О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер               Година 21.09.2018          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на двадесет и първи септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 2499 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Образувано е по жалба на Л.Д.Д. с ЕГН ********** *** и адрес за призоваване гр. Бургас, ул. Ген. Гурко №11, ет.2, против Принудителна Административна Мярка принудително преместване на ППС, разпоредена от Р. *** Михов – специалист репатрация при ОП „Транспорт“ Община Бургас, реализирана на 25.08.2018г. в 09,25 часа в гр. Бургас, на ул. Гладстон, с-у Младежки културен център.

С разпореждане на съда от 29.08.2018г., съдебният състав е изискал уточнение от страна на жалбоподателя за наличие на правен интерес от оспорване на ПАМ, доколкото същата соч в жалбата си, че собственик на МПС е Стил Так ООД, гр. Бургас, а същата се явява служител на дружеството. Със същото разпореждане е било дадено указание и за това да бъде внесена държавна такса в размер на 10,00 лева по сметка на АС Бургас и бъдат представени доказателсва по делото за изпълнение на това разпореждане.

Съдебното разпореждане е било връчено на процесуалния представител на жалбоподателя на 10.09.2018г., като срокът за изпълнението му е изтекъл на 17.09.2018г.

По делото в такаопределения срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уточнение, нито са депозирани доказателсва за заплащане на дължимата държавна такса. В същия срок не е постъпило и надлежно искане за удължаването му. В разпореждането си от 29.08.2018г., Съдът  е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок и жалбоподателят не е обосновал наличието на правен интерес от оспорване на процесната ПАМ.

Като не са били отстранени в срок описаните по-горе недостатъци на исковата молба е налице процесуална предпоставка за прекратяване на производството по делото на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.4 АПК..

По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.Д. с ЕГН ********** *** и адрес за призоваване гр. Бургас, ул. Ген. Гурко №11, ет.2, против Принудителна Административна Мярка принудително преместване на ППС, разпоредена от Р. *** Михов – специалист репатрация при ОП „Транспорт“ Община Бургас, реализирана на 25.08.2018г. в 09,25 часа в гр. Бургас, на ул. Гладстон, с-у Младежки културен център.

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№2499/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: