ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми февруари                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2494 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Х., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник министър на Регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, представлява се от адв.П.М., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалба от Д.Н.– кмет на Община Бургас против Решение № РД-02-36-798/16.08.2017г. на Заместник министър на Регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Х.: Поддържам жалбата.

Адв.М.: Оспорвам жалбата. Представям заповеди относно компетентността на административния орган.

Искам да направя някои уточнения:

Относно Сигнал за нередност с рег.№ 98. Това представлява писмо с изх. № 99-00-607/26.06.2017г., което е представено по делото. (л.139)

Относно документацията за ВОП, регистрационният номер е по документацията и това е № 00797/2016/0048.

Представям възражението на Община Бургас, тъй като не видях да е налично по преписката.

Представям извлечение на договор за ВОП във връзка с изчисление на финансовата корекция; извлечение от технически специалист относно въпросната нередност и две от разясненията, които са цитирани в процесното  решение. Те са във връзка изцяло с нередността.

Нямам други искания.

 

Юрисконсулт Х.: Не възразявам представените днес доказателства да бъдат приети.

Няма да соча други доказателства.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети писмени доказателства с административната преписка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства с административната преписка, описани в молба с вх.№ 10207/28.09.2017г., находяща се на лист 7 от делото, както и допълнително изпратените от ответната страна описани в молба находяща се на лист 138 от делото и представените в днешно съдебно заседание от адв.М.писмени доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Х.: Моля за отмяна на обжалвания акт и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

 

Адв.М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. На кратко аргументите ми са следните:

Д.Н.е ръководител на дирекция в министерството, която изпълнява функциите  на управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2013-2020г., а именно Главна дирекция „Планиране и програмиране на регионалното развитие“.  Упълномощена е по надлежен начин от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, за което представих съответните заповеди. Считам, че е компетентен орган да издаде обжалвания акт. Същият е издаден в писмена форма, надлежно мотивиран, отговаря на изискванията на индивидуален административен акт по АПК.

Ръководителят е спазил административнопроизводствените правила за издаване на процесното решение, най-важното от които е, че при определяне на финансовата корекция е изискал писмени обяснения. Констатирана е нередност и е определил правилно правната квалификация и размера на финансовата корекция.

Въз основа на всичко това, считам жалбата неоснователна и моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, за което представям списък с копие за жалбоподателя.

Моля за срок, в който да представя за писмени бележки.

 

Юрисконсулт Х.: Възразявам относно размера на възнаграждението и моля същото да бъде определено в минимума.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: