ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести септември                    две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2498 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЕСТИМАР“ ЕООД, представлявано от управителя Т.Т., редовно и своевременно призован, не изпраща представител.   

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ В ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП, редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от ю.к.Е., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К.Е.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          ПРОИЗВОДСТВОТО е образувано по жалба от „Бестимар“ ЕООД с ЕИК 201098501, представлявано от управителя Т.Р.Т., със седалище  и адрес на управление град Бургас, ж.к.“Лазур“ бл.77, партер, между вх.7 и вх.8 срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-632-0263970/17.08.2018 година на Началник отдел „Оперативни дейности“- Бургасв Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на материално-правните предпоставки за издаване на оспорената заповед, включително извършено нарушение от страна на жалбоподателя  на императивните правила и норми на ЗДДС или подзаконовите нормативни актове по нЕ.ото прилагане с достатъчно точна конретизация на време, място и автор на извършеното нарушение. В тежест на административният орган е и да мотивира размера на наложената ПАМ, доколкото  при  доказване на наличието на предпоставките за постановяването й същия е задължен да я наложи при условията на обвързана компетентност.

                Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Ю.К.Е.: Оспорваме жалбата. Да се приеме преписката.Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, по доказателствата

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

Ю.К.Е.: При извършената проверка на търговски обект- бирария в парк Росен е констатирано, че при извършената покупка на стоки за консумация не е издаден фискален касов бон. Административният орган е приел, че се наруша фиска на РБ.На второ място при определя на размера на мярката все пак административния орган е зачел,  че за да не затруди не е наложил пълния размер от 30 дни на санкцията, а от 15 дни, като целта да се превъзпита и да се предпази от бъдещи нарушения и да се принуди да спазва определения данъчен ред. Моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед за прилагане на ПАМ. Моля да ни се присъдите дължимото ю.к. възнаграждение за тази инстанция.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15:58 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: