ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети март                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2494 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,25 часа се явиха:

Жалбоподателят К.С.К. - редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. В. и адв. Е. с представено по делото пълномощно.

          За ответника – заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ - редовно уведомен, се явява ст. юк. Л.-Т.с представено по делото пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. Е.: Да се даде ход на делото.

 

адв. В.: Да се даде ход на делото.

 

юк. Л.-Т.: Mоля да не се дава ход на делото. Считам жалбата на основание чл. 159, т. 1 АПК за недопустима. Оспореният акт не представлява индивидуален административен акт, доколкото с атакуваното писмо жалбоподателят е уведомен за извършена допълнителна административна проверка по подаденото заявление за подпомагане и че същият е част от процедурата за изготвяне на окончателен такъв.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на К.С.К., с адрес *** против Уведомително писмо с изх. № 01-282-6500/562 от 15.11.2016 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. Е. : Поддържаме жалбата изцяло. Още на втория абзац от жалбата сме посочили защо насочваме същата към съда, а не към административния орган. Същият си играе с горепосочения бенефициент относно изплащането на директни плащания, като изпраща ту уведомителни писма, ту други такива, без да издава решение, което да бъде евентуално годно за съдебно обжалване.

 

адв. В.: Обжалваме индивидуален административен акт на органа, изразен в това писмо.

Имаме доказателствено искане. Административната преписка не е представена в цялост. С жалбата, с която е сезиран съда, има приложения, нефигуриращи в нея. Същите не са представени по делото и считам за необходимо да обърна внимание на това, че приложената по делото преписка трябва да бъде в цялост, а не избирателно да се представят документи. Към момента нямаме други доказателствени искания.

Считаме, че това уведомително писмо представлява ИАА, защото по време на процеса на проверката има предходно такова уведомително писмо, известяващо ни за резултата на проверката. С него е даден срок от 14 дни за вземане на становище и изразяване на възражения, което в случая е направено. В отговор на това следва уведомително писмо от 15.11.2016 г. След него не сме получавали краен акт от страна на ДФ „Земеделие“. Междувременно на 30.11.2016 г. са предприети действия от страна на ДФ „Земеделие“, с които спира изплащането на субсидията по тази мярка, за която сме кандидатствали, като отразява спирането на субсидията под формата на „наказание“, за което в днешно съдебно заседание представям доказателства. Дори и да се приеме теорията, че писмото не представлява ИАА, считаме, че е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58 АПК, защото административният орган е имал възможност след това уведомително писмо да издаде съгласно чл. 10б от  Наредба №5/27.02.2009 г. окончателно такова. Поради уведомяването съгласно уведомително писмо за извършени оторизации по схеми и мерки за нас е налице правен интерес.  Представям извлечение от официалната страница на ДФ „Земеделие“ по името на жалбоподателя и мерките, по които е кандидатствал. Видно от него на 03.11.2016 г. в графа „сума на наказанията“ е сумата по мярката, по която е кандидатствал и е предмет на разглеждане в настоящето производство.

 

юк. Л.-Т.: Оспорвам жалбата. Поддържам си възражението за недопустимост. Моля да се приеме административната преписка. Представям и моля да се приемат в днешно съдебно заседание  следните документи: регистър на животновъден обект и зоотехнически сертификат  №817. В допълнение към жалбата на К. поддържам становището си, че процесното уведомително писмо от 15.11.2016 г. се явява междинен акт по изготвяне на окончателен такъв.

 

Въпрос на съда: В уведомителното писмо от 29.09.2016 г. е посочено, че са констатирани несъответствия, описани в приложения контролен лист. Този контролен лист приложен ли е по делото?

 

юк. Л.-Т.: Да, това са докладите от проверките на място. Приложени са и са налични към преписката, като е представен и контролен лист.

 

адв. В.: По представените доказателства това са само две от приложенията по жалбата: регистър на животновъден обект и зоотехнически сертификат  №817, които трябва да се приемат по делото като част от цялата преписка. Останалите доказателства не фигурират и сме представили копие за административния орган, както и за съда.

Във връзка с доказателствата в контролния лист е отразено, че при проверката са направени снимки на обекта и на всяко животно. Ние към момента не сме ги видели и не сме се запознали с тях. Те също са част от административната преписка. Моля да задължите ответника в подходящ за ползване от съда вид , не в черно-бял вид да бъдат представени.

Има констатации и за умрели животни. Ако е наличен документ, удостоверяващ наличието на умрели животни, моля и той да бъде представен. На нас не ни е известно.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства и представените в днешно съдебно заседание такива.

Задължава заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, да представи надлежно заверени всички приложения към жалбата на К., поисканите от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание доказателства, както и доказателства за компетентността на органа издал оспореното писмо, в 7-дневен срок от днес.

Указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 АПК, че следва да ангажира допълнителни доказателства във връзка с твърденията си в жалбата.

По направеното възражение за недопустимост на жалбата съдът ще се произнесе в закрито заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.04.2017 г. от  11.15 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: