моля  обаче за протокола да бъдат отбелязани два съществени факта. Първо, безспорно е, че този автомобил е бил отнет на 18.05.2008 г. Затова е уведомена надлежно Испанската страна, собственичката, вероятно и нейният застраховател. До настоящия момент, вече седем години, по случая спрямо приобритателя, а именно жалбоподателя по делото М.С., не е предприето каквото и да е действие, освен това, че са му иззети всички документи, включително и оригиналът на договора, с който го е придобил през 2008 г. и на практика той ползва автомобила като ходи всеки месец да се разписва на един документ, т. нар. обр. 27. По-важно е второто, вярно е, че в ЗДвП в чл. 144 е записано, че не се регистрират превозни средства, обявени за издирване, но има една запетайка, до установяване на собствеността. Точно това твърдим ние, че е настъпило с постановлението на нотариус И.К. от 06.08.2013 г., който е извършил т. нар. обстоятелствена проверка. Приел е, че молителят повече от пет години владее този автомобил, никой не му го оспорва, ерго е налице хипотезата за придобиване по давностно владение, т. е. М.С. е станал собственик на автомобила на друго правно основание – не на покупката, а на владението по давност повече от пет години, при това необезпокоявано. На последно място в решение № 5548/19.04.2012 г., намиращо се по делото на стр. 95-97, състав на Върховен административен съд казва: „Няма пречка при настъпване на нови обстоятелства да бъде преразгледан въпросът с искането за промяна в собствеността”. Ето това точно е новото обстоятелство. Обстоятелствената проверка, извършена от нотариус Кожухаров, който е приел, че М.С. е придобил на друго правно основание собствеността, съответно административният орган, който е компетентен и при това да извърши само една поправка, че вече не е собственост на И.Г., а е собственик М.С., нищо повече няма да настъпи по същество, при това даже да цели контрол над превозните средства ако утре някъде стане произшествие с този автомобил, ще търсят И.Г., който от шест години няма нищо общо с този автомобил. Това е абсолютно безхаберие и бездействие от страна на административните органи, които би следвало по силата на вменените им по ЗДвП правомощия да осъществяват контрол, включително и на придобиването и пререгистрацията на превозните средства, да си оправят възможностите, щото да не ограничават правата на българските граждани. По тези съображения считам жалбата за основателна и моля да я уважите, а ако постановите такъв съдебен акт, ще Ви моля да присъдите на доверителя ми разноските за настоящото производство.

Моля да ми дадете подходящ срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: