ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2494 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.М.Т. не се явява, редовно уведомена.

За ответника- директор на ТД на НАП Бургас се явява гл. юрисконсулт Ж.Д., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Д.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата от Д.Т. против акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) №№3374/13.08.2014г., с който са установени задължения за осигурителни вноски по ЗО за 2013 година и лихвите към тях, потвърден с Решение №102/24.10.2014г. на директора на ТД на НАП Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Д.- Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка заверени преписи от писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Д. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите издадения АУЗД и решението на директора на ТД на НАП Бургас, като правилни и законосъобразни. Няма спор по делото относно установените факти от органа по приходите, а именно, че задълженото лице е упражнявало свободна професия през 2013г. и съответно, съгласно разпоредбите на Наредбата за самоосигуряващите се лица и ЗОО, същото в качеството му на пенсионер упражняващ такава дейност, дължи здравни осигуровки и в съответствие с тази разпоредба, органът по приходите съответно е определил и оспорените в това производство задължения за здравни осигуровки. Считаме за неоснователни доводите в жалбата, тъй като не са налице предпоставки за прилагане на решението на Конституционния съд, с което е отменена разпоредбата в КСО, касаеща задължения за лицата упражняващи дейност като пенсионери да се осигуряват. Такава разпоредба в ЗЗО не е налице. Практиката е безпротиворечива в това отношение, с оглед на което считаме, че правилно са определени задълженията за здравно осигуряване. Моля за решене в тази насока. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 300лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: