ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 249 по описа за 2015 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ДЕВА-96-ПК” ЕООД, редовно призован, явява се управителя П.С.К. лично и с адв. К.П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Делото е образувано по жалба от „Дева-96-ПК” ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ007245/29.09.2014 г., потвърден с Решение № 70-00-6745/19.01.2015 г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Бургас.

 

АДВ. П.: Оспорвам изцяло административния акт издаден от Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас като незаконосъобразен, като моля да бъде отменен.

Нямам доказателствени искания. Водим свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит, който ще установява, че имотът през процесния период не е бил ползван от дружеството.

Представям и моля да приемете за сведение съдебно решение на БРС, което е потвърдено от Административен съд – Бургас във връзка с образувано и водено против представляваното от мен дружество наказателно административен характер дело. Други доказателства няма да ангажирам.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

Относно исканията на ответната страна не се противопоставям, но моля съдът да ги прецени с оглед другите събрани в хода на производството доказателства.

Не се противопоставям на искането за изслушване на водения свидетел.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, на когото снема самоличност както следва:

Р.Г.Г. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. П.: Аз се занимавам с изработване на ел. инсталации. Работил съм, за да помогна в ремонта на жалбоподателя и това беше през зимата на 2012 г., в началото, през студеното време. Обектът се намираше в големия блок – червеният, който се намира на бул. „М.”. Сега се казва бул. „М.Л.”, като номерът е 23 или 27, но не съм много сигурен.

Собственикът ми остави ключ за имота и по този начин аз имах достъп. Ремонтът се състоеше в промяна на кабелни трасета и ел. ключове. Започнахме да разбиваме. На практика това беше капитален ремонт.

През времето докато правехме ремонта, имотът нямаше как да се използва от дружеството-собственик. Аз съм ходил от месец януари до месец април 2012 г. След мен дойдоха и други хора, за да работят, но каква е била тяхната работа и за какъв период, аз не мога да кажа.

АДВ. П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Къде през всичкото това време когато Вие сте работили, а и след това другите майстори, къде се изхвърляше сметта, която оставяше от ремонта, който се е състоял в разбиване?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Ремонтът, който извършвах се състоеше в изрязване на канали, а отпадъкът който се формираше от моята дейност аз съм я събирал в кофи и съм я изхвърлял на своята вила като подложен материал.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, ОСВОБОДИ същия.

 

АДВ. П.: Претендирам присъждане на разноски по делото, за което представям списък на разноските. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Считам, че по безспорен начин се установи недължимост на задълженията за ТБО за периода 2012 г. поради това, че имотът не се е ползвал, поради което е подадена декларация чл. 14, ал. 3, с вх. № 06883/28.12.2011 г. на Община Бургас.

Претендирам присъждане на съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да потвърдите акта като законосъобразен в обжалваната част, като основно доказателство, което сочи законосъобразност на акта намирам предоставената от нас справка с нарочна молба, от която е видно постоянното консумиране и отчитане на ел. енергия.

Моля да присъдите разноски за юрисконсултско възнаграждение в полза на Община Бургас.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: