ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети ноември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: ЙОРДАНКА ДАЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2492 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Дачева.

Ответникът по касация - Общински съвет Несебър, редовно призован, се представлява от адвокат Каменова. Представя днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. КАМЕНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Няма да соча доказателства.

АДВ. КАМЕНОВА: Оспорвам протеста. При преглед на представената административна преписка установих, че към докладна записка № 430 не е приложена финансовата обосновка. Считам, че същата е от значение, тъй като с това изменение е приет един от оспорваните текстове по чл. 10б, поради което я представям и моля да бъде приета.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъде прието представеното доказателство.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Общински съвет - Несебър писмени доказателства, представляващи заверено копие от административната преписка, изготвена въз основа на издаване на обжалваната наредба, както и представените в днешно съдебно заседание от адв. Каменова писмени доказателства, подробно описани в нейното изявление.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, моля да се отмени като незаконосъобразна Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, изцяло. В случай, че не се приемат аргументите ми за отмяна на цялата наредба, правя искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 102в, ал. 1, приет с решение № 593 по Протокол № 18/15.10.2013 г.

Претендирам за направените разноски.

АДВ. КАМЕНОВА: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста като неоснователен. Моля при постановяване на решението да вземете предвид обстоятелството, че към оня момент наредбата е приета на две четения с решение № 419, обективирано в Протокол № 12/26.11.2008 г. и с решение № 446, обективирано в Протокол № 13/19.12.2008 г., като видно от докладната записка, с която е приета на второ четене, кметът на общината е информирал общинския съвет, че са извършени корекции в представения първи вариант. Предвид обстоятелството, че и двете решения за приемане на първото и второ четене са били публични в интернет страницата на общината и към този момент могат да бъдат видяни, считам, че общинският съвет е дал косвено възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с приетата на първо четене наредба. Моля, също така при постановяване на решението да се отчете обстоятелството, че наредбата засяга  неограничен кръг адресати и при нейното изменение са спазени разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Моля да съобразите също така, че същата е действащ нормативен акт повече от 9 години. Предвид дългия период на действие на тази наредба след нейното приемане и предвид обстоятелството, че тези правни норми са били прилагани и липсата на данни адресатите да са били засегнати негативно, считам, че твърдените процесуални нарушения по приемане на наредбата не следва да бъдат от категорията на съществените. При евентуалната отмяна на тази наредба в края на календарната година и предвид обществените отношения, които тя урежда, биха настъпили повече негативни последствия при нейната отмяна до приемането на нов нормативен акт, с оглед обстоятелството, че ако същият би бил приет през следващата година – 2018, съществува забрана за това  през новата календарна година да се приемат данъци и такси, или те да бъдат изменяни. Намираме се в една твърде патова ситуация, ако нормативният акт бъде отменен на това основание, то неговата отмяна ще бъде негативна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.13 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: