О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2138

 

Град  Бургас, 10.09.2018 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, трети състав, на десети септември 2018 година, в открито съдебни заседание, в състав:

                                              

СЪДИЯ: Чавдар Димитров

                               

като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело № 2492 по описа за 2018 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е образувано по жалба на Ф.Б.Х. *** среден, против решение на Комисията за установяване на жилищни нужди и картотекиране на граждани по чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища с номера както следва:

Решение по т.5 на Протокол №5/28.03.2018г.;

Решение по т.21, Протокол №6/26.04.2018г.;

Решение по т.2 от Протокол №8/04.07.2018г., с искане за отмяната им като незаконосъобразни и неправилни.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл.159 от АПК, съдът намира същата за процесуално недопустима поради липса на годен за оспорване предмет, както и правен интерес от оспорването. Съображенията за това са следните:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство са три броя решения на Комисията за установяване на жилищни нужди и картотекиране на граждани по чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, с които жалбоподателката практически е уведомена за хода на провежданите спрямо нея административни производства, но не и за постановяването на окончателните административни актове, подлежащи практически на оспорване.

Съдът приема, че оспорените решения на цитираната комисия не разкриват белезите на индивидуален административен акт, по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, тъй като не създава права или задължения и не засяга непосредствено права, свободи или законни интереси на жалбоподателя. Независимо, че изхожда от административен орган, то не съдържа реквизити, които да обуславят квалификацията му като изрично волеизявление, от което за адресата се създават задължения или се отказват права. Оспорените решения имат спомагателен характер за изготвяне на самия административен акт – заповед на кмета, която следва да породи търсения от жалбоподателя правен ефект. Този извод изхожда от разпоредбата на чл.8, ал.5 и ал.6 на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Съгласно текста на чл.8 „Кметът на общината назначава комисия за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани.

            (2) (изм. Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; изм. Протокол №7/26.01.2016 г.) Комисията се състои от 7 члена, от които 4 общински съветници. Председател на комисията е началник отдел „Общински жилища” в Общинско предприятие „Общински имоти“. В състава и задължително се включват юрист и лекар. Със заповедта по ал. 1 кметът на общината определя и двама резервни членове - юрист и лекар.

            (3) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените заявления и декларации за картотекиране.

            (4) Комисията заседава най-малко веднъж месечно при кворум петдесет плюс един от членовете й и взема решения с обикновено мнозинство.

            (5) Решенията на комисията се оформят в протокол в два еднообразни екземпляра, единият от които се представя на кмета на общината в 7-дневен срок от провеждане на заседанието.

            (6) Въз основа на представения протокол кметът на община Бургас издава заповед, с която определя или отказва да определи група за жилищна нужда.

(7) Заповедта по предходната алинея се съобщава и оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

Сходна от процесуалноправна гледна точка е и хипотезата уредена от разпоредбата на чл. 39, ал.1 до 3 според които:  „(1) Исканията за покупка на общинско жилище  по чл. 37, т.5 и чл. 38, т.5, се разглеждат от комисията по чл. 8, ал. 1.

            (2) Комисията разглежда постъпилите искания в тримесечен срок, извършва проверка за наличието на условията за продажба и прави предложение до кмета на общината.

            (3) Въз основа на решението по предходната алинея кметът на общината внася предложение до общински съвет за продажба на конкретни жилища.“

Предвид изложеното и смисъла на цитираните норми, оспорените решения на Комисията следва да се приемат за актове по смисъла на чл.21, ал.5 от АПК, неподлежащи на самостоятелен съдебен контрол за валидност и законосъобразност, а и не е налице правен интерес от оспорването им. Този извод не може да бъде оборен от факта, че в спорните решения се съдържат част от реквзитите на заповедта по чл.8, ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, след като в крайна сметка те не изхождат от компетентния орган – кмет на Община Бургас, а единствено подготвят неговото правновалидно волеизявление. Тази воля не може да бъде заменена от изявление на друг административен орган, какъвто довод се навежда в жалбата, тъй като разпоредбата на чл.8, ал.6 Наредбата не предвижда възможност за делегиране на компетенциите по изразяване на волеизявлението за продължаване наемното правоотношение или продажба на общински жилища на настанени в тях лица.

С оглед изложеното съдът приема, че в случая липсва годен за обжалване индивидуален административен акт, както и правен интерес от оспорването на посочените решения, които не засягат пряко и непосредствено правната сфера на жалбоподателя, поради което жалбата е депозирана преждевременно и следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, и производството по делото да бъде прекратено.

 

Воден от горното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, трети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Б.Х. *** среден, против решение на Комисията за установяване на жилищни нужди и картотекиране на граждани по чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища с номера както следва: Решение по т.5 на Протокол №5/28.03.2018г.; Решение по т.21, Протокол №6/26.04.2018г.; Решение по т.2 от Протокол №8/04.07.2018г.,

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2492/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: