ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети март                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 249 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛЪНЦЕ ЕНД КО” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „СЛЪНЦЕ ЕНД КО” ЕООД против ревизионен акт № Р-02000215002706-091001/03.11.2015 г., издаден от органа възложил ревизията и ръководителя на ревизията, потвърден с решение № 12/18.01.2016 г. на Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата.

Моля да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на задачите, които съм формулирал в писмена молба, която Ви представям.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете документите, съдържащи се в преписка като доказателства по делото.

Моля, също така, да бъде открито производство по чл. 193 ГПК, като оспорваме автентичността на документите, представени от жалбоподателя с възражението към ревизионния доклад. Става дума за приемо-предавателни протоколи към процесните фактури, издадени от „АВА 1” ЕООД, София,  „Кадема Инк” ЕООД, София, „Римекс А” ЕООД София и ЕТ „БДМ – Д.Г.” София, както и на приложените към някои от протоколите експедиционни бележки и удостоверения за съответствие, в частта им, в която са положени подписи от името на управителите или от името на доставчиците в графите за предал стоката. 

По отношение на доказателственото искане на жалбоподателя, не се противопоставям.

Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ Е.: Да попитам колегата – разделя оспорването на документа като неистински, неверен или неавтентичен?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Неавтентичен, неизхождащ от лица, от чието име са издадени. Предвид обясненията, дадени от управителите на търговците доставчици във връзка с представени от тяхно име документи, считам че има основания да се твърди, че не са създадени от тях.

АДВОКАТ Е.: Аз заявявам, че ще се ползваме от представените с възражението по чл. 117, ал. 5 от ДОПК документи, което е представено по време на извършване на ревизията, като твърдим, че те съответстват на стоките по процесните фактури, издадени от изброените от колегата дружества. За да взема становище дали са подписани от лицата, които са представляващи тези дружества или от упълномощено, или от трето лице, ми е необходим срок, какъвто срок ми е необходим евентуално при открито производство, да ангажирам доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка документи.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която следва да отговори на поставените в молбата на адвокат Е. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи доказателства за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

ОТКРИВА производства по оспорване автентичността на документите, представени от жалбоподателя с възражението към ревизионния доклад, а именно приемо-предавателни протоколи към процесните фактури, издадени от „АВА 1” ЕООД, София,  „Кадема Инк” ЕООД, София, „Римекс А” ЕООД София и ЕТ „БДМ – Д.Г.” София, както и на приложените към някои от протоколите експедиционни бележки и удостоверения за съответствие към някои от тях, в частта им, в която са положени подписи от името на управителите или от името на доставчиците в графите за предал стоката, като УКАЗВА на жалбоподателя, че на основание чл.193, ал. 3 ГПК  тежестта за доказване пада върху него.

 

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.04.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: