ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2491 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         За ищеца МП „Ленд” ЕООД - редовно уведомен се явява адв. С. с пълномощно по делото.

         За ответника  Община Сунгурларе - редовно уведомен, се явява адв. К. с пълномощно по делото.

         Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Стоянова от Бургаска окръжна прокуратура.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ ДОКЛАД по исковата молба:

         Предявена е искова молба от МП „ЛЕНД” ЕООД против Община Сунгурларе. Правното основание на иска е чл.1, ал. 1 от ЗОДОВ. Цената на иска е ***** лева, от които **** лева главница и *** лева мораторна лихва.

         Ищецът поддържа, че през стопанската 2012-2013 година е обработвал масив 50 в землището на с. Бероново, Община Сунгурларе, който е бил засят със слънчоглед. В следствие на незаконосъобразна Заповед № 307 от 03.06.2013г. на кмета на Община Сунгурларе, посевите са били унищожени, като реално унищожени са били 277 дка от масива. Ищецът е извършил разходи за агротехнически мероприятия по обработването на масива, които оценява на 32,55 лв. на дка. Направил е разходи за закупуване на семена за торене с амониева силитра и за заплащане на наем на част от земите в масива, които е обработвал.  Сумата, която претендира ищецът, е резултат от направените разходи по обработването на слънчогледовите насъждения и претендирани пропуснати ползи по договор за покупко-продажба на зърно  от 11.04.2013 г. /л.40 от делото/.

Ищецът е поискал извършването на комплексна счетоводно-агрономична експертиза с въпроси формулирани  на л. 3, стр. 2 и л. 4, стр.1 от делото. Представил е доказателства съгласно опис в исковата молба.

 Ответникът поддържа, че исковата молба е допустима, но изцяло неоснователна. Твърди, че от претендираните унищожени насъждения с обща площ 277 дка, ищецът е доказал фактическото  правомерно ползване на 62,476 дка. Твърди, че представените договори за наем между ищеца и три търговски дружества са антидатирани, извършените разходи не са доказани, а договорът за изкупуване на бъдеща продукция от 11.04.2013 г. не следва да бъде кредитиран при установяване размера на пропуснатите ползи, тъй като пропуснатата полза не е чист приход, а разлика между извършените разходи и очакваните приходи. Отделно, този договор е оспорен също като привиден и антидатиран, като ответникът се позовава на текстови несъответствия в съдържанието му. От страна на ответника са направени искания за предоставяне на оригинали от представени доказателства за издаване на съдебни удостоверения. Поискано е допускането да разпит на свидетели и е формулиран въпрос до евентуално допусната съдебна експертиза, от ищеца.

 

Адв. С.: Нямам възражения по доклада. Поддържам исковата молба.

Имам две допълнения към доклада: Моля да имате предвид, че освен посочената главница и мораторна лихва претендираме и законна лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане, както и разноските в настоящото производство.

Изискали сме да се приложи като доказателство частно гражданско дело № 473/2013 г. по описа на Районен съд Карнобат.

Моля да ни бъдат присъдени разноските и по това частно гражданско дело.

 

Адв. К.: Нямам възражения по доклада. Оспорвам исковата молба и поддържам възраженията с писмения ни отговор. Да се приемат писмените доказателства към отговора на исковата молба като относими към правния спор.

Не възразявам по искането за допускане на  комплексна експертиза.          Моля да допуснете и въпроса поставен в отговора на исковата молба.

При евентуалност, моля да допуснете до разпит посочените от нас свидетели. Моля да задължите ищцовата страна да представи четливи копия от документите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима, подадена от заинтересована страна и отговаря изискванията на закона по форма и съдържание.

Няма да соча доказателства.

Не възразявам срещу направения доклад от председателя на състава.        Моля да приемете представените с исковата молба доказателства, както и тези с писмения отговор от ответника.

Моля да уважите доказателствените искания, направени с молба, относно назначаването на експертиза, представяне на други писмени доказателства и разпит на свидетели.

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЩЕЦА: Можете ли да индивидуализирате сега в съдебното заседание имотите от процесния масив 50, които са били отдадени под наем от „Ставен” АД, „СИГ” ООД и „Росагрофонд” ООД?

 

         Адв. С.: В момента не мога да индивидуализирам тези имоти.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЩЕЦА: Масив 50, в който е извършено унищожаването на слънчоглед, е с обща площ 280 дка. По представения договор от 11.04.2013 г., Вашият доверител е засял 277 дка. Можете ли да обясните защо не е засял пълния размер на всички площи?

 

         Адв. С.: Не мога да отговоря конкретно, но мисля че масивът не е 280 дка. Имаше документи от ОС „Земеделие” че целият масив е 449 дка.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА:  По договора от 11.04.2013 г. Вашият доверител изплащал ли е неустойка за това, че не е доставил договореното количество стока?

 

         Адв. С.:  Изпратено е писмо, че не може да се изпълни договора, но не ми е известно да е плащал неустойка.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Уведомителното писмото, което е изпратено до „Адмирал Груп” ЕООД, по какъв начин беше изпратено на това дружество?

         Адв. С.: Не мога да Ви отговоря, но ми е известно, че беше получено от дружеството „Адмирал Груп” ЕООД. Не ми е известно кой го е получил от името на дружеството.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: С изключение на имотите в масив 50, за които са представени договори за наем на земеделска земя, представляваното от Вас дружество, има ли договорни отношения с другите собственици в поземлените имоти на този масив, оформени в писмен вид?

 

         Адв. С.:  Не са ми предоставени такива документи. За стопанската 2012-2013 г. земеделските производители са декларирали пред съответните областни служби „Земеделие” кой масив ще ползват и това е било достатъчно правно основание да получат съответната субсидия. Относно уреждане на отношенията със собствениците на земите, има предвиден друг законов в ред. За следващите години е трябвало да представят правно основание за ползването на земите. Представих допълнително становище, тогава клиентите ми казаха, че за землището на с. Бероново има споразумение за разпределение на имотите  в землището. Събрали са се, но не са стигнали до споразумение. Направила съм доказателствени искания в тази връзка.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: В отговора към исковата молба сте поискал да бъдат допуснати до разпит трима свидетели за установяване на едни и същи обстоятелства.

 

         Адв. К.: Съображенията ми са, че всеки един от тях знае какво е засято в отделните секции, защото масивът е голям.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Претендирате да доказвате със свидетелите знанието на ищеца за предстоящото унищожаване на насъжденията  и състоянието на масива ?

 

         Адв. К.: Да, точно така

 

Адв. С. По доказателствата, моля да бъдат приети писмените доказателства към исковата молба. Моля да не се приемат доказателствата към отговора на исковата молба. Представям за сравнение трите оригинала на договорите. Представям четливи ксерокопия на доказателствата на л.21-23 от делото, фактура от „Аграрика” ЕООД № 2000009395/28.03.2013 г. и стокова разписка № 1000023360/14.03.2013г. и една фактура от „ВИП” ООД № 1148/26.04.2013г.. Във връзка с оспорванията в исковата молба, представям справка-декларация за данък върху добавена стойност за фирма МП „Ленд” ЕООД, придружена с дневник на покупките – видно е че процесните две фактури са осчетоводени и представени при ТД на НАП Сливен и моля да се приемат като доказателства. Представям на съда за сравнение трите договора, които са приложени по делото.

 

СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНА с представените оригинали на договори за наем, СЪДЪТ ВЪРНА представените оригинали на адв. С..

 

Адв. К.: Не възразявам да се приемат доказателствата. Моля да ми дадете възможност да се запозная с тях и да се произнесете относно тяхното приемане с изрично определение в следващото съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Придържам се към становището изразено от ответника, тъй като в днешното съдебно заседание бяха представени множество писмени доказателства, с които не сме запознати и към момента не можем да вземем отношение по тяхната относимост към предмета на спора.

 

Адв. С.: Моля да допуснете комплексна експертиза с въпроса формулиран в исковата молба. Не възразявам по допускане   въпроса от ответника.

Поддържам искането за прилагане на частно гражданско дело № 473/2013 г. на Районен съд Карнобат, както и прилагане на цялата административна преписка за цялата 2012-2013г. от ОбС „Земеделие” за землището на с. Бероново относно пълната проведена процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Оспорвам и моля да не бъде уважавано доказателствено искане на ответника за издаване на съдебни удостоверения за снабдяване с други от НАП Сливен и НАП Ямбол, относно това дали представените фактури са включени в съответните справки-декларации на търговците. Ако те не са включени, това е нарушение на закона от тяхна страна, а ако са включени, потвърждават представените от нас доказателства, но това не води до доказване твърденията на  ответника.

Оспорвам искането за допускане на трима свидетели като неоснователно. Събирането на доказателства за състоянието на посева преди унищожаването, става чрез прилагане на частното гражданско дело № 473/2013г., където експертът е видял състоянието на масива, както и с писмени доказателства, но не и със свидетелски показания.

При условията на евентуалност, ако допуснете свидетелите на ответника, моля и от страна на ищеца да бъдат допуснати двама свидетели, които ще установяват състоянието на насъжденията преди тяхното унищожаване, а дали ищецът е знаел или не е знаел за предстоящото унищожаване, е ирелевантен факт, защото никой не е длъжен да изпълнява незаконосъобразен административен акт.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. С.: Кога е извършено унищожаването на посевите?

 

АДВ. С.:  На 18.06.2013 г. е извършено унищожаването на посева, за което има писмени доказателства.

 

         Съдът след направените изявления, уточнения и възражения от страните, счита, че следва да приеме както доказателствата представени от ищеца с исковата молба, така и доказателствата, представени от ответника – с отговора. Съдът счита, че следва да приеме и писмените доказателства представени в днешното съдебно заседание, като по процесуалната им стойност ще се произнесе със съдебния си акт.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата представени от ищеца, съгласно описа на л.3 от делото.

ПРИЕМА доказателствата представени от ответника, съгласно описа на л.50 от делото.

НЕ ПРИЕМА доказателствата, представени от адв. С. в днешно съдебно заседание  - фактура 1000023360 от 14.03.2013г. и фактура 2000009395 от 28.03.2013г. – и двете издадени от „Аграрика” ЕООД; фактура № 1148/26.04.2013 г. от „ВИП” ООД, както и справка-декларация с приложен към нея дневник на покупките  за данъчен период април 2013г.

СЪДЪТ ОТЛАГА ПРИЕМАНЕТО на тези доказателства за следващото съдебно заседание. 

ДОПУСКА съдебно-агрономична експертиза със задачи формулирани от процесуалния представител   на ищеца на л.3, стр. 2 и л. 4, стр. 1 от делото – въпроси 1, 4 и 8, както и въпросът формулиран от ответника на л. 50, стр.2, подвъпрос „А”.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Д.Я..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 250,00 лева, вносими в 20-дневен срок от днес – от тази сума 200.00 лв. дължими от ищеца и 50,00 лева - дължими от ответника по поставените въпроси.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани от ищеца на л. 3, стр.2 и л. 4, стр.1 от делото – въпроси 2, 3, 5 – 7, както и въпроса, формулиран от процесуалния представител на ответника на л.50, стр.2 – подвъпрос „Б” по т.5.

НАЗНАЧАВА вещо лице С.В.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в общ размер 400.00 лева, 120,00 лв. от които вносими от ответника и 280,00 лева – от ищеца в 20-дневен срок от днес.

 

Вещите лица да бъдат уведомени за изготвяне на заключението, след представяне на доказателства за внесените депозити.

 

Съдът счита, че искането на адв. С. за приобщаване на частно гражданско дело 473/2013г. към настоящото дело е основателно.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА ОТ РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ за прилагане по настоящото дело частно гражданско дело № 473 от 2013 година.

 

По искането за допускане до разпит на свидетели, съдът счита, че следва да допусне до разпит поисканите трима свидетели от ответника, както и двама свидетели поискани от ищеца.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ ПРИ ДОВЕЖДАНЕ трима свидетели за ответника и двама свидетели за ищеца.

 

По издаването на поисканите съдебни удостоверения, съдът ще се произнесе след като се произнесе по допустимостта на доказателствата, представени в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да изиска справка от ОС „Земеделие” гр.Сунгурларе, относно това провеждана ли е процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Бероново за стопанската 2012-2013 година и ако е провеждана такава процедура, да бъде представена административната преписка  по провеждането.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ОС „Земеделие” гр. Сунгурларе да представи справка относно това провеждана ли е процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Бероново за стопанската 2012-2013 година и ако е провеждана такава процедура, да бъде представена административната преписка по провеждането.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.10.2015 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведомят вещите лица след заплащане на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,00  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: