ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2493 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

Ищецът Т.Д.Т. се явява лично, доведен от ОД „Охрана“ и с адвокат П..

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Петров.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от пълномощника на ищеца, с която са уточнени претенциите, съгласно дадените указания с определение №1113/16.06.2017г.

 

Адвокат П.: Поддържам молбата. Моля съдът да приеме уточняващата молба с параметрите, посочени в нея.

Прокурор ПЕТРОВ: Да се приеме уточняващата молба от ищеца.

 

СЪДЪТ, с оглед постъпилата молба, след изслушване на страните по делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното уточнение на предявените искове, така, както са заявени с молбата от пълномощника на ищеца, а именно: предявени са обективно съединени искове за заплащане на: 1) сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за периода 14.07.2012 г. - 20.06.2013 г., настъпили вследствие умишлено поставяне на ищеца в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, изразени в неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, липса на пряк достъп до дневна светлина и възможност за естествено проветряване, лоши санитарно-хигиенни условия в килиите, недостатъчна жилищна площ; 2) сумата от 500 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие липса на активно съдействие от затворническата администрация за поддържане и съхраняване на семейните връзки и контакти с външния свят- свиждания, кореспонденция и телефонни разговори през периода 14.07.2012 г. - 20.06.2013 г.; 3) сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие липса на „нормално“ медицинско и здравно обслужване през периода 14.07.2012 г. - 20.06.2013 г.; 4) сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за периода 26.06.2013 г. - 26.12.2016 г., настъпили вследствие умишлено поставяне на ищеца в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, изразени в неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, липса на пряк достъп до дневна светлина и възможност за естествено проветряване, лоши санитарно-хигиенни условия в килиите, недостатъчна жилищна площ; 5) сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие липса на активно съдействие от затворническата администрация за поддържане и съхраняване на семейните връзки и контакти с външния свят- свиждания, кореспонденция и телефонни разговори през периода 26.06.2013 г. - 26.12.2016 г.; 6) сумата от 500 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие липса на „нормално“ медицинско и здравно обслужване през периода 26.06.2013 г. - 26.12.2016 г.

 

Адвокат П.: Поддържам така заявените претенции. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Прокурор ПЕТРОВ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да бъдат уважените така направените искове. Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки. Считам, че в хода на съдебното следствие беше доказано по несъмнен и безспорен начин нанесените неимуществени вреди на доверителя ми от бездействието и активните действия на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието на Република България и причинно-следствената връзка с тези вреди, с оглед на което, моля да уважите исковата молба, така както е посочено в нея, с точно определените претенции, както и да ни присъдите разноски по делото, съгласно приложения списък. Моля да ми дадете 3-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Прокурор ПЕТРОВ: Считам, че предявените искове, условно обозначени под №№ 2, 3, 5 и 6, следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани. Исковете под №2 и №5 касаят твърдения за неосигуряване на активно съдействие от затворническата администрация за поддържане и съхраняване на семейните връзки на ищеца. Считам, че така заявената претенция е неоснователна, а и в тази насока не бяха събрани никакви доказателства. По отношение на исковете под №3 и №6, съдържащи твърдение за липса на медицинско и здравно обслужване считам, че по делото се доказа, че лишения от свобода е нямал здравословни оплаквания и поради тази причина не му се е дължало медицинско обслужване. По отношение на исковите претенции под № 1 и №4, считам същите за частично основателни, като считам, че същите следва да бъдат уважени в размер до 1 000лв. за всеки от тях, като се има предвид, че през втория период лишения от свобода е бил в затворническо общежитие от открит тип, където условията са били в по-добър вид. Моля да постановите решение в този смисъл

Реплика на адвокат П.: Относно исковата претенция под № 4 – където е бил в затворническо общежитие от открит тип е вярно, но говорим за период от 3 години, докато другия период е близо 2 години и е бил в строг режим. Искам да поясня, че в общежитието няма достатъчно жилищна площ, единственото, което има е вода на етажа и разликата е, че по цял ден може да се излиза на двора.

Ищецът Т.: В общежитието бяхме 5 човека в стая около 2 метра широка и 4 метра дълга, може да проветряваме и проблемът там е само с жилищната площ и санитарния възел. Там няма проблем с проветряване и осветление.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на пълномощника на ищеца 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: