ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи април                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 249 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛЪНЦЕ ЕНД КО” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.В.А. – 52 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Бих искала да попитам във връзка с отговора на първи въпрос с какви документи е оформен разходът в касата на дружество и ако има такива документи, кое е лицето, получило парите, тъй като става въпрос за плащане в брой по процесните фактури?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Всички документи, които бяха представени от жалбоподателя, са описани в заключението. Други документи, освен тези, които съм описала, не ми бяха представени. Ако имате предвид разходни касови ордери, с които да е оформено плащането, не са ми представени и не мога да кажа дали има съставени изобщо.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното заключение.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице съгласно представената справка-декларация, в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Е.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Е.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен.

Моля да се съобразите с възраженията, които подробно сме развили в жалбата.

Подробни съображения ще изложа и в писмена защита, която ще представя в указан от съда срок.

Претендираме направените разноски. Представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбите и потвърдите оспорвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Считам, че от събраните доказателства категорично се потвърждават констатациите в този ревизионен акт и обратно, никой от тях не подкрепя развитите възражения от страна на жалбоподателя.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 922 лева.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: