ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                 

         Номер                          Дата 26.02.2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 26 февруари 2009 год.,

в следния състав:

                                                 

                                                                          Съдия: П.С.

 

разгледа адм. дело 249 по описа за  2009 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане от Директор на ОД на МВР - Бургас, за разкриване на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72 от ДОПК, по отношение на търговското дружество “Интербалкани М” ЕООД – Бургас.

Посочено е, че разкриването на данните е необходимо във връзка с провеждане на предварителна проверка по преписка вх. № 3355/12.02.09 год. по описа на сектор “Икономическа полиция” при ОД на МВР – Бургас, възложена с прокурорско постановление на Районна прокуратура – Бургас. Уточнено е, че визираните по възложената проверка неправомерни деяния, са евентуално относими към престъпления по смисъла на чл.227б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. В подкрепа на искането е приложено прокурорско постановление от 09.02.2009 год., както и писмени доказателства, събрани в хода на ревизионно производство, административно производство по налагане на обезпечителни мерки и др. Искането не съдържа конкретни индивидуализиращи данни на исканата информация, като е възпроизведена нормата на чл.72, ал.1 от ДОПК.

При така изложените обстоятелства, искането следва да бъде оставено без уважение.

Съгласно нормата на чл.75, ал.1, т.2 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна и осигурителна информация, при наличието на обосновано и мотивирано искане на директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия.

Депозираното от Директора на ОД на МВР - Бургас искане е бланкетно и поставя в невъзможност съдът да прецени обема и характера на исканата информация. Искането е не само неопределено, но то е дори и неопределяемо и не може да бъде изведена волята на органа дори и по тълкувателен път. Като пример следва да се посочат исканията по т.2 и т.3, които, възпроизвеждайки бланкетният характер на правната норма на чл.72, ал.1 от ДОПК, без да са изпълнени с конкретно съдържание, поставят в невъзможност не само съдът, но и приходната администрация да изпълни подобно искане. Конкретно, не е посочено за кои именно години, периоди се иска разкриване размера на доходите на търговското дружество, респ. размера на начислените, установените и платените данъци и пр. Не става ясно и не е посочено кой е инкириминирания период, за който се иска разкриване на информацията.

Нормата на чл.72, ал.1 от ДОПК дава само рамката на възможната информация, но тази информация следва да бъде конкретизирана за целите на определено производство, а не информация изобщо и по принцип. Неопределеността и неопределяемостта на едно задължение води до  неговото обективно неизпълнение.

В случай, че искането бъде съобразено с изискванията на закона, бъде обосновано, мотивирано и конкретизирано, няма пречка то да бъде депозирано отново.

Ръководен от изложените по-горе мотиви и на основание чл.75, ал.2 от ДОПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКАЗВА разкриване на данъчна и осигурителна информация, направено по искане изх. рег. № 5729/25.02.2009 год. на Директор на ОД на МВР - Бургас, по отношение на търговското дружество “Интербалакани М” ЕООД – Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                          СЪДИЯ:…………………...