ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІІ административен състав

На двадесет и седми май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 24 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.М. С., редовно призована, не се явява лично. Представлява се от адвокат М.Т., с представено пълномощно по делото.

АДВОКАТ Т.: Актуален е адресът ми в пълномощното. Трите ми имена са М.С.Т. ***.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило писмо с вх.№ 2114/19.03.2014 година от ответника Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, с приложени доказателства по опис.

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№ 2182/20.03.2014 година от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Т., с искане да бъде допусната съдебно-графологична експертиза, която да изследва подписите на представените от ответника фактури. Твърди се, че същите не са подписани от М. С..

 

АДВОКАТ Т.: Аз нямам никакви възражения така представените преписи да се приемат и приложат към кориците на делото и да се приемат като годни доказателствени средства. Искането, обект в молбата ми от 20.03.2014 г., поддържам изцяло.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам по искането за съдебно-графологична експертиза, въпреки да считам, че е неотносима, тъй като подписът във фактурите не е задължителен реквизит от попълването на документа. Това съм изразила и в депозираната от мен молба. 

АДВОКАТ Т.: Твърдя, че М. С. е дала пълномощно на своя счетоводител и това е единственото друго лице, освен нея, което е изготвяло съответно декларациите за обявяване пред НАП, периодично. На жалбоподателя не му е известно да са съставяни и подписвани процесните фактури, нито от нея лично, нито от счетоводителя, следователно няма как тя дори да ги осчетоводи и затова не са осчетоводени, нито има компетентността да извършва подобен род дейности. Нямам възможност да кажа трите имена на счетоводителя, знам само малкото име – Таня. Възможно е да са подписани от счетоводителя, но твърдя, че тя не е била упълномощена да подписва фактури и други документи във връзка със стопанската дейност. Пълномощното й е да подава периодично, ежемесечно декларациите във връзка с осигуряването и изготвянето на годишните декларации и оформянето им, т.е. всичко свързано със счетоводната дейност.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: С оглед направената днес конкретизация не възразявам по така заявеното искане да се допусне експертизата. 

АДВОКАТ Т.: Уточнявам, че вещото лице следва да изследва всички фактури по делото и представените пред ревизиращия орган при изготвянето на оспорения акт.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, поставени с молбата на адвокат Т. от 20.03.2014 г., като вещото лице съобрази, че следва да изследва описаните фактури от ревизиращия орган в оспорения административен акт, а в случай на необходимост да се запознае с оригиналите на документите, следва да поиска съдействие от страните за представянето им в необходим срок.

При изготвяне на заключението си вещото да изследва не само авторството на подписите във фактурите, но изрично да посочи почерка в съдържанието на фактурите дали изхождат от М. С. или не.

УКАЗВА на страните, че са длъжни да съдействат на вещото лице за изпълнение на поставените задачи, като при неизпълнение съдът, ще приеме, че са създали пречки и ще приложи разпоредбата на чл. 161 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи по делото съответния платежен документ като доказателство.

Конкретно вещо лице по допуснатата експертиза съдът ще определи в закрито заседание, след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при непредставяне в срок на доказателства за платен депозит по допуснатата съдебно-графологична експертиза, съдът ще приеме, че страната не поддържа доказателственото си искане и производството по делото ще приключи със събраните към момента доказателства.

 

АДВОКАТ Т.: Вие четохте определение, с което давате указания на страните. Искам да помоля съдът да съобрази твърденията на жалбоподателя, че не разполага с тези фактури, следователно няма как да съдейства за изготвяне на експертизата. В тази връзка относно представянето на материали, единствено може да съдейства досежно предоставяне на сравнителния материал на вещото лице. Моля вещото лице да има предвид, че моите координати в корицата на делото са координатите за контакт с моята доверителка и аз поемам ангажимента да я уведомя.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.09.2014 година от 13:15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

Делото да се докладва след представяне на доказателства за внесен депозит за определяне на вещо лице по допуснатата съдебно-графологична експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: