ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 04.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти юни                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2499 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  - редовно призован, се представлява от юк. И. с пълномощно по делото.

Ответникът Началник на МП „Пристанище” Бургас-Център - редовно призован, се представлява от юк. Т.-представя пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. Л..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на инж.Л..

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. Д.В.Л. – 61 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

         ВЪПРОС: Може ли да потвърдите, че Митническа лаборатория гр. Русе, съгласно сертификата, който притежава, не е акредитирана за извършване на изследване по метода, описан в Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН? Има ли в България акредитирана лаборатория да извършва изследвания по посочения метод?

 

         ОТГОВОР: В обхвата на Митническа лаборатория Русе не е включен методът за определяне на ароматни съставки, съгласно Приложение А на ОБ на КН. От направената справка в регистъра на БСА беше установено, че нито една от лабораториите в България, които изпитват нефт и нефтопродукти, нямат включен метода в обхвата си от Приложение А.

 

         ВЪПРОС: От къде правите извода за отговор на въпрос № 4  и частично на въпрос № 2 – за определяне на тегловното съотношение на ароматни, спрямо неароматни съставки, че Митническата лаборатория е използвала метода по Приложение А?

 

         ОТГОВОР: Данни за това черпя от митническата лабораторна експертиза /МЛЕ/, която е част от материалите  по делото.

 

         ВЪПРОС: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношението между ароматните въглеводороди спрямо неароматните въглеводороди, в сравнение с тези на приетите в митническите лабораторни експертизи, ако се отделят и определят асфалтените, или се отделят полярните съединения, предвид изложеното от Вас на стр. 5 от заключението?

 

         ОТГОВОР: В заключението съм дала становището, относно метода за определяне на ароматни съставки, съгласно Приложение А от ОБ на КН. От гледна точка на химическата класификация, считам, че методът не е коректен. В заглавието си той регламентира определянето на ароматни съставки, а по посочената в приложение формула, се изчисляват неароматни въглеводороди, като разликата до 100 се счита, че са ароматните въглеводороди, но двете понятие ароматни съставки и ароматни въглеводороди не са идентични. Начинът, по който се провежда разделянето и определянето на неароматните въглеводороди и методът изцяло както се извършва, не визира отделянето и определянето на асфалтените, които имат значимо присъствие в процесния продукт, имайки предвид, че е тежък нефтопродукт, както и определянето на полярни съединения. Затова съм посочила по-точният метод, а това е признатият международен стандарт ASTM D – 2007-98, при който с използване на различни разтворители се определят посочените групи въглеводороди. А при това отделяне и тяхното тегловно определение, съотношението между ароматни и неароматни въглеводороди ще се промени и ще се получи различно съотношение.

 

         ВЪПРОС: Казахте, че понятието „съставки” и „въглеводороди” е различно. Какво е по-широкото понятие?

 

         ОТГОВОР: Понятието „ароматни съставки” е дадено като определение в ОБ към Хармонизираната система и то е по-общо понятие. В групата на „ароматни съставки” са включени и ароматните въглеводороди.

 

         ВЪПРОС: Има ли разлика и ако да каква е тя, между въглероден състав, както е посочено в обжалвания административен акт, и въглеводороден състав, както е посочено в митническите лабораторни експертизи?

 

         ОТГОВОР: Двете понятия не са идентични. Въглероден състав значи процентното съдържание на химичния елемент „въглерод” в структурата на едно химично съединение. Той се определя чрез анализа елементарен състав, при който анализ се определя процентното съдържание и на останалите химични елементи, изграждащи съединението водород –кислород, азот и др. Въглеводородният състав е метод за определяне на основаните групи въглеводороди, включени в даден нефтопродукт, а това са парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди, ненаситени/олефинови въглеводороди, ароматни въглеводороди и групата на асфалтосмолистите вещества. Асфалтените са част от асфалтосмолистите вещества.

 

         ВЪПРОС: В случай, че се приложи формулата посочена в метода по Приложение А, не би ли следвало да бъдат определени неароматните въглеводороди, след което по формулата да се получи тегловното процентно съдържание на ароматните въглеводороди с оглед експертизите на настоящото дело, в което са посочени само ароматните съставки. Има ли данни по делото, от които да се  приеме, че е приложена тази формула при изготвяне на митническите експертизи?

 

         ОТГОВОР: Начинът, по който са представени резултатите от прилагането на метод по Приложение А, не позволява да се каже как точно е приложена формулата и как точно е извършен анализа. За тази цифра, която е представена в МЛЕ, не става ясно какво са ароматни въглеводороди, неароматни въглеводороди и ароматни съставки.

 

         Юк. М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението. Поддържам искането за назначаване на допълнителна задача към вещото лице, съгласно отговора на въпрос 6.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

         ВЪПРОС: При изготвяне на заключението сте записали и казахте, че след направена справка в БСА сте установили, че по този метод по Приложение А, нито една лаборатория в България, в нейния обхват не влиза този метод и няма акредитация, това означава ли, че за този метод не се изисква акредитация?

 

         ОТГОВОР: Искам да кажа защо го няма в обхвата на лабораториите изпитващи нефтопродукти този метод, защото този показател съдържание на ароматни съставки не е стандартизиран и не е включен като стандартен показател за оценяване качествата на нефтопродуктите. А когато се оценява съответствие на даден продукт, то трябва да бъде оценено чрез изпитване в акредитирани лаборатории.

 

         ВЪПРОС: Да разбирам ли, че само при изследването на качеството на горивата, се изисква ползването на стандартизирани методи?

 

         ОТГОВОР: Не само. При оценяване на съответствие. В случая митническите лаборатории имат акредитация. Поддържането на една акредитация е трудоемък въпрос. Ако нямаше изискване, те нямаше да се акредитират.

 

         ВЪПРОС: Може ли да се приеме, че в ароматните съставки могат да се включат не само ароматните въглеводороди, както е записано в забележка 2 от ОБ към КН, а и всички, които съдържат цели молекули съдържащи ароматна част, независимо от броя и дължината на страничните вериги, а не за самите ароматни части на тези молекули?

 

         ОТГОВОР: Това е определението за ароматни съставки съгласно ОБ на Хармонизираната система.

 

         ВЪПРОС: Имахте ли за задача да определите къде следва да бъде класиран процесния продукт по решенето на началника на митническия орган?

 

         Юк. М.: Възразявам относно задаването на въпроса.

 

         Юк. К.: Задавам го, във връзка с отговора на въпрос 5.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Задача не съм имала на този етап да класирам продукта. За да бъде класиран, той трябва да бъде охарактеризиран. Задачата ми беше да направя характеристика на продукта, но не и да го класирам.

 

         ВЪПРОС:  Във връзка с отговор на въпрос 5 в т.”А”, защо приемате, че всички продукти с код 27079999 трябва да отговарят на характеристиките изброени в подточките от а/ до г/,  тъй като нашата теза е, че това се отнася само за някои от продуктите?

 

         ОТГОВОР:  Съгласно текста на ОБ  към КН за този код 27079999, към него принадлежат изредените групи продукти при условие, че те  имат характеристики, както са изредени в подточките от а/ до г/.

 

         Юк. К.: Нямам други въпроси. Оспорвам експертизата в частта, в която е направен опит да бъде класиран процесния продукт.

 

         СЪДЪТ счита, че експертизата е относима към спора. Вещото лице е разгледало поставените задачи, изложило е мотиви и е направило  обосновани, конкретни крайни изводи.

 

         СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на инж. Л., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

 

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./РКО 300лв. на 04.06.2013г./

 

         Юк. М.: Поддържам искането за извършване на експертиза, във вида в който съм го формулирала в жалбата в част „Доказателствени искания”.

 

         Юк. К.: Представям преводи на документи от чужд език, ведно с фактура за разходите.

         Правя изявление за спиране на производството. Предмет на оспорване е правилното тарифно класиране на процесната стока. Оспореното дело е идентично с оспореното административно дело № 2498/2012 г. на Административен съд Бургас, по което с Определение № 1148/28.05.2013 г. е направено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз /СЕС/ за отговор на поставените въпроси в определението и предвид, че решението на СЕС по така поставените въпроси ще има значение за правилното разрешаване на спора, относно определяне на правилния тарифен номер на стоката, е налице разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, за спиране на  производството по настоящото дело.

 

         Юк. М.: Не възразявам срещу приемането на преводи на документи, те са в легализиран превод.

         По отношение искането за спиране - възразявам. Считам, че към настоящия момент не са налице предвиденото в чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК основание за спиране  на производството по настоящото дело. Още повече, че към настоящия момент липсват доказателства за висящност на производство по друго дело, а именно отправеното преюдициално запитване.

 

         След като се запозна със съдържанието на Определение № 1148/28.05.2013 г., СЪДЪТ счита, че по административно дело № 2498/2012 г. на Административен съд Бургас, е налице спор, който е с предмет идентичен с предмета на настоящото производство.

         СЪДЪТ констатира, че с определение № 1148/28.05.2013 г. по административно дело № 2498/2012 г. е отправено проюдициално запитване към СЕС, като част от формулираните 10 въпроса имат връзка и с настоящия правен спор, а именно по т. 1, 7 и 8 от преюдициалното запитване.

         СЪДЪТ счита, че следва да спре настоящото производство до произнасяне на Съда на Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване, извършено с Определение № 1148/28.05.2013 г. по административно дело № 2498/2012 г. на Административен съд Бургас.

 

         С оглед на изложеното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото преводи на документи, съобразно указанията дадени в предходното съдебно заседание: фактури № 90373428/4702/31.03.2012г.; № 90373366/4668/31.3.2012г.; Протокол за получаване на проба от 29.3.2012г.;  Коносамент №1; Коносамент № 2; Сертификат за количество № 1 от 23.3.2012г.; Сертификат за количество № 2 от 23.3.2012г.;Сертификат за качество от 23.3.2012г.; Сертификат за разтоварено количество от 29.3.2012г.;  Предварителен протокол за изпитване от 29.3.2012г.; Рапорт за остатъчни количества от 29.3.2012г.; Рапорт за резервоари на брега от 29.3.2012г.; Рапорт за замерите на танковете /УЛИДЖ/-пристигане от 29.3.2012г.; Резюме за разтоварени от кораба товари от 29.2012г.;- и дата проформа Р00026/24022012; Р00019/10022012; Р00005/17012012; Р00015/06022012; Р00009/27012012; Сертификати за качество от 20.2.2012г.; от 07.2.2012г.; от 14.1.2012г.; от 02.2.2012г.; от 20.1.2012г.; Резюме на товарни операции от 18.1.2012г.; от 06.2.2012г.; от 27.1.2012г.; от 10.2.2012г.; от 24.2.2012г.; Рапорт за проби от 27.1.2012г.; от 06.2.2012г.; Сертификат за количество от 17.1.2012г.; от 06.2.2012г. и фактура за разходите по преводите.

СПИРА, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, настоящото производство до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване, извършено с Определение № 1148/28.05.2013 година по административно дело № 2498/2012 година на Административен съд Бургас, в частта по точки 1, 7 и 8 от запитването.

 

         ДА СЕ ИЗИСКА от Административен съд Бургас – ІІІ състав, официално заверено копие на цитираното определение.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на  Република България.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: