РЕШЕНИЕ

 

№ 714                                   дата 29 април 2014 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 07 април  2014 год.,

в следния състав:

 

                                                                                      Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА    

                           

Секретар: Г.Д.

Прокурор: ……………………..

 

разгледа адм. дело № 2495 по описа за 2013 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

Предмет на оспорване е Ревизионен акт № 021300640/10.06.2013г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 278/16.09.2013г. на изпълняващ правомощията директор на Дирекция „ОДОП” – Бургас при ЦУ на НАП, с който, в тежест на търговското дружество “Пенелопа Фудс” ЕООД, гр.Карнобат, са установени допълнителни задължения за ДДС в данъчни периоди м.05., м.06., м.07, м.08, м.09, м.10 и м.12.2009г., м.01., м.02., м.04, м.05, м.06, м.07 и м.08.2010г.  в общ размер от 58 949лв., ведно начислени лихви, в резултат на отказано право на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5, във вр. с чл.6 от ЗДДС по фактури, издадени от „Агро мираж” ООД и „Мико Пропърти” ЕООД.

            Жалбоподателят “Пенелопа Фудс” ЕООД обжалва издадения ревизионен акт като незаконосъобразен. Счита, че направените от ревизиращия орган констатации са в противоречие със събраните в хода на ревизията доказателства и твърди, че са налице достатъчно такива, които безспорно установяват правното и фактическо основание за упражняване правото на данъчен кредит по реално осъществени доставки на стоки. Иска се отмяна на ревизионния акт и присъждане на разноските по делото.

В съдебно заседание жалбоподателят не изпраща представител.

            Ответникът – директор на Дирекция ”ОДОП” – Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата и претендира възнаграждение.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е  неоснователна.

Със Заповед № 1202166/10.12.2011г. на началник сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Бургас, изменена по отношение на срока с последваща Заповед № 1300640/18.03.2013г. на същия орган, е възложено извършването на ревизия на търговското дружество “Пенелопа Фудс” ЕООД, гр.Карнобат, с предметен обхват – установяване на задължения за ДДС за периода 01.05.2009г. – 31.10. 2009г., 01.12.2009г. – 31.12.2009г., 01.01.2010г. – 28.02.2010г. и 01.04.2010г. - 31.08.2010г. Резултатите от ревизията са обобщени в съставен РД № 1300640/07.05.2013г., като въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издаден процесният РА № 021300640/10.06.2013г. от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, с който, в тежест на Пенелопа Фудс” ЕООД, гр.Карнобат са установени допълнителни задължения за ДДС в данъчни периоди както следва: м.05.2009г. – 9 162лв., м.06.2009г. – 4 448лв., м.07.2009г. – 1 188лв., м.08.2009г. – 5 904лв., м.09.2009г. – 9 324лв., м.10.2009г. – 4 952лв., м.12.2009г. – 297лв., м.01.2010г. – 9 690лв., м.02.2010г. – 4 616лв., м.04.2010г. – 4 616 лв., м.05.2010г. – 1 188лв., м.06.2010г. – 1 188лв., м.07.2010г. – 1 782лв. и м.08.2010г. – 594лв., както и са начислени съответните лихви, в резултат на отказано право на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5, във вр. с чл.6 от ЗДДС по фактури издадени от „Агро мираж” ООД и „Мико Пропърти” ЕООД. При оспорването по административен ред Ревизионен акт № 021300640/10.06.2013г. е потвърден с Решение № 278/16.09.2013г. на изпълняващ правомощията директор на Дирекция ОДОП” – Бургас, при ЦУ на НАП.

В хода на ревизионното производство е установено, че доставчикът „Агро Мираж” ЕООД, гр.Стара Загора е издал към жалбоподателя следните фактури, общо 15 на брой (в РД фактурите са обобщени в табличен вид на л.19-гръб и л.20 от делото):

 

№ и дата на фактурата

Данъчна основа

ДДС

Предмет на доставката

95/07.05.2009

7 525,00

1 505,00

царевица солена

99/08.05.2009

7 425,00

1 485,00

леблебия

105/21.05.2009

22 460,00

4 492,00

 

леблебия, царевица солена, стафиди

109/27.05.2009

8 400,00

1 680,00

стафиди

118/05.06.2009

10 360,00

2 072,00

стафиди

122/19.06.2009

5 940,00

1 188,00

леблебия

127/26.06.2009

5 940,00

1 188,00

леблебия

129/03.07.2009

2 970,00

594,00

леблебия

141/24.07.2009

2 970,00

594,00

леблебия

146/31.07.2009

5 940,00

1 188,00

леблебия

149/07.08.2009

2 970,00

594,00

леблебия

150/11.08.2009

12 600,00

2 520,00

лешник

151/31.08.2009

8 010,00

1 602,00

леблебия, лешник

152/04.09.2009

2 970,00

594,00

леблебия

153/11.09.2009

13 390,00

2 678,00

леблебия, лешник

 

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Агро мираж” ЕООД, като са изготвени ИПДПОЗЛ изх. № 1339/31.01.2012г. и ИПДПОЗЛ изх. № 1121/25.01.2013г. за представяне на фактури и всички други първични счетоводни документи, доказващи реалното извършване на доставките по горните фактури към жалбоподателя „Пенелопа Фудс" ООД. Поради ненамиране на представляващия дружеството или упълномощено от него лице на декларирания адрес за кореспонденция, видно от Протокол №1201734/31.01.2012г., № 1202153/08.02.2012г., № 1301307/25.01.2013г. и № 1301824/05.02.2013г., съобщенията за представяне на документи и писмени обяснения са връчени по реда на чл.32 от ДОПК. След извършена служебна проверка в електронния масив на НАП е установено, че процесните фактури са включени в дневниците за продажби на „Агро мираж” ЕООД за съответните месеци, както и че на дружеството е била извършена ревизия за периода 01.03.2009г.-30.04. 2010г. приключила с РА № 241001817/18.11.2010г., като същото е с прекратена регистрация по ЗДДС на 16.06.2010г. по инициатива на данъчен орган. Посочено е, че поради ненамиране на задълженото лице, проверката на документи и извършените стопански операции е невъзможна, като липсват доказателства за реалното предаване на фактурираните стоки от доставчика, за наличието на технически, материален и кадрови ресурс у същия за изпълнение на доставките, както и за осъществени разходи за труд, материали, работна ръка, превоз и др. във връзка със същите. С вх.№ 1339#1/20.04. 2012г., след изтичане на срока по чл.32, ал.6 от ДОПК от доставчика „Агро мираж” ЕООД са представени копия на фактури издадени на дружеството от „Мариет 93” ООД, копия на процесните фактури издадени от доставчика на „Пенелопа Фудс” ЕООД, справки за стоковия период 05.2009г.- 09.2009г. и главна книга за 2009г. и 2010г.

Документи за доставките по издадените от „Агро Мираж” ЕООД фактури са изискани с ИПДПОЗЛ изх.№ ИТ-00-1124#2/02.04.2012г. и ИПДПОЗЛ изх.№ ИТ-00-1593/28.01.2013г. и от ревизираното дружество, като с вх.№ ИТ-00-1593#1/01.02.2013г. от „Пенелопа Фудс” ЕООД са представени писмени обяснения, копия на фактурите, разпечатка за поетите счетоводни операции, справки за налични недвижими имоти, МПС, вземания от трети лица, дългосрочни и краткосрочни инвестиции, декларация за ликвидни изискуеми задължения, както и информация по чл.21а от ЗХ и удостоверения за качество. Съгласно обясненията ядките продадени от „Агро мираж” ЕООД на „Пенелопа фудс” ЕООД са закупени от „Мариет 93” ООД, като транспортирането им от базата на прекия доставчик е посредством собствени на ревизираното дружество МПС и от лица, назначени на трудов договор в същото. Относно изясняването на мястото и датата на изпълнение на доставките, от ревизиращия орган е установено, че „Пенелопа Фудс” ЕООД има сключен договор за наем от 01.05.2009г. с „Пенелопа Груп” ООД за недвижим имот – склад, находящ се в гр.Сливен, кв. Индустриален, ул.„Стефан Караджа”. Посочено е, че в представените товарителници и пътни листи като изпращач е  вписан „Агро Мираж” с място на натоварване гр.Сливен, Нова индустриална зона, а превозвач е „Пенелопа груп” ЕООД, което дружество разполага с товарен автомобил и обслужващ персонал.

Съобразно изложените констатации органът по приходите е намерил, че от ревизираното лице и проверявания пряк доставчик „Агро Мираж” ЕООД са представени документи, които не удостоверяват реално прехвърляне собствеността на процесните стоки, като е налице само префактуриране на стоки от прекия доставчик към жалбоподателя, но не и фактическото им предаване или друго индивидуализиране на родово определени вещи. Прието, че независимо от наличието на първични счетоводни документи за тези доставки, не може да се направи извод, че издателят на процесните фактури е реалния им доставчик, поради липса на материална и кадрова обезпеченост за изпълнението им, с оглед на което отразяването им в СД и дневниците за покупки и продажби, не е достатъчно за признаване на тяхната реалност, като условие за ползване на данъчен кредит по чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС. Обоснован е извод за липса на доставки, като е прието, че данъкът по фактурите на доставчика „Агро Мираж” ЕООД е бил начислен неправомерно по смисъла на чл.70, ал.5 от ЗДДС, с оглед на което е отказано правото на приспадане на данъчен кредит до размера на начисления по тях ДДС - общо в размер на 23 974лв.

От доставчика „Мико Пропърти” ЕООД към жалбоподателя са издадени следните фактури, общо 21 на брой (в РД фактурите са обобщени в табличен вид на л.25-26 от делото):

 

№ и дата на фактурата

Данъчна основа

ДДС

Предмет на доставката

14/23.09.2009

30 260,00

6 052,00

лешник, стафиди

25/02.10.2009

7 620,00

1 524,00

леблебия, стафиди

30/16.10.2009

2 970,00

594,00

 

леблебия

35/23.10.2009

14 170,00

2 834,00

стафиди, леблебия

57/18.12.2009

1 485,00

297,00

леблебия

48/04.12.2009

11 200,00

2 240,00

стафиди

72/31.12.2009

11 540,00

2 308,00

леблебия, стафиди

74/08.01.2010

5 940,00

1 188,00

леблебия

78/15.01.2010

5 600,00

1 120,00

стафиди

83/29.01.2010

14 170,00

2 834,00

леблебия, стафиди

84/05.02.2010

2 970,00

594,00

леблебия

91/19.02.2010

2 970,00

594,00

леблебия

94/26.02.2010

17 140,00

3 428,00

леблебия, стафиди

100/19.03.2010

14 170,00

2 834,00

леблебия, стафиди

106/01.04.2010

5 940,00

1 188,00

леблебия

112/30.04.2010

2 970,00

594,00

леблебия

119/21.05.2010

5 940,00

1 188,00

леблебия

127/04.06.2010

5 940,00

1 188,00

леблебия

146/23.07.2010

5 940,00

1 188,00

леблебия

149/30.07.2010

2 970,00

594,00

леблебия

154/21.08.2010

2 970,00

594,00

леблебия

 

Извършена е насрещна проверка на доставчика “Мико Пропърти” ЕООД, гр.София, като са изготвени ИПДПОЗЛ изх. № 05-71-00-3/31.01.2012г. и ИПД ПОЗЛ изх.№ 1121/25.01.2013г. за представяне на фактури и всички други първични счетоводни документи, доказващи реалното извършване на доставките по горните фактури към жалбоподателя „Пенелопа Фудс" ООД. Поради ненамиране на представляващия дружеството или упълномощено от него лице на декларирания адрес за кореспонденция, видно от Протокол № 1204702 и № 1204703 от 31.01.2012г., № 1205952  и № 1205945 от 08.02.2012г., № 1303507 и № 1303509 от 28.01.2013г. и № 1304689 и № 1304690 от 05.02.2013г., съобщенията за представяне на документи и писмени обяснения са връчени по реда на чл.32 от ДОПК. След извършена проверка в информационния масив на НАП е установено, че процесните фактури са включени в дневниците за продажби на „Мико пропърти” ЕООД за съответните месеци. От ревизиращия орган е посочено, че дружеството не разполага с трудови и технически ресурси амортизируеми активи - машини, оборудване, склад, транспортни средства и поради обстоятелството, че изисканите документи не са представени, то не може да бъде установено нали чието на платежни документи относно разплащане, справка за счетоводно отчитане и счетоводни справки за сметки към датата на продажбите по процесните фактури, документи за собственост или наем, както и наличие на подизпълнители, ако са ползвани такива, приемо-предавателни и складови/експедиционни документи. С вх.№ 05-71-00-3/24.04.2012г. от доставчика „Мико Пропърти” ЕООД са представени копия на фактури издадени на дружеството от „Мариет 93” ООД, копия на процесните фактури издадени от доставчика на „Пенелопа Фудс” ЕООД, копия на товарителници за превоз на стоките от „Мариет 93” ЕООД до „Мико Пропърти”  ЕООД, справки за стоковия период 09.2009г.-08.2010г. и главна книга за 2009г. и 2010г.

Извършена е насрещна проверка на “Мариет 93” ООД, сочено като предходен доставчик и на „Мико Пропърти” ЕООД, като по издадените фактури са установени фактурирани идентични количества ядки и сушени плодове (солена царевица, леблебия, стафиди и лешник) както по доставките на „Мико Пропърти” ЕООД към жалбоподателя. Изготвено е ИПДПОЗЛ № 10-71-00-134/23.04.2012г. до предходния доставчик за представяне на фактури издадени на „Мико Пропърти” ЕООД( с №, дата и предмет на доставката съгл. изброяването в т.1.2 от искането), сключени договори и всички съпътстващи документи между лицата за извършване на доставките. С вх.№ 20-28-1051/ 18.05.2012г. е представена обяснителна записка и приложения под опис – копия на фактури, дневни касови отчети, товарителници, аналитични регистри, разчетно-платежни и оборотни ведомости, трудов договор за щатно назначен шофьор, свидетелство за регистрация на МПС, НА за собствен на дружеството склад. От обясненията е установено, че количествата ядки и сушени плодове по процесните фактури са доставени до адресите посочени в представените товарителници към тях от собствената складова база на „Мариет 93” ООД, където е извършвано съхранението на ядките, със собствен на дружеството товарен автомобил, обслужван от щатно назначен шофьор. За място на предаване на стоките в обяснителната записка е посочено гр.Сливен, складова база „Кронос” – Нова индустриална зона, като стойността на транспорта за доставка на стоките до клиентите е включен в цената на предлаганите ядки и сушени плодове.

Документи за доставките по издадените от „Мико Пропърти” ЕООД фактури са изискани с ИПДПОЗЛ изх.№ ИТ-00-1124#2/02.04.2012г. и ИПДПОЗЛ изх.№ ИТ-00-1593/28.01.2013г. и от ревизираното дружество, като с вх.№ ИТ-00-1593#1/01.02.2013г. от „Пенелопа Фудс” ЕООД са представени писмени обяснения, копия на фактурите, разпечатка за поетите счетоводни операции, справки за налични недвижими имоти, МПС, вземания от трети лица, дългосрочни и краткосрочни инвестиции, декларация за ликвидни изискуеми задължения, както и информация по чл.21а от ЗХ и удостоверения за качество. Съгласно обясненията ядките фактурирани на „Пенелопа фудс” ЕООД от „Мико Пропърти” ЕООД са закупени от „Мариет 93” ООД, като транспортирането им от базата на прекия доставчик е посредством собствени на ревизираното дружество  МПС и от лица, назначени на трудов договор в същото. Относно изясняването на мястото и датата на изпълнение на доставките, от ревизиращия орган е установено, че в представените от „Пенелопа Фудс” ЕООД товарителници и пътни листи като изпращач е  вписан „Агро Мираж” с място на натоварване гр.Сливен, Нова индустриална зона, а превозвач е „Пенелопа груп” ЕООД, което дружество разполага с товарен автомобил и обслужващ персонал.

Съобразно горните констатации органът по приходите е приел, че се касае за формално документиране на сделки и движение на документи без да е налице фактическо изпълнение на реални доставки, като издаването на фактури е намерено за недостатъчно основание да се приеме, че са осъществени такива, поради липса на технически, материален и кадрови ресурс за изпълнението им. Предвид това, че не са доказани елементите на прехвърляне върху вещи, определени по своя род е обоснован извод, че от страна на „Мико Пропърти” ООД не са извършени реални доставки на стоки към жалбоподателя по посочените по-горе фактури по смисъла на чл.6 от ЗДДС, не е възникнало данъчно събитие, обуславящо издаването им, поради което данъкът по тях е бил начислен неправомерно по смисъла на чл.70, ал.5 от ЗДДС, с оглед на което е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по издадените от този доставчик фактури, до размера на начисления по тях ДДС – общо в размер на 34 975,00лв.

В хода на съдебния процес от страна на процесуалния представител на ответната страна беше направено оспорване по реда на чл.193, ал.1 от ГПК на представените в хода на ревизионното производство от страна на жалбоподателя частни документи, представляващи приемо-предавателни протоколи и товарителници, по отношение на верността им и автентичността на положените от представителите на „Агро Мираж” ЕООД и „Мико Пропърти” ЕООД подписи, всички подробно описани в депозирано от административния орган становище, находящо се на л.777 от делото и отнасящи се до процесните спорни доставки. Така направеното оспорване по същество целù обосноваване извода на органа по приходите в хода на ревизията за нереалност на доставките, но понастоящем се заявява посредством процесуални средства. С молба вх.№ 301/16. 01.2014г. от дружеството-жалбоподател е посочено, че ще се ползва от всички оспорени документи. Производство по оспорване на частните писмени документи е открито в з.з. на 20.12.2013г., като съдът е указал на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест по направеното оспорване. Съгласно чл. 193, ал.3, изр.2 от ГПК когато се оспорва истинността на частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва, тежестта за доказване истинността пада върху страната, която го е представила. Въпреки дадените указания и възможност за ангажиране на доказателства за доказване на истинността на оспорените документи от страна на дружеството -  жалбоподател такова доказване не се проведе и не се представиха допълнителни доказателства, посредством които да се установи, че оспорените документи носят подписа на представители на доставчиците, нито верността на отразените в тях факти.

Ревизионният акт е законосъобразен.

Спорът по делото е фактически и се свежда до това дали от страна на доставчиците са извършени реални доставки на стоки към жалбоподателя, което обосновава претендираното от него право на приспадане на данъчен кредит. Не е спорно счетоводното отразяване на фактурите при доставчиците и при жалбоподателя, както и плащането на данъчните основи и начисления данък, което е констатирано от органа по приходите.

Правото на приспадане на данъчен кредит е предпоставено от наличието на доказателства за реално извършена доставка на стоки или услуги. Данъчен кредит по смисъл на чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка - чл.6 и чл.9, ал.1 от ЗДДС, а правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем - ал.2 на чл.68 ЗДДС. Съгласно ал.5 на чл.70 от ЗДДС не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно и доколкото не е налице легална дефиниция на понятието "неправомерно начислен данък" по смисъла, употребен в чл.70, ал.5 от закона и по аргумент от противното следва да се приеме, че в тези случаи се включват и хипотезите, при които начисляването на ДДС е извършено в нарушение на законовите разпоредби, регламентиращи неговото възникване. Спорната предпоставка за възникване правото на приспадане на данъчен кредит по чл.68, ал.1 от ЗДДС в процесния случай е наличието именно на осъществена облагаема доставка по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС с предмет – ядки и сушени плодове от преките доставчици „Агро Мираж” ЕООД и „Мико Пропърти” ЕООД към ревизираното дружество, като данните по делото не могат да обосноват несъмнен извод, че процесните стоки са били доставени именно от сочените доставчици, по чиито фактури жалбоподателят претендира да упражни правото на данъчен кредит. Доколкото предмет на спорните доставки са родовоопределени вещи, правото на собственост върху които се прехвърля с предаването им и следва да се установи тяхното наличие, движение, транспортиране, предаване и приемане, то изводите на органа по приходите за липса на облагаема доставка между преките доставчици и дружеството-жалбоподател се явяват обосновани с оглед установената липса на техническа и кадрова обезпеченост за осъществяване на фактурираните доставки от „Агро Мираж” ЕООД и „Мико Пропърти” ЕООД. Данните по делото по-скоро сочат на наличието на сделки договаряни директно между предходния доставчик „Мариет 93” ООД и жалбоподателя „Пенелопа фудс” ЕООД като вид, количества, цена, транспорт – извършен именно от този доставчик директно в складовата база на жалбоподателя и в този смисъл може да се приеме, че преките доставчици само префактурират при себе си стоката без реално нито да са я придобили от предходния доставчик, нито впоследствие да са я доставили на жалбоподателя. Вярно е, че доставчиците са представили фактури за закупуването на стоките от предходния доставчик „Мариет 93” ООД в аналогични количества, но при сравняването на стойностите се наблюдава надценка към жалбоподателя от порядъка на 200% до 600%, което, при наличието на директни търговски отношения между „Пенелопа Фудс ” ЕООД и  „Мариет 93” ООД поставя под съмнение икономическата логика, от която се ръководи дружеството-жалбоподател. Действията на доставчиците могат да бъдат определени като данъчна измама, а жалбоподателят е имал знание за нея, след като формално е закупил процесните стоки от преките доставчици „Агро Мираж” ЕООД и „Мико Пропърти” ЕООД и в този смисъл, както посочва Съдът на Европейския съюз в Решение от 06.12.2012г. по дело С-285/11, т.39 - за нуждите на Директива 2006/112 данъчнозадължено лице, което знае или е трябвало да знае, че с покупката си участва в сделка, част от измама с ДДС, трябва да се счита за участник в тази измама и то без значение дали извлича печалба от препродажбата на стоките или от използването на услугите в рамките на извършените от него впоследствие облагаеми сделки. Това знание обосновава възможността на органа по приходите да откаже да признае приспадането на данъчен кредит, видно от мотивите на сега коментираното решение, т.40.          

На основание гореизложеното, жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, като с оглед този изход на процеса, при обжалван материален интерес в размер на 77 557,90лв., в полза на ответната страна следва да бъдат присъдени претендираните по делото разноски в размер на 2001,16лв., поради което и на основание чл.160, ал.1 от ДОПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

            РЕШИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пенелопа Фудс” ЕООД, гр.Карнобат, ул. „Цанко Церковски” № 2-А с ЕИК 200662874 против Ревизионен акт № 021300640/10.06.2013г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 278/16.09.2013г. на изпълняващ правомощията директор на Дирекция „ОДОП” – Бургас при ЦУ на НАП.

            ОСЪЖДА “Пенелопа Фудс” ЕООД, гр.Карнобат, ул. „Цанко Церковски” 2-А с ЕИК 200662874 да заплати на Дирекция „ОДОП” – Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2001,16лв. разноски по делото.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: