ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 24 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.С., редовно призован, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.С.С. против Решение № РК-18203/09.12.2014 г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Бургас, с което е отказана поисканата от жалбоподателя регистрация на лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат Вариант”, с рег. №А4924КМ, с искане съдът да отмени изричния отказ на административния орган да издаде искания административен акт – свидетелство за регистрация на МПС на името на М.С.С., и върне преписката на компетентния административен орган за изпълнение по същество.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, както и направените доказателствени искания в нея и в молбата от 12.01.2015 г., като същевременно представям, уважаема госпожо Председател, писмо рег. № ОА-11758/05.12.2011 г. на Главна дирекция „Охранителна полиция”, ведно с моя молба рег. № М-1229/17.10.2011г., подадена чрез ОД на МВР-Бургас до Министъра на вътрешните работни, която е изпратена на Директора на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР във връзка с разрешаване въпроса относно разпореждане предприемането на действия за снемане от издирване на вече установени превозни средства предвид изтеклия срок по чл. 78, ал. 2 от ЗС. В тази връзка, освен направените в жалбата и молбата от 12.01.2015 г. доказателствени искания, моля да изискате от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР преписката, заведена по повод на това писмо, изпратено им от Главна дирекция „Охранителна полиция” София, за да можем да установим какво по същество е направил Директорът на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР във връзка със съществения и относим към предмета на делото въпрос, а именно отказът да бъде регистриран автомобилът на жалбоподателя на основание, че същият бил обявен за издирване. По тези съображения ще Ви помоля да не се приключва събирането на доказателства в днешно съдебно заседание и делото да бъде отложено за друга подходяща дата, с оглед, както снабдяването с документи, така и евентуално с оглед произнасянето Ви по направените искания за конституиране на трето лице И.Г.С. и вземане на отношение от страна на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР. Считам че Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР трябва да се произнесе по направеното от мен искане за снемане на този автомобил от издирване, тъй като предвид заявеното от страна на административния орган – сектор „Пътна полиция” Бургас, те не могат да регистрират автомобила, тъй като същият е обявен за издирване. Това е първото основание в обжалваното решение от 09.12.2014 г.

ВЪПРОС НА СЪДА към адвокат К.: Моля, за уточнения по доказателствените Ви искания – т. 1 от „Особени искания” в жалбата. Кои материали от преписка № РК-17747/28.11.2014 г. не са налични по делото?

АДВОКАТ К.: На първо място, не е представена актуална справка, от която да е  видно, че към датата на издаване на решението за отказ на исканата промяна в данните за регистрация от жалбоподателя автомобилът продължава да се намира в списъка за издирване, което не позволява актуализиране на данните в системата, защото всъщност това е второто основание, че промените в данните за регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване,  не се извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи. В решение от 09.12.2014 г. се твърди, че автомобилът е обявен за издирване. Доказателства за това твърдение към преписката аз не съм намерил. Административният орган е приложил почти всички материали по две дела, които са водени и са уважени жалбите срещу откази. В интерес на истината са водени и други три дела, но те не са завършили благоприятно за жалбоподателя, но считам че това е най-същественото, защото представлява основание от страна на административния орган да откаже поисканата промяна в собствеността.

По отношение на Инструкцията за издирвателната дейност на органите на МВР, бях уведомен по телефона преди няколко дни от Началник група „Регистрация на МПС” г-н Н. М., че те не могат да представят въпросната инструкция, тъй като била за служебно ползване. Позволих си да заявя, че ако съдът е намерил за нужно да я изиска, то това трябва да се сведе до знание му. Дори тя да е за служебно ползване, в частта, относно това как се процедира, когато се установи едно издирвано превозно средство, какво се предприема и кой следва да го снеме от отчета, на съда трябва да бъде представена тази информация, независимо дали тя е за вътрешно служебно ползване, тъй като считам, че от съда не може да има тайни, още повече, че  тук не става въпрос за секретни способи и начини на работа на органите на МВР.

Оттеглям искането по т. 2 на „Особени искания” в жалбата.

Доколкото този автомобил е внесен и регистриран в страната от трето лице И.Г.С., намирам че е необходимо неговото привличане като заинтересована страна-помагач на страната на жалбоподателя, тъй като последиците от издирването на това МПС настъпват конкретно за жалбоподателя и в тази връзка ще Ви помоля и да уважите и второто ми искане по молбата, а именно да изискате от Районна прокуратура Бургас заверени копия от материалите по преписка №7221/2008 г., за да се установи това, което аз твърдя, че всъщност И.С. внася автомобила, регистрира го, след две седмици го продава и една седмица след това автомобилът е обявен за издирване.

На практика освен справка, че този автомобил се издирва, която не е актуална, считам че от тази преписка ще стане ясно добросъвестността на жалбоподателя, който няма никакво отношение към това, че е закупил един регистриран автомобил, вече преминал през българските органи за контрол и в един момент се оказва потърпевш от обявяването на този автомобил за издирване и така вече цели шест години.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника, като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, находящ се на л.3-л.6 от материалите по делото.

По доказателствените искания съдът съобрази следното:

Намира, че следва да приеме като доказателства по делото днес представените от адвокат К. молба и писмо по тази молба от Заместник-директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” до Директор на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР. Относно искането за представяне по делото от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР на преписката по повод на тази подадена от адвокат К. молба, за да се установи какво е направено по исканията и предложенията в молбата, съдът намира за неотносимо към предмета на спора и като такова следва да бъде оставено без уважение. Молбата е с вх. №1229/17.08.2011 г. по описа на ОД на МВР Бургас.  Същата е много преди подаване на заявлението от 28.11.2014 г., с което е инициирано производството, приключило с оспореното в настоящото производство решение за отказ и със снабдяването с подобни документи на делото не би се допринесло до изясняване на спора, предмет на делото.

Изисканата за представяне по делото Инструкция за издирвателната дейност на органите на МВР също не е относимо доказателство в процеса и това искане на адвокат К. следва да бъде оставено без уважение, тъй като същата не представлява законов или подзаконов нормативен акт, уреждащ отношенията във връзка със спорните обстоятелства по делото, каквито в случая са Закона за движение по пътищата и Наредба № І-45/2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните  пътни превозни средства.

Следва да бъде оставено без уважение искането за привличане като трето лице-помагач на страната на жалбоподателя предалия му автомобила вносителя И.Г.С.. Административните съдилище прилагат на основание чл. 144 от АПК субсидиарно и правилата на ГПК, но само относно неуредените случаи и относимите правни институти. АПК е процесуалният ред за провеждане на производството по съдебно оспорване на индивидуалния административен акт – решението за отказ за регистрация на МПС, поискано от жалбоподателя, и той не предвижда конституиране на трети лица-помагачи, поради което не следва да се прилага общият ред на ГПК. Съгласно чл. 153, ал. 1 АПК, страни по делото са с оспорващият, органът, издал административния акт и заинтересованите лица. В случая И.С. не притежава и качеството на страна по смисъла на чл. 153, ал.1 от АПК – не е подател на искането за промяна в регистрацията на лекия автомобил, не е участвал като страна в административното производство и не е адресат на оспорения акт, издаден от административен орган по подаденото от жалбоподателя искане. След като не попада в определението за страна в цитираната разпоредба на АПК, не подлежи на конституиране като такава в настоящото производство. Оспореният акт не поражда конкретни права или задължения за вносителя на МПС и не засяга непосредствено негови права, свободи или законни интереси.

Следва да бъде оставено без уважение като неотносимо към предмета на спора и искането в молбата на адвокат К. от 12.01.2015г. за задължаване Районна прокуратура Бургас да представи по делото заверени копия от материалите по преписка № 7221/2008 г. във връзка с приключило разследване по случая. Въпросите, които се разглеждат в досъдебното наказателно производство нямат значение за правилното решаване на делото. Предмет на административното съдопроизводство е административният акт на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР Бургас, който подлежи на проверка за съответствието му със закона с всички допустими доказателствени средства по реда на АПК.

Като основателно следва да бъде уважено искането на адвокат К. за изискване от ответника представяне по делото на официална справка, актуална към датата на издаване на оспореното решение за отказ на исканата промяна в данните за регистрация от жалбоподателя, за това, че  автомобилът продължава да фигурира в информационните масиви като обявен за издирване, тъй като по делото е представена такава справка – „Справка ИНТЕРПОЛ – МПС”, но тя няма дата на съставяне (дата на снемане на данните от информационните масиви на МВР) и данни за съставител. Справката е необходима за изясняване предмета на спора предвид установяване процесното МПС към датата на оспореното решение издирвано ли е по линия на Интерпол като откраднато по сигнал на испанските власти – основание, посочено като отказ в оспореното решение.

Воден от горното, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо рег. № ОА-11758/05.12.2011 г. на Главна дирекция „Охранителна полиция” и молба рег. № М-1229/17.10.2011г. на ОД на МВР-Бургас до Министъра на вътрешните работни.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото официална справка, актуална към датата на издаване на оспореното Решение № РК-18203/09.12.2014г. на Началника на сектор „ПП” при ОДМВР-Бургас, подписана от изготвилото я длъжностно лице, от която да е видно, че към датата на издаване на решението за отказ на исканата промяна в данните за регистрация от жалбоподателя М.С. МПС марка „Фолксваген”, модел „Пасат Вариант”, с рег. №А4924КМ, е издирвано по линия на Интерпол като откраднато по сигнал на испанските власти.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне по делото от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР на преписката по повод подадената от адвокат К. молба с вх. №1229/17.08.2011 г. по описа на ОДМВР-Бургас; искането за представяне от ответника на Инструкция за издирвателната дейност на органите на МВР и искането за задължаване Районна прокуратура Бургас да представи по делото заверени копия от материалите по преписка № 7221/2008 г. във връзка с приключило разследване по случая.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за привличане като трето лице-помагач на страната на жалбоподателя предалия му автомобила вносителя И.Г.С., като това определение на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията си в жалбата до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.04.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на ответника за изпълнение указанията на съда в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: