ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2493 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Ищецът Т.Д.Т. се явява лично, доведен от ОД „Охрана“.

Явява се упълномощеният представител на ищеца- адвокат П., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор В. Костова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на Т.Д.Т. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, с която са предявени обективно съединени искове за заплащане на:

1) обезщетение в размер на 3000 лева за неимуществени вреди за периода 14.07.2012 г. - 20.06.2013 г., настъпили поради умишлено поставяне в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, изразени в неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, липса на пряк достъп до дневна светлина и възможност за естествено проветряване, лоши санитарно-хигиенни условия в килиите, недостатъчна жилищна площ;

2) обезщетение в размер на 500 лева за вреди, причинени вследствие неосигуряване на активно съдействие от затворническата администрация за поддържане и съхраняване на семейните връзки и контакти с външния свят- свиждания, кореспонденция и телефонни разговори през периода 14.07.2012 г. - 20.06.2013 г.;

3) обезщетение в размер на 1000 лева за вреди, настъпили вследствие липса на „нормално“ медицинско и здравно обслужване през периода 14.07.2012 г. - 20.06.2013 г.;

4) обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 лева за периода 26.06.2013 г. - 26.12.2016 г., настъпили поради умишлено поставяне в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, изразени в неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, липса на пряк достъп до дневна светлина и възможност за естествено проветряване, лоши санитарно-хигиенни условия в килиите, недостатъчна жилищна площ;

5) обезщетение в размер на 3000 лева за вреди, настъпили поради липса на активно съдействие от затворническата администрация за поддържане и съхраняване на семейните връзки и контакти с външния свят- свиждания, кореспонденция и телефонни разговори през периода 26.06.2013 г. - 26.12.2016 г.;

6) обезщетение от 500 лева за вреди от липса на „нормално“ медицинско и здравно обслужване през периода 26.06.2013 г. - 26.12.2016 г.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на претенцията, поради отсъствие на установените в нормата на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ материалноправни предпоставки. Приложени са писмени доказателства.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на служители от затворническата администрация, както и да докаже размера на тези вреди. С оглед твърдението на същия за поставяне в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието, ответникът следва да докаже, че са изпълнени изискванията относно хигиенно-битовите условия в мястото за лишаване от свобода, като в противен случай настъпването на неимуществени вреди се предполага.

 

Адвокат П.: Поддържам исковата молба, както и уточняващите молби. Оспорваме представения отговор от ответника. Други доказателства, извън посочените в жалбата, няма да сочим. С жалбата съм поискал допускането на двама свидетели, които няма да доказват едни и същи обстоятелства. Искането за представяне на здравния картон е във връзка с твърденията ни за лошото медицинско обслужване. Поддържаме и искането ни за представяне на здравния картон. Посоченият свидетел Й.С.М. ***, а другият свидетел е освободен и ще бъде доведен за следващото съдебно заседание, а ако не го намерим, ще бъде разпитан само единият.

Прокурор КОСТОВА: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат представените доказателства. Да се уважат направените доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към исковата молба и към отговора на ответника писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените с исковата молба доказателствени искания за събиране на гласни доказателства, както и за прилагане по делото на здравна книжка/картон на ищеца, и намиращите се у ответника медицински справки, становища и други здравни документи. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба и отговора на ответника писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание здравна книжка/картон, както и всички медицински справки и становища и намиращите се у него здравни документи по отношение на ищеца.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Й.С.М. и Д.Л.Л., първият от които да бъде призован чрез началника на затвора Бургас, а вторият- при режим на довеждане от ищеца в следващото съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2017г. от 10.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми свидетелят Й.М. чрез началника на затвора Бургас, както и да се уведоми последният за датата и часа на заседанието, с оглед осигуряване присъствието на ищеца.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: