ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести юли                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2493 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ       П.К.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Ц., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – Зам. изпълнителен Директор на ДФ „Земеделие”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се  вещото лице Д.Т..

По хода на делото:

АДВ.Ц.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението по допуснатата  съдебно-  техническа експертиза  с вх.№6785/30.06.2016г. – т.е.извън  рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

АДВ.Ц.- Моля да не се изслушва експертизата в днешното съдебно заседание. Да ни се даде възможност да се запознаем с нея. Моля, тъй като има техническа грешка в експертизата  да се даде възможност на вещото лице да изправи тази грешка - в отговор на въпрос №7  не е разпечатана  цялата колана в екселската таблица, тъй като имотите са индивидуализирани само по землище, липсва идентификационен  номер на съответните имоти.

Ю.К.Л.- Присъединявам се към  казаното от адв.Ц..Моля да  се отложи делото за изслушване  на СТЕ в другото  съдебно заседание, с оглед възможността за подробно запознаване със същата.

Съдът като изслуша възраженията на страните намира, че са налице процесуални  пречки  за изслушване на заключението по назначената експертиза в днешното съдебно заседание,  поради което счита,  че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано  и делото да се отложи за друга дата.Воден от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.07.2016 година от 16:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: