ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 249 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 12:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКО 13” ЕООД, редовно призован, явява се адвокат З., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Поморие, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ докладва становище с вх. № 5296/29.05.2013 г. от Емилия Кръстева – пълномощник  на ответника, в което заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото, изразява становище по доказателствата и по същество на спора.

 

АДВОКАТ З.А: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С вх. № 4595/13.05.2013 г. е постъпило от жалбоподателя допълнение към жалба, с което изразява становище за недопустимост на становището на заместващия Кмета на Община Поморие, по допустимостта на жалбата и по доказателствата. Към допълнението към жалбата представя одобрени архитектурни проекти и обратни разписки за доставени пратки, които моли да бъдат приети като доказателства по делото.

АДВОКАТ З.: Поддържам жалбата

Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези представени от жалбоподателя с допълнение към жалбата от 13.05.2013 г. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от жалбоподателя с допълнение към жалбата от 13.05.2013 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ З.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените акта, с който на доверителя ми е наложена санкция. Моля да съобразите при постановяване на решението представените писмени доказателства с допълнителното становище по жалбата.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: