ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 10.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети септември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 24 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.М. С., редовно призована, не се явява лично. Представлява се от адвокат М.Т., с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Б.Д..

 

СТРАНИТЕ: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-графологичната експертиза на вещото лице Х.Д. от 18.08.2014година.

 

СТРАНИТЕ: Получили сме препис от заключението на вещото лице. Запознати сме с него преди повече от 7 дни.

 

Съдът преминава към изслушване на заключението, като снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Х.Б.Д. – 59 години, български гражданин, женен, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Работил съм точно и коректно по съвест и разбиране.

 

АДВОКАТ Т.: По отношение на всички 52 проверени от Вас фактури, само на една от тях - описана на стр. 7 от заключението, заявявате, че е изписана от жалбоподателка, и още една е частично изписана от жалбоподателката. Правилно ли съм разбрала?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В заключението си съм записал, че фактура № 511/02.10.2009 година обект на експертизата по т.5 ръкописния и буквен текст изцяло е изписан от М. С., а във фактура 418/03.02.2009 година обект на експертизата по т.6, посочения ръкописен текст, който е в кавички е изпълнен от жалбоподателката, а останалият текст не е изпълнен от нея. В останалите фактури, които са обект на експертизата, няма изписан текст от жалбоподателката.

 

АДВОКАТ Т.: Кои са фактурите, на които подписите за „съставил“ са изпълнение от С.?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В заключението на стр.6, съм посочил фактурите, които са подписани от С. и останалите които не са подписани от нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката-декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена само  сумата от 300 лева.

 

По изложените съображения съдът,    

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-графологичната експертиза изготвена от вещото лице Д. от 300 лева на 600 лева, като УКАЗВА на жалбоподателката и й предоставя в 7-дневен срок от днес да представи по делото вносен документ за доплатени разноски за вещото лице в размер от още 300 лева. Уведомява жалбоподателката, че при неизпълнение на дадените указния съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка 144 от АПК.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за сумата от 300 лева, а след постъпване на новия документ - и за останалата част.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да се приключи делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да се приключи делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРИЕМА докладваните в открито съдебно заседание от 27.05.2014г. документи, както ѝ ръкописно изписаните документи към съдебно-графологичната експертиза, като писмени доказателства по делото.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства и нямаме искания към съда. Да се приключи делото.

 

Съдът намира делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите депозираната пред Вас жалба, която е инициирала настоящото производство.

Моля за присъждане на разноските на жалбоподателката, предвид субсидиарното приложение на чл.144 от АПК и разпоредбите на ГПК.

Моля да уважите жалбата, по съображения изложени в нея и такива, които ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

Съобщенията до жалбоподателката да се изпращат чрез мен на адрес гр.Бургас, ул.Сливница №2а, ет.3.

Моля за срок за писмени бележки по възможност 14- дневен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

По делото не се събраха достатъчно доказателства да опровергаят тезата на органа по приходите, че жалбоподателката е извършила услуги за които е издавала фактури и получава приходи, които не са отразени в счетоводството. Факт е, че не само част от фактурите са подписани от М.К., като има приложени освен банкови извлечения приложени към преписката, вносни бележки за извършени плащания и касови бележки. Искам да отбележа, че подписът на фактурата не е задължителен реквизит по ЗСч и това, че не всички фактури не са подписани от жалбоподателката не е относимо към спора. Следва извод, че жалбата е неоснователна.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът предоставя възможност на страните в 14-дневен срок от днес да представят писмени бележки.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.23 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: