ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  24  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.М.К., редовно призована, не се явява. За нея адвокат М.Т., с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт  Й., с пълномощно от днес.

          

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

               

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.М.К. против Ревизионен акт № 021301665/19.09.2013г., частично потвърден с Решение № 391/14.12.2013 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при ЦУ на НАП.

 

АДВОКАТ Т. – Изцяло поддържам депозираната пред Вас жалба, ведно с всички правни съображения и основания изложени в нея. 

По представените от административния орган писмени доказателства не възразявам същите да бъдат приложени към материалите по делото. Като моля съда да имате предвид, че не са представени до настоящия момент получените преписи от административния орган, от пълното фирмено досие, касаещо прехвърляне на правоприемника „Касиопея 2006” ЕООД от процесния едноличния търговец, като в тази връзка представените до момента писмени доказателства се явяват непълни.

Моля Ви да задължите административния орган да попълни представената пред вас преписка с материалите и писмените доказателства, съдържащите във фирменото досие за прехвърляне, които сме представили в хода на ревизията.

След окомплектоване на преписката с тези писмени доказателствени средства, ще Ви моля да съобразите необходимостта от назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като допълнително по това доказателствено искане ще взема отношение и допълнително ще формулирам въпросите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Не е спорен факта на прехвърляне на предприятието на едноличния търговец на „Касиопея” ЕООД. В тази връзка считам, че в преписката се съдържат доказателства. Ако съдът ни задължи, ще поискам от ревизиращия екип тези документи. Не съм запозната тези документи да са представени в хода на ревизията.

Считам, че не е необходимо назначаването на съдебно-икономическа експертиза, тъй като във връзка с възраженията по делото не са необходими специални счетоводни знания, които да ги изясняват. Едното  възражение е, че лицето не е данъчно задължено, тъй като е прехвърлило предприятието си, а второто, че не е издавало спорните фактури.

 

АДВОКАТ Т. – За да стане ясно, по отношение на факта, че ние твърдим, че фактурите не са издадени от доверителката ми, моля да имате предвид при определяне на доказателствената тежест, че когато се твърди авторство, доказателствената тежест за установяване, че не доверителката ми е положила подписа, не лежи върху нас. В тази връзка ще Ви моля да дадете указания на страната, която има тази тежест, за автентичността на подписа. Освен това ние твърдим, че и почерка също не е на моята доверителка. 

Ако в случай, че решите, че след така направеното признание за датата на прехвърляне, а именно на 08.01.2010г., то ще ви моля, тъй като субсидиарно се прилага ГПК, да отделим спорното от безспорното,а именно че не е спорно извършеното прехвърляне на предприятието, и тогава няма да има необходимост на доказване на това обстоятелство.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 10-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание, да представи пълната административна преписка по издаването на обжалвания Ревизионен акт, включително и представеното от жалбоподателя копие от фирменото досие от Търговския регистър.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с твърденията си в жалбата. Също така, с оглед обстоятелството, че ревизионният акт е издаден в производство по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК, съобразно чл.124, ал.2 от ДОПК, фактическите констатации в ревизионния акт се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 е подкрепено със събраните доказателства и в този случай той носи доказателствената тежест.

 

На основание чл.171, ал.4 от ГПК, УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания посочени в Ревизионния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания. В случай, че това не бъде направено в указания срок и доведе до отлагане на делото, на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл. 92а от ГПК в размерите на чл. 91 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ – Нямаме доказателствени искания към настоящия момент. 

 

СЪДЪТ, предвид липса на доказателствени искания в днешно съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.05.2014 година от 10:10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:23 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: