ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2497 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 16.55 часа се явиха:

        

         СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват от процесуалните си пълномощници, съответно за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД - юрисконсулт И. с приложено пълномощно, находящо се на лист 120 от делото и за ОТВЕТНИКА Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР” - юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г. с приложено пълномощно, находящо се на лист 125 от делото.

 

         Явява се  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения относно изслушването на експертизата.

 

         Съдът

         ПРИСТЪПИ към изслушване на допълнително изготвеното по делото заключение от вещото лице инж.Л. със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам. Заключението обхваща три части на експертизата. Първата част „Особено искане” касае анализ на продукта съгласно определение на съда от 26.11.2014г. за допуснатата допълнителна експертиза. Освен това, със становище-молба от жалбоподателя са поставени въпроси, на които също съм дала отговор в това заключение.

         Юрисконсулт И.: В коя от двете позиции на 2707 или на 2710 от Глава 27 на Комбинираната номенклатура описва най-специфично продукта с характеристики като този, който анализирате в настоящата експертиза?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По своите физикохимични характеристики, а така също в зависимост от произхода и предназначението, продуктът най-специфично се описва в позиция 2710 - тежки масла. Дала съм по-детайлни отговори на конкретните въпроси в заключението.

         Юрисконсулт И.: Казвате, че продуктът се отнася както в посочената от страна на дружеството позиция, така и в позиция 2707 9919 - сурови масла. В случай, че ароматните съставки преобладават над неароматните, ако приемем, че двете позиции еднакво характеризират продукта, преобладаването на ароматните съставки ли е критерият, който е отнася продукта в една или в друга подпозиция?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че съдържанието на ароматните съставки не е от определящо значение. От определящо значение са физикохимичните свойства и предназначението на продукта. От друга страна така, както ми бяха зададени въпросите, дали продуктът съответства на изискванията за класиране в код 2707 9999, а това са изискванията посочени от подточка А до подточка Г (т.ІV в „Особено искане”) в резултат на анализа на продукта се установи, че той не съответства на тези изисквания от подточка А до подточка Г. Съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система, ако в продукта преобладават ароматните над неароматните съставки, той би трябвало да отиде в код 2707, но в коя от подпозициите на тази позиция би могъл да се класира продуктът, за да отговоря на този въпрос съм изготвила един сравнителен анализ, приложен към Приложение 2 към експертиза и съгласно направеният анализ се вижда, че при положение, че ароматните съставки преобладават над неароматните и продуктът има аналогични свойства със суровите масла, той може да бъде класиран в позиция 2707 9919. В тази светлина съм отговорила на въпросите, които касаят дали продуктът има тези характеристики във втората си част на експертизата. А от друга страна, доказвайки, че продуктът не съответства за класиране в код 2707 9999, абзац към тази позиция от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура показва, че при това положение той може да бъде класиран в няколко посочени кода, един от които е 2710.

         Още един граничен случай позволява класиране на продукта в позиция 2710 като тежко масло, а това е последният параграф от Допълнителна забележка 2 от Глава 27 на Комбинираната номенклатура, съгласно който за продукти, на които цветът на разреждане не може да бъде определен, се посочва класиране като тежки масла в позиция 2710 от 1991 до 1999. И съгласно данни от изпитване на продукта в акредитирана лаборатория на Сейболт, този показател не може да бъде определен, което също е индикация, че може да бъде отнесен към позиция 2710.

         Юрисконсулт И.: Посочените от Вас показатели, които дават основание продуктът да бъде отнесен в случай на преобладаване на ароматните над неароматните съставки, се съдържат в сертификата за  качество на производителя. Възможно ли е при наличието на анализ на тези показатели и само на база анализиране на плътността асфалтените и ароматните съставки така, както е направено в Митническата лабораторна експертиза, да се заключи, че един продукт не е сурово масло?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Без анализ на тези показатели, които характеризират продукта като сурово масло, не може да бъде допуснато заключение, че той не е сурово масло, а анализ на тези показатели липсват в Митническата лабораторна експертиза.

         Юрисконсулт И.: Отговорът на въпрос 1 от допълнително поставените въпроси, касаещи съответствието на хроматографската колона, че закупената от Митническа лаборатория Русе не съответства на изискванията по Приложение А, този извод правите на база несъответствието с размерите посочени в Приложение А. Можете ли въобще да кажете, налице ли е хроматографска колона в Митническа лаборатория Русе при положение, че това, което е представено като доказателство и сте представили към заключението - счетоводна фактура, в която е описано „хроматографска колона 1500 мм”, без детайлизиране на същата и без съответствие в дължината, дават основание според Вас да се заключи, че същата не съответства, но такава е налична?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заключението съм посочила, че на посещение Митническа лаборатория Русе не бях допусната. Изводът, който съм направила за съответствието, по-скоро несъответствието на колоната, е на база представените документи - това е фактурата и декларация за съответствие. Във фактурата е записано, че е закупена колона с дължина 1500мм, което не съответства на габаритите на колоната съгласно изискванията по Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура. Но самата колона не съм видяла налична ли е или не.

         Юрисконсулт И.: В отговора касаещ силикагела казвате, че той съответства на изискванията на Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура. Как направихте този извод, след като сте базирали извода си на три приложени към заключението документа – единият от 28.02.2011г. за закупен силикагел и два сертификата за  качество с близо три години разлика в издаването им? Как направихте извода, че силикагелът е съответен, след като не е посочен нито партиден номер, нито някаква индивидуализация, че силикагелът е този,  който е съответен на силикагела, за който е даден сертификата за качество в края на годината един път и след това три години по-късно отново, че е от същия производител, че е съответен на параметрите посочени в сертификата за качество?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип сертификатът за качество на един реагент, в случая силикагел, се изтегля от сайта на съответната фирма производител на база партидния номер, който е отразен върху опаковката на реагента. В случая съм приела, че приложените сертификати са изтеглени от сайта на фирмата доставчик на база партидния номер отразен върху опаковката. Но самата опаковка не съм видяла.

         Юрисконсулт И.: Как разбрахте, че това е доставчикът? Във фактурата е посочено лице като доставчик „Хромсервис” ООД, без да се посочва кой е производител.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видяла съм го само по документи. Не съм видяла опаковката на силикагела, за да видя партиден номер и оттам да направя съпоставка. Така приемам по документи, че „Хромсервис” ООД е само доставчик, а не е производител.

         Юрисконсулт Т.: Този сертификат Ви е предоставен от Митническа лаборатория-Русе.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Няма как да го изтегля от сайта на фирмата,  защото нямам партиден номер.

         Юрисконсулт Т.: По отношение на хроматографската колона, от какво се състои тя, от какви части?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая за храматографската колона съм приложила към заключението схема (лист 450), цялото това съоръжение е хроматографска колона. В Приложение А са цитирани конкретно размерите на хроматографската колона и прилежащата към нея част (към нея има допълнителен детайл изнесен в дясно от схемата). Там се създава налягане на газове в процеса на разделяне на продукта. Вижда се, че колоната им дълга цилиндрична част, която трябва да се с дължина 1500мм и над нея сферична част с допълнителна дължина. В първата част с дължина 1500мм се извършва същинското разделяне на продукта на съставящите го компоненти. Сферичният резервоар е необходим, за да поддържа нивото на съответния разтворител за разделяне на продукта на съответните компоненти. Силикагелът се съдържа в цилиндричната част и в нея се извършва същинското разделяне. Частта над нея служи за този обемен разтворител, който винаги трябва да се поддържа над нивото на силикагела, за да не се допуска изсушаване и спадане на нивото на силикагела. С допълнение сглобяемата част се свързва с източника за налягане, използван по време на разделянето за създаване на налягането.

         Юрисконсулт Т.: Но самата колона сама по себе си е с височина 1500мм, има указания и каква трябва да е нейната ширина. Колоната  сама по себе си и улея отгоре едно ли са или разделни части?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това цялото е едно съоръжение.

         Юрисконсулт Т.: Във връзка с така направените изпитвания на продукта, може ли да обясните, Вие присъствахте при получаването на пробата, пробата беше ли пломбирана, която дадохте за изследване?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От началника на митническия пункт с приемо- предавателен протокол се взема пробата и в този приемо-предавателен протокол се отразяват пломба на пробата и протокола за вземане на пробите.

         Юрисконсулт Т.: Имаше ли несъответствие на пломбата?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако е имало, щеше да бъде отразено в протокола. Досега ми се е случвало един единствен път пломбата да е разкъсана, но във всички останали случаи пломбите не са нарушени при вземането им от митническия пункт.

         Юрисконсулт Т.: Кое изследване се извършва първо?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като пробата се взема от митническия пункт с приемо-предавателен протокол, първо се дава за разделяне в комплексната лаборатория в университета „проф.д-р Асен Златаров”, където пробата се отваря, като се приема също с приемо-предавателен протокол, така както съм я взела от митническия пункт,  в който протокол се записва номерът на пробата, описва се пломба, продукт, попълва се заявка и какви анализи ще се правят. Пломбата се разпечатва в университетската лаборатория в мое присъствие. За разделянето на продукта също се съставя протокол. От отворената бутилка се отлива част, която се изпраща в НИСИ за определяне на пенетрацията, една част остава в комплексната лаборатория по изпитване на дестилационни характеристики и една част се предава за изпитване в лабораторията на „SGS” - това е изпитвателна лаборатория, която е определила показателите плътност, кокс, пепел и външен вид. И в трите лаборатории се попълва заявка за анализ, в която се отразява какъв е продукта, с какъв протокол за вземане на проба е взет този продукт и каква пломба е имала пробата.

         Юрисконсулт Т.: След отпечатването на пломбата, други пломби поставят ли се при изпращането на остатъка от пробата в другите лаборатории? Пробата пломбира ли се наново?

         Юрисконсулт И.: Възразявам. Целта на изслушване на заключението е да се изяснят въпроси по заключението, а не да се задават въпроси как се извършва анализирането на продукта. Ако страната иска да задава въпроси, би трябвало да се задават въпроси, които да допълват анализа на вещото лице, а не нови такива.

         Юрисконсулт Т.: В протокола за изпитване от лабораторията на „SGS” в т.5 пише, че количеството на образците са пломбирани с пломба и е записан един номер, след това е отлята проба и пломбирана с друг номер. Във всички други протоколи е цитирана първоначалната пломба, а такава реално няма. Въпросът ми е свързан с това, дали в резултат на това, че продуктът се разделя на няколко проби е бил годен за анализ.

 

         Съдът ДОПУСКА така поставеният въпрос към вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма съмнение, че продуктът е годен за анализ. След разделянето на пробата тези отделни проби се запечатват с подпис и с лепенка на комплексната лаборатория. Т.е. пробата се запечатва със стикер и печат на комплексната лаборатория, където е извършено разделянето. Аз предавам бутилката с проба с прилежащата към нея пломба. Що се касае за тази пломба, за която се цитира за протокола на лабораторията на „SGS”, то става въпрос за арбитражната проба, която лабораторията на „SGS” си запазват и те си запечатват с тази пломба, която е отразена в протокола. Те си я пазят в лабораторията.

         Пробата е взета от митническия пункт на база съдебно определение да бъде извършено изпитване на продукта. Оттам нататък – всички документи, които са включени в правилата за работа, като говорим за правилата на тези лаборатории, част от тези правила е, ако постъпилият продукт не би могъл да бъде приет за анализ изначално, те ще сигнализират, че е била нарушена целостта на опаковката, която съм изпратила. Няма как, тъй като лично аз, занасяйки пробата от комплексната лаборатория на университета „проф.д-р Асен Златаров” в лабораторията на „SGS” да има някакво нарушение на целостта. Оттам в НИСИ се изпраща пробата в специални стъкленици. След като се отлее пробата в комплексната лаборатория, се идентифицира коя е пробата, по кое дело, кога е взета и т.н., а върху шишето се отразява всичко останало. Няма как да се случи вмешателство. На двете места аз присъствам. Единствено по куриер изпращам в НИСИ пробата, но е добре опакована.

         Юрисконсулт Г.: Във фактурата за хроматографската колона е записано 1500мм, пишете, че е предоставена декларация за съответствие. Това не е ли достатъчно да се удостовери, че хроматографската колона отговаря на изискванията по Приложение А?

         Юрисконсулт И.: Възразявам. Не може с изявление на вещото лице да се удостоверява и да отговаря на въпроси касаещи декларацията за съответствие какъв документ е и каква доказателствена сила има. Това е правен въпрос. Задачата на вещото лице беше да провери дали е налице хроматографска колона в лабораторията и дали съответства на изискванията по Приложение А. Вещото лице е със знания в областта на химията и не може да отговаря на този въпрос. Считам въпросът за неотносим и недопустим.

         Юрисконсулт Т.: Вещото лице прави изводи на база счетоводни документи, какъвто документ е фактурата.

        

         Съдът към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Можете ли да отговорите на този въпрос?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В декларацията за съответствие има много разминаване. Казва се, че тя е издадена след повече от половин година от доставката на самата колона. Съгласно фактурата, колоната е доставена през месец януари 2012г., а декларацията за съответствие е издадена на 26.11.2012г. Това значи ли, че през това време Митническа лаборатория-Русе не е била в състояние да каже съответства ли колоната, която са получили на изискванията по Приложение А. И още един факт, който буди недоумение, а именно: в декларацията пише, че тя е възложена с поръчка от месец януари 2011г. за нуждите на акредитираната Митническа лаборатория-Русе, но през това време Митническа лаборатория-Русе не е притежавала акредитация.

         Юрисконсулт Т.: Но към датата на издаването й, Митническа лаборатория-Русе има ли акредитация?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, но с по-късна дата.

         Юрисконсулт Г.: Има ли вписано такова изискване да се издава такава декларация, къде е упоменато в какъв срок следва да се издава такава декларация за съответствие?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато се закупува нещо, се изисква сертификат, че този продукт съответства на определени изисквания. Производителят трябва да представи декларация за съответствие при предоставянето на колоната. В случая декларацията за съответствие не съпътства доставката на колоната.

         Юрисконсулт Г.:  Тъждествени ли са понятията качествен състав и качествен елементен състав?

         Юрисконсулт И.: Възразявам. Така, както е зададен въпросът е правен. Може би се търси отговор дали са различни понятията.

         Юрисконсулт Т.: Съгласно Обяснителните бележки е описано, че аналогия трябва да се търси в качествения състав, а вещото лице в заключението намира аналогия в качествения елементен състав.

 

         Съдът ДОПУСКА така поставеният въпрос към вещото лице.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Постарала съм се в таблицата, която съм приложила към Приложение 1 от експертизата да обобщя свойствата на продукти от нефтен произход какъвто е процесният продукт - тежко масло и продукти от каменовъглен произход, по-точно високотемпературни каменовъглени катрани. Посочила съм определението за качество, че то е съвкупност от определени показатели и съм проследила в кои от показателите двата продукта, най-общо казано процесният като нефтен продукт и продукти от каменовъглени катрани имат аналогични свойства. Качеството на един химичен продукт се определя от неговия елементен състав, т.е. от съдържанието на химичните елементи водород, въглерод, кислород, сяра, азот. Това е съдържанието на химичните елементи и съдържание на характеристични групи. В случая за нефтопродуктите това са парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди и др. Описала съм най-подробно съставните компоненти в Приложение 1. В таблицата съм посочила, че по отношение съдържание на химичните елементи или качествен химичен анализ и съдържание на групите въглеводороди, нефтените продукти и продуктите като каменовъглени катрани са аналогични. Отразила съм количествените съотношения и съм дала заключение на какво те дават отражение, което рефлектира върху различните физикохимични свойства. В отговора на въпроса към съответния раздел съм дала заключение.

         Юрисконсулт Т.: Вещото лице не отговори конкретно на въпроса. Казвате в отговора на въпрос 7 и въпрос 8, че продуктът може да се класира в позиция сурови масла, но в т.2 на сурови масла вещото лице казва, че аналогични се считат продукти, които имат качествен състав подобен на тези от продуктите в т.1.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обясних в какво се изразява качествения състав, а именно със съдържание на химични елементи и със съдържание на характеристични групи. В тези два показателя качествен елементен състав и групов въглеводороден състав имаме аналогия между двата типа продукти.

         Юрисконсулт Г.: Структурата на сравняваните продукти и физикохимичните свойства на сравняваните продукти, попадат ли в качествения състав за продуктите?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези два показателя характеризират дадените продукти, но разликата между тези два показателя се дължи на различното количествено съдържание на химичните елементи и групите въглеводороди изграждащи дадените продукти.

         Юрисконсулт Г.: Тази разлика как се отразява върху качествения състав на двата сравнявани продукта – на процесния и на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

Юрисконсулт И.: Възразявам. Предходният и този, последният въпрос са изцяло новоформулирани въпроси. Те не касаят отговора по въпросите, които са зададени, както са формулирани.

         Юрисконсулт Т.: Въпросите задаваме на база таблицата, която е представило вещото лице.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обяснила съм най-подробно в заключението и сега потвърдих къде се намира аналогията. Количествените съотношения влияят върху някои от физикохимичните свойства, които са изведени като показатели от гледна точка от бъдещата технологична преработка на процесния продукт.

         Юрисконсулт Г.: Къде в проучените от Вас норми и тълкувателни текстове изрично е посочено, че евентуалната последваща преработка е критерий за класирането на продукти, аналогични на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код по Комбинираната номенклатура 2707 9919?

Юрисконсулт И.: Възразявам. Въпросът е правен.

 

Съдът към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорете на въпроса.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В код 2707 9919 - сурови масла, се класират продукти получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, които преди използването си обикновено претърпяват преработка. В подточка 1, в подточка 2 е казано, че се класират аналогичните продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните съставки и аз съм счела, че последващата преработка се отнася и за този тип продукти. На какво основание съм направила този извод: По едно от предходните дела ми беше дадена да разгледам практика от Варненския административен съд със запитване до Европейския съд и в отговора изрично бяха посочени критериите за класиране на един продукт – неговите характеристики и предназначение. Затова съм взела предвид, че и за аналогичните продукти се отнасят изискванията за допълнителна преработка. В текста го няма, но след като се визира „първа точка” считам, че текстът по първа точка се отнася и за точката, касаеща аналогични продукти, т.е. т.2.

         Процеснят продукт наистина се внася за последваща преработка чрез дълбочинни каталитични деструктивни методи за преработка до получаване на допълнителни количества светли нефтопродукти.

         Юрисконсулт Т.: Може ли този мазут да се ползва директно за корабно зареждане?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Той не е включен в листата на стоковите продукти и в Наредбата за контрол качеството на горивата и няма директно  приложение.

Юрисконсулт Г.: Как вещото лице при отговора на въпроса е взел предвид направеният в Приложение 2 сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с тези продукти от подкласове 2707, съгласно който в процесните продукти категорично не се съдържа бензол, толуол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли, и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен, каквито са характерни за продукти получени от преработката на въглища и каменовъглен катран, получени от дестилация на високотемпературни катрани? Как при липсата на тези съединения в процесния продукт се установява подобен или аналогичен качествен състав между процесния продукт и продукти получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В Приложение 1 към експертизата, Раздел „Продукти получени на база каменовъглени катрани” съм дала най-подробно как се преработват каменните въглища и продуктите, които се получават при това, като съм се спряла по-детайлно на виксокотемпературната или термичната деструкция на каменните въглища наречена „коксуване”. При тази деструкция се получава предимно кокс, количество около 80%, и газообразни и течни продукти. Течните продукти се наричат каменовъглени катрани. Същите като се подложат на дестилация, която е първична в случая, от тях се получават фракции, които съм посочила – леко масло, тежко масло и антроценово масло. Отделянето на тези фракции става на база температурните им граници на кипене. В експертизата съм посочила, че процесният продукт като тежко масло, нефтено масло, се сравнява с висококипящите фракции изолирани при първична дестилация на каменовъглен катран. Сравнението не е на база дестилационни характеристики. В цитираните научни публикации и монографии, т.е. учебници по химия и технология на твърдите горива, съм проследила характеристиките на тези високотемпературни каменовъглени катрани и по-точно висококипящите им фракции в сравнение с тежките нефтени масла, какъвто е процесният продукт. Цитирани са много публикации, три учебника и литературните данни сочат за аналогията, която аз правя в експертизата си, че по отношение качествения елементен състав и съдържание на характеристични групи въглеводороди, двата вида продукти тежки нефтени масла и висококипящите фракции от високотемпературни каменовъглени катрани са аналогични. Относно цитираните от колегите химични съединения бензол, толуол, ксилол и др. продукти, че те липсват в процесния продукт, те няма как да присъстват, тъй като са с температура на кипене много по-ниска от температурата на кипене на процесния продукт. Това беше и целта да направя сравнителен анализ, като съм посочила характеристиките на всеки един от продуктите в подпозициите в позиция 2707. Оттам е видно, че бензолът има температура на кипене 80 0С и т.н.

 

         Съдът към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вашият извод за произхода на продукта е, че той е нефтен.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това е на база отговорът в Раздел „Особено искане” и анализите, които са проведени в комплексната лаборатория към университет „Проф.д-р Асен Златаров”, в лабораторията на „SGS”, а така също съм цитирала и данните от сертификата на производителя и от протокола за изпитване на продукта в Сейболт.

         Юрисконсулт Т.: Аналогията в качествения елементен състав, груповият въглевородороден състав и съдържание на ароматни съставки съществува между стоката, предмет на настоящото дело и кода по Комбинираната номенклатура 2707 9999.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговаряйки на въпрос 4 към Раздел „Особено искане” съм дала заключение, че предвид на това, че продуктът не отговаря на изискванията в точки от А до Г, той не може да бъде класиран в подпозиция 2707 9999. Тук аналогията изисква тези четири условия от т.А до т.Г и това е съгласно текстът на Комбинираната номенклатура. Чета изискванията на Комбинираната номенклатура, за да бъде класиран продукта в тази позиция.

В отговора на СЕС по преюдициалното запитване се казва,     че списъкът на продуктите в код 2707 9999 може да не е изчерпателен, но никъде не е казано, че продуктите се освобождават от изискванията по точки от А до Г.

 

         Юрисконсулт И.:  Моля да се приеме заключението.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам заключението. Считаме, че в отговора на въпрос 5 вещото лице сочи, че стоката има показатели, по които най-близко може да бъде класиран с код 2710 1971, а в отговора на въпроси 7 и 8 счита, че стоката може да се определи като сурово масло и сочи друг тарифен номер, а именно 2707 9919.

Подробни съображения ще изложим в писмени бележки по съществото на спора.

 

         Юрисконсулт И.: Във връзка с направеното оспорване на заключението на вещото лице, считам, че не са налице основания по АПК, касаещи компетентността на вещото лице, доколкото същото не се оспорва. По отношение оспорваната част по отговора на въпрос 5, вещото лице категорично е заявило, че е направено при условията на евентуалност, така, както са поставени задачите от страна на жалбоподателя, още повече, че целта не е да се извърши тарифно класиране, а да се разкрият произхода и физикохимичните свойства на продукта с оглед обективността и дейността на съда при отнасянето на продукта в една или друга подпозиция. Поради което считам, че не са налице основания за оспорване на заключението на вещото лице.

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам експертизата изцяло. Визирам по-конкретно отговора по т.5.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно изразеното в мнение, че вещото лице няма квалификация в областта на твърдите горива, представям копие от дипломата си, в която се вижда, че по специалността в областта на твърдите горива съм положила изпит и как след като аз нямам квалификацията и се оспорват знанията ми в тази сфера, направеното обяснение от ответна страна относно получаването на каменовъглени катрани - с каква квалификация те направиха това оспорване?

 

Съдът като взе предвид изслушаното в днешно съдебно заседание заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, който депозит е внесен изцяло.

 

         Юрисконсулт И.: Представям Анекс № 2 към банкова гаранция във връзка с искането ни за спиране на предварителното изпълнение на административния акт, което е обвързано с банковата гаранция, като доказателство, че е обезпечено вземането до 20.12.2015г. и моля да се произнесете с определение за спиране изпълнението в този смисъл.

Представям становище-молба с допълнителни доводи и съображения в подкрепа на становището за допуснатите процесуални нарушения в хода на административното производство и в хода на вземане на пробата от страна на митническия орган;

вътрешен акт на ответника (работна инструкция) - ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки;

опис за направени от дружеството допълнителни разноски по делото;

писмо от Агенция „Митници”, с което ни се дават указания от ответната страна как да се класира аналогичен продукт на процесния;

писмо от Министерството на икономиката със становище, че стоки и продукти със съдържание на ароматни съставки, надвишаващо съдържанието на неароматни съставки, до месец април 2013г. се тарифират в позиция 2710 и са били освободени от мита. А след тази дата, месец април 2013г., до месец юни 2014г.  Европейската комисия е изготвила проект за изменение на Регламент за суспендиране на митата по вноса на тежки и средни масла, в случай че продуктът се тарифира в позиция 2707 9999 – тази посочена от ответника, за да може да има равнопоставеност в условията, дотолкова, доколкото след месец юни 2014г. до края на 2018г. са освободени от мито;

обяснителен меморандум на Комитета по митническа политика, с което се предприемат действия по суспендирането на мито за периода месец май 2013г. до месец юни 2014г., тъй като след тази дата е налице действащо изменение на Регламент за суспендиране на митото в подпозиция определена от страна на ответника.

Представям копия за ответната страна.

         Юрисконсулт Т.: По отношение на представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства:

         Писмото на Министерството на икономиката и меморандума, с така посочените дати от колежката, считам, че са неотносими към предмета на спора, защото декларацията предмет на настоящото дело е от 2011г.;

         По отношение искането за спиране: в митническия пункт е представена банкова гаранция ведно с анекси в размер на 37 млн. лева,  покриват се задълженията и не възразявам по искането за спиране на изпълнението на акта;

По отношение писмото от заместник-директора на Агенция „Митници” от 2009г., моля да не бъде кредитирано като доказателство, предвид факта, че е издадено по конкретно искане на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и в последния абзац пишеше, че продуктите не следва да претърпят специфична преработка. В конкретния случай стоката претърпява преработка. Тази позиция 2710 1999, при нея преобладаващи са неароматните съставки, а предмет на настоящото дело е стока, при която ароматните преобладават тегловно спрямо неароматните;

 

По отношение молбата-становище, моля да ни се даде срок да вземем становище по нея.

 

Съдът

ДАВА възможност на процесуалните представители на ответната страна в днешно съдебно заседание да изразят становището си по допълнителните доводи на жалбоподателя, съдържащи се в депозираната днес молба. Не намира за необходимо делото да бъде отлагано за тази цел, тъй като това са доводи по законосъобразността на обжалвания акт и по които може да се вземе становище вкл. и в изложението по същество.

 

         Юрисконсулт Т.: В конкретния случай дружеството оспорва начинът на вземане на проби, но същото това дружество, по негово искане са назначени не една, а две експертизи, които са изготвени на база именно тези проби, които са взети  от страната и не са оспорени. Възразявам, че това се прави едва в крайния момент от настоящото производство и едва след като сме изслушали експертизите.

         По отношение на представеното Ръководство за вземане на проби – така, както е представено, същото не е в неговата цялост.

         От наша страна представям и моля да приемете извлечение от Окончателен доклад за изпитване за пригодност, в което Митническа лаборатория-Русе е участвала за изпитване на масла, какъвто е нашият продукт – мазут. Изпитването е направено по метода на Приложение А от Глава 27 на Обяснителните бележки, както и представям доклад за това участие в междулабораторно изпитване.

         Реплика на Юрисконсулт И.: Във връзка с направеното възражение по отношение представеното от нас становище:

         Заявявам, че АПК допуска във всеки един момент до приключване събирането на доказателства жалбоподателят да допълва доводите и съображенията си с оглед защитната си теза. Митническата лабораторна експертиза, основаваща се на проба, която не е взета съгласно нормативните изисквания не може да бъде годно доказателствено средство и по същество не може въз основа на него да се обективират достоверни изводи относно релевантни по делото факти, а именно какъв е вида на продукта и къде следва да бъде отнесен, след като отговорността на декларатора е да посочи правилния тарифен номер с оглед на произхода и физикохимичните свойства на продукта. Освен това считаме, че именно неправилно взетите проби от страна на административния орган, в последствие анализирани от Митническа лаборатория Русе в конкретния случай издала експертизата, имаща формална доказателствена сила, изследвала един единствен показател - ароматни съставки и в противоречие с резултатите от същата, са заключенията на вещото лице, което е анализирало този продукт с проба по реда и начин, по който е взета от административния орган. Следва да се даде приоритет на заключението на вещото лице, дотолкова доколкото същото изследва цялостно показатели, които дават характеристика на продукта с оглед неговия произход, физикохимични свойства, естество и предназначение.

         Във връзка с направеното оспорване на представеното в днешно съдебно заседание писмо от Агенция „Митници” от 2009г., с което се дават указания на дружеството как следва да се тарифира подобен продукт, с възражение, че се касае за продукт, в който ароматните преобладават над неароматните, заявявам, че дружеството още с първоначално сезиращата съда жалба е оспорило съдържанието на ароматните съставки, като преобладаващи над неароматните, като същото е задължено да спазва принципа за финансова предпазливост съгласно чл.4, ал.1, т.3, от Закона за  счетоводството, който изисква оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби, като същото не може да се основава на предположения, че след като един път митническият орган е дал указание как трябва да се тарифира един продукт, след като е освободил стока и заверил митническа декларация, година и половина по-късно ще промени тарифния код.

         Във връзка с възражението по представеното от страна на дружеството писмо на Министерството на икономиката, че е неотносимо към спора, считам същото относимо. Писмото заявява становище на това министерство, като общоизвестен факт, че до месец май 2013г. продукти с преобладаващо съдържание на ароматни съставки следва да бъдат класирани в позиция 2710.

         Във връзка с представения Окончателен доклад за изпитване за пригодност, в което Митническа лаборатория-Русе е участвала и доклад за участие в междулабораторно изпитване: Същите са изцяло несъотносими към спора, дотолкова доколкото дружеството е оспорило както акредитацията на лабораторията извършила изпитването, така и използваните методи посочени в митническата лабораторна експертиза. Докладът за участие в междулабораторно изпитване по никакъв начин не санира тази липса на акредитация, както и това несъответствие на посочените методи използвани от страна на митническата лаборатория в експертизата, част от делото. Освен това, този доклад не притежава  никаква доказателствена стойност, доколкото е издаден от лице с неясно качество, същото няма материална доказателствена сила, поради което считам неотносимо към спора.

                  

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от пълномощниците на страните писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола.

 

По искането за спиране на предварителното изпълнение на оспореното решение, съдът, след като изслуша становищата на страните и се съобрази с представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство Анекс № 2 към Банкова гаранция № 13997 от месец март 2014г., намира искането за основателно.

Видно от представения Анекс № 2 към Банкова гаранция № 13997 от месец март 2014г., от който сумата по гаранцията е в размер на 37 млн.лева със срок на валидност на банковата гаранция до 20.12.2015г.

Налице са основанията по чл.221 от Закона за митниците за спиране на изпълнението на оспореното решение с краен срок 20.12.2015г., поради което и на основание чл.166, ал.3 от АПК, във връзка с чл.221 от ЗМ, Бургаският административен съд, девети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА предварителното изпълнение на Решение № 6476/26.10.2012г., издадено от Началника на МП „Пристанище Бургас – център” за срока на действие на Банкова гаранция № 13997/03.2014г., както и Анекс № 2 от месец март 2014г., изходящи от BNP PARISBAS -  до 20.12.2015г.

         Определението за спиране може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес пред Върховен административен съд.

 

                                                  СЪДИЯ:

 

 

Съдът към юрисконсулт И.:

В Митническата декларация продуктът е класиран с код 2710 1971. В хода на процеса Вашата позиция претърпя промяна, като в допълнителното си становище заемате позицията, че са налице основания процесният продукт да  бъде класиран и в позиция 2707. Говорим само за първите четири цифри от класирането, които дават рода на стоката, без последните четири, които определят други специфични характеристики. Да разбирам ли, че след като митническият орган счита, че трябва да класира стоката в код с първи цифри 2707 и след като Вие в хода на процеса също заявявате подобно разбиране, макар и вече основано на други аргументи, означава ли това, че по отношение на класирането в позиция 2707 всъщност вече не е налице спор?

Юрисконсулт И.: Ако е въпросът е защо сме си променили становището в хода на процеса, то е в условията на евентуалност, в случай, че съдът възприеме като безспорно обстоятелството, че ароматните съставки преобладават над неароматните. Налице е спор. Продължаваме да поддържаме, че правилното класиране е в позиция 2710, а предложеният от нас вариант продуктът да се класира в позиция 2707 е в условията на евентуалност. Само ако съдът счете, че безспорно ароматните съставки преобладават над неароматните съставки.

При положение, че сме оспорили митническата лабораторна експертиза на ответника, същият не наведе никакви доводи, нито направи анализ с оглед установяване на ароматиката. Само ако съдът приеме, че ароматните преобладават над неароматните съставки, считаме че продуктът може да бъде отнесен в някоя от позициите на 2707 и в частност 9919.

Тъй като деклараторът е този, който носи отговорност за правилното деклариране и тарифиране на продукта и с оглед на представените сертификати за количество и качество, и анализирани показатели считаме, че правилно е деклариран продукта и считаме, че не може на база само на един показател, т.е. ароматни съставки, същият да бъде тарифиран в съвсем друга подпозиция 9919.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да ни бъде дадена възможност да представим митническите декларации след месец юли 2014г., от които по безспорен начин ще се установи, че една и съща стока, с един и същи изпращач и с един същи получател „Лукойл”, след влизане в сила на Регламент, с които е прието суспендиране на митото, дружеството жалбоподател „Лукойл Нефтохим Бургас” АД декларира стоката с код 2707 9999.

 

Юрисконсулт И.: Това е ирелевантно за спора. Относно изказването, че стоката е една и съща, това би било основателно, ако  се касае за абсолютно идентична стока, ако пробата е взета от един и същи моторен кораб, продуктът е с абсолютно идентични показатели. Ако стоката беше идентична, нямаше да има 150 дела и да се анализира продукт след продукт.

 

По направените допълнителни доказателствени искания от пълномощниците на страните за представяне на допълнителни доказателства по делото така, както те са посочени в техните изявления, съдът намира за неоснователни, като в тази връзка съобрази, че тези доказателства касаят последващ внос, а също така по делото са събрани достатъчно доказателства, въз основа на които правният спор може да бъде разгледан и разрешен по същество, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

 Юрисконсулт И.: Моля да уважите жалбата ни и да ни се присъдят направените по делото разноски.

Ще представя писмени бележки по съществото на спора в указан от съда срок.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, да ни се присъдят разноските и да ни се даде възможност да представим писмени бележки.

 

Съдът ДАВА възможност на пълномощниците на страните да представят писмени бележки по съществото на спора в 14-дневен срок, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: