ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осми декември                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Десислава Трифонова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2491 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

За ищеца МП „Ленд” ЕООД - редовно уведомен се явява адв. С.  с пълномощно по делото.

За ответника Община Сунгурларе - редовно уведомен се явява адв. Г. - представя пълномощно.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Десислава Трифонова.

Явява се вещо лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице по делото.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  На стр. 3 от заключението при отговор на въпрос 3 сте описали отделните агротехнически мероприятия със стойност за всяко едно. Въпроса ми е по отношение на торене и сеитба, в единичната цена включена ли стойността на амониевата силитра и на семената?

 

         ОТГОВОР:  Да, категорично. В торенето е включена цената на амониевата силитра, а в сеитбата – разходите за закупуване на семена.

 

         ВЪПРОС: На въпрос 7 в отговора на стр. 4, определяте цената лева на тон, а във втория абзац, определяте средна пазарна стойност на кг – цената за тон ли е или за кг?

 

         ОТГОВОР: Цената е за тон. Моля съда да има предвид заключението ми  с това уточнение.

 

         Адв. С.: Нямам повече въпроси. да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

          ВЪПРОС:  Може ли да се приеме, че това  уточнение,  което направихте, това се отнася и в заключителната част на експертизата, в отговора на въпрос 7?

 

         ОТГОВОР:  Точно така.

 

         ВЪПРОС: По въпрос 2 видяхте ли първичните счетоводни документи и на каква база са определени разходните норми – вложени ли са действително в процесните декари?

 

         ОТГОВОР:  На експертизата бяха представени както първичните счетоводни документи, така и счетоводните регистри, в които тези първични документи са намерили отражение. Набраните разходи по посочената от мен материална сметка са изписани на разход за материали, което счетоводно означава, че са вложени в себестойността на готовата продукция. Разходните норми са посочени на експертизата от страна на ищеца и аз нямам компетентността да преценявам тяхната вярност или невярност. Използвала съм ги при определяне на разходните  норми за сеитбата и торенето.

 

         ВЪПРОС: В отговора по въпрос 7 частта за определяне на средната изкупна цена на тон – на каква база е определена средната цена? Посочена  е такава цена за предходна година. Цена за текущата 2013-2014г., а осреднената, не е ясно на каква база е определена?

 

         ОТГОВОР:  Стойността, която съм определила е средно определена като средно изкупна стойност за 2012/2013 г. и през периода септември 2013 г. до февруари 2014 г., посочено като 556 лева. Стопанската година не е календарната година.

 

         ВЪПРОС: Относно отговора на въпрос 7, подвъпрос Б: По какъв начин е намерен средния добив на нереализираната готова продукция -давате 55,4 тона. Как се отнася този среден добив от семето към  растението като силаж?

 

         ОТГОВОР:  Действително съм взела средния добив от дка - 200 кг, като съм имала предвид действително, че този добив се отнася единствено до слънчогледовото семе и това е минималната цифра, която би се получила, тъй като отговора е твърде хипотетичен, както и въпроса, при среден добив от дка 200 кг отнасящ се само до слънчогледовото семе, всяка друга производна под формата на смеси, фуражи, би бил повече от тези 200 дка и аз съм дала минималната стойност.

 

         Адв. Г.: Нямам други въпроси.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО   400,00 лева на  08.12.2015 г./.

 

         Адв. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Адв. Г.: Оспорвам заключението. Вещото лице не притежава необходимата компетентност за справяне с така поставената задача. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите предявените искове като основателни и доказани и присъдите направените разноски. Ще представя писмени бележки.

 

         Адв. Г.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да отхвърлите исковете като недоказани. Моля за присъждане на разноските по делото.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е неоснователна и недоказана по основание и размер. Не са налице кумулативните предпоставки по чл. 1. ал. 1 от ЗОДОВ. Макар да е налице незаконосъобразен административен акт, заповедта на кмета на Община Сунгурларе  е отменена по съответния ред с влязло в сила решение и считам, че от събрания доказателствен  материал не се формира обоснован правен извод относно наличие на преки и непосредствени вреди в пряка причинна връзка с акта.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: