ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 14.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети април                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2499 по описа за 2012 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  - редовно призован, се представлява  юк. И. с пълномощно по делото.

За ответника Началник на МП „Пристанище Бургас център” - редовно призован, се явяват юк. Т. и юк. Г. с пълномощно по делото.

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. Т.: В предходното съдебно заседание Ви бе дадена възможност да представите в цялост ръководство, което бе представено от процесуалния представител   на жалбоподателя. Носите ли заверен пълен екземпляр от това ръководство?

 

Юк. Т.: Представям Заповед № ЗАМ-351 от 02.11.2007 г. на директора на Агенция Митници и Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки - Версия 02 И 01/31.10.2007г. Документите, които цитирам са изменение към Заповед № ЗАМ-172 от 07.08.2006г., с която е утвърдено Ръководството със същото заглавие. Представям и това ръководство Версия 01.

 

Юк. И.: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от юк. Т. в днешното съдебно заседание Заповед № ЗАМ-351 от 02.11.2007 г. на директора на Агенция Митници и Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки - Версия 02 И 01/31.10.2007г., както и Ръководство Версия 01.

 

Юк. Т.: Представям извадка от Окончателен доклад за изпитване на минерални масла, в което изпитване са взели участие ЦМЛ и МЛ Русе, като МЛ Русе е с най-близък и най-точен резултат. Предмета на изпитване е идентичен с предмета на изпитване по настоящото дело. Представям и доклад от самото изпитване, изготвен от митнически служител към МЛ Русе.

 

Юк. Г.: Представяме тези две доказателства, за да удостоверим, че извършваните изследвания към метода по Приложение А са точни. Докладите удостоверяват спазване на принципите повторяемост и възпроизводимост на този метод, поради което считаме, че методът е точен и изследванията са извършени по правилата, въпреки че лабораторията няма акредитация.

 

Юк. И.: Във връзка с днес представените доказателства, моля, същите да не бъдат приети. Представеният доклад от група европейски митнически лаборатории не представлява официален документ и не носи информация за това от кой е издаден, в какво качество и с каква цел, поради което не следва да бъде приет по делото. Никъде в закона не е регламентирана възможността за саниране липсата на акредитация на лабораторията за ползван метод, с участие в каквито и да е междулабораторни изпитвания между отделни лаборатории. Същият не е относим към спора, тъй като процесният продукт е анализиран месец юни 2012 г., а от представения в днешното съдебно заседание Окончателен доклад е видно, че МЛ Русе и ЦМЛ е участвала в такова международно изпитване през 2011 г., затова дали ползвания от него метод е възпроизводим и повторяем, не може да се съди от участие в междулабораторно изпитване, проведено през 2011 г. Моля да не приемате доклада, тъй като същият е частен документ, издаден от длъжностно лице служител в самата лаборатория в неясно качество и датата не кореспондира с анализирането на продукта,  извършено месец и половина по-късно. Съгласно Приложение А от ОБКН допустимото отклонение е 5 % . Видно от доклада за участие в международно изпитване – допустимото отклонение е 5,5 %, тоест много над допустимото по Приложение А. Никъде в закона не е регламентирано с участие в международно изпитване да се валидира липсата на акредитация по метод на една или друга лаборатория, включително и по метода към Приложение А от КН.

Моля да приемете писмо от Министерство на икономиката  № 26 – Л-12 от 06.02.2015г., от което е видно, че Министерство на икономиката потвърждават застъпеното становище, че до месец април 2012 г. продукт аналогичен на процесния следва да бъде отнесен към позиция 2710, а след тази дата 04.04.2013г. е предприета процедура за суспендиране на мито.     Представям и моля да приемете за сведение работен документ внесен от ЕК за промяна на регламента за суспендиране на мито. Представям и извлечение от Официален вестник на ЕС, от което е видно, че е променен текста на Забележка 2 на Глава 27, където отпадна показателя „плътност”. Предоставям тази извадка за сведение не съда. От писмото на Министерството на икономиката институциите възприемат, че продукт-суровина, чието предназначение е за последваща преработка, не следва да се облага с мита, когато се внася от трети страни. До 04.04.2013г. същия следва да бъде тарифиран в позиция 2710. След като е предприета процедура за суспендиране на мито за позиция 27079999, след тази дата до месец юли 2014 г. митото е суспендирано.

 

РЕПЛИКА НА ЮК. Т.: Считам за неоснователно възражението на ответната страна, че докладът не следва да се взема предвид – това е извадка от доклад, тъй като същият е обширен и сме превели единствено предмета на изследването – изпитване на минерални масла, държавите и лабораториите, които участват, методите, които се прилагат и кога е проведено това изпитване, кога е издаден самия доклад, а след получаването на този доклад в Агенция Митници, двете лаборатории, взели участие, са уведомили ръководството на Агенция Митници именно с доклада за участие в изпитване. Не е основателно възражението, че докладът няма дата и лице, което го е изготвило. Под доклада има  подпис и име на служителя, който го е изготвил и сме представили заповед на Митница Русе, с която потвърждаваме качеството на митническия служител А. И. – отговорник по качеството.

Относно писмото представено от жалбоподателя от Министерство на икономиката, моля, да не бъде кредитирано, тъй като не това министерство е компетентния орган, който следва да прави тарифно класиране на стоката. Това е една констатация и незнайно защо жалбоподателят до определен момент поддържа становището, че внасяната стока от един същи изпращач до един и същи получател веднъж се тарифира в подпозиция 2710, а друг път в подпозиция 2707.

По отношение на другите доказателства - предоставям на съда.

 

 

Съдът счита, че следва да приеме всички доказателства, представени в днешното съдебно заседание, като по тяхната процесуална стойност ще се произнесе със съдебния си акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Доклад за участие в междулабораторно изпитване с приложена към него Заповед № 137 от 19.07.2010г. и Заповед № ЗМ-4000-56 от 23.04.2014г. на началника на Митница Русе; Окончателен доклад за изпитване на пригодност на минерални масла на група на Европейските митнически лаборатории; писмо № 26-Л-12 от 06.02.2015г. на директора на Дирекция „Външно икономическа политика” в Министерство на икономиката.

ПРИЛАГА ЗА СВЕДЕНИЕ Обяснителна бележки към КН; извлечение от официален вестник на ЕС и Предложение за регламент на Съвета за суспендиране намита от 04.02.2015г.

 

         Юк. И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Юк. Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Юк. Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Юк. И.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, с което е определен тарифен номер различен от декларирания от дружеството, като неправилно и незаконосъобразно по изложените в жалбата доводи и в допълнително представените становища.

         Ще представя подробни писмени бележки.

         Моля за присъждане на направените по делото разноски.

         Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

         Юк. Т.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Неоснователни са възраженията за допуснати процесуални нарушения при вземане на пробата. Неоснователно е възражението за неправилно изготвена митническа лабораторна експертиза и неоснователно е възражението за неправилно определен тарифен номер. Считам, че решението на началника на митническия пункт е издадено от компетентен орган в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК. Решението е издадено след като по конкретната митническа декларация е взета проба, извършен е анализ на продукта. На база на митническата лабораторна експертиза е изготвено становище от отдел „Дирекция тарифна политика”, след което е издаден административния акт, с който началникът на пункта е определил нов тарифен код на стоката, определил е размер на възникналото митническо задължение и в конкретния случай е начислено мито и ДДС, определен е длъжника за плащане и е даден срок за доброволно изпълнение.

         Считам решението за правилно и  законосъобразно и моля да бъде потвърдено изцяло.

         Ще представя подробни писмени бележки.

         Моля да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултското възнаграждение.

 

         Юк. Г.: Присъединявам се към казаното от колегата Т..

 

         СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 4 седмици за представяне на  писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: